THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

5-9-2018
สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน”
6-9-2018
อบรมหลักสูตร “รู้จริง…เอกสารและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก”
6-9-2018
งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”
10-9-2018
การจัดเจรจาการค้ากับบริษัท Laboratorios Americanos S.A. จากประเทศเปรู
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
12-9-2018
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 31-6/2561
13-9-2018
สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
15-9-2018
กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์
17-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”
18-9-2018
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 3-2/2561
19-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
21-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “อนาคตธุรกิจไทย เติบโตไปกับ AEC”
24-9-2018
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 28  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอน ครั้งที่ 6/2559

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันอังคาร..
 
  Date 24  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น..
 
  Date 18  มิถุนายน  2559    
  webboardสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures”

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) กำหนดจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures” ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องนพเก้า ชั้น 9 ..
 
  Date 16  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 10  มิถุนายน  2559    
  webboard ประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา ว..
 
  Date 9  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง การยางแห่งประเทศ..
 
  Date 8  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไท..
 
  Date 2  มิถุนายน  2559    
  webboardการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 26

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกิตติคุณ เงาดีงาม บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 26 ในวันที่ 2-3..
 
  Date 1  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมและการนำเสนอสถิติและมุมมองของยางพารา โดย Dr.Hidde Smit

วันนี้ (1 มิ.ย.)นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอสถิติและมุมมองของยางพารา โดย Dr.Hidde Smit เวลา 9.00-1..
 
  Date 30  พฤษภาคม  2559    
  webboardสัมมนาเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา: โอกาสทอง สู่มาเลเซีย”

ด้วยเนชั่นทีวี กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา: โอกาสทอง สู่มาเลเซีย” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้น..
 
  Date 18  พฤษภาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 12  พฤษภาคม  2559    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) : ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-16.00 น..
 
  Date 8  พฤษภาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ

ด้วยสมาคมยางนานาชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ (เวลา 09.00 น.) ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559  ณ Orchid Room โรงแรม Peninsula.Excelsior ประเทศสิงคโปร์  ในการนี้นายศ..
 
  Date 11  เมษายน  2559    
  webboardประชุมที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและพิธีเปิดตลาดยางภูมิภาค (Regional Rubber Market)

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งและพิธีเปิดตลาดยางภูมิภาค (Regional Rubber Market) ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ..
 
  Date 5  เมษายน  2559    
  webboardประชุมหารือเรื่อง “ผลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2559/60”

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมหารือเรื่อง “ผลพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ปีเพาะปลูก 2559/60” ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ใน..
 
  Date 23  มีนาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยประธานคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา กำหนดจัดการประชุม ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม ..
 
  Date 17  มีนาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2559 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสงขลา โรงแรม เจ บี อ.ห..
 
  Date 14  มีนาคม  2559    
  webboardการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมและติดตามการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (AETS)

การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมและติดตามการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (AETS) นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่ การ..
 
  Date 9  มีนาคม  2559    
  webboardประชุมเรื่อง “การแก้ไข อุปสรรค และปัญหาการส่งออกผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย”

ด้วยสมาคมน้ำยางข้นไทย กำหนดจัดประชุมเรื่อง “การแก้ไข อุปสรรค และปัญหาการส่งออกผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซีย” ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สมาคมน้ำยางข้นไทย อ.หาดใหญ่ ..
 
  Date 8  มีนาคม  2559    
  webboard “สัมมนาเครือข่ายตลาดน้ำยางสดและยางเครพ”

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ “สัมมนาเครือข่ายตลาดน้ำยางสดและยางเครพ” ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมยางพารา..
 
  Date 7  มีนาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องป..
 
  Date 19  กุมภาพันธ์  2559    
  webboardสัมมนา เรื่อง “นโยบายและประเด็นวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย และการประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัยอุตสาหกรรมยางพารา”

สัมมนา เรื่อง “นโยบายและประเด็นวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย และการประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัยอุตสาหกรรมยางพารา” ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง..
 
  Date 16  กุมภาพันธ์  2559    
  webboardประชุมเพื่อหากรอบวิจัยด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมเพื่อหากรอบวิจัยด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ช..
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2559    
  webboardสัมมนาพิเศษต้อนรับการเปิดเทรด TFEX RSS3 Futures เรื่อง “ยางพาราล่วงหน้า...อีกโอกาสทำกำไรและบริหารความเสี่ยงที่ TFEX”

บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กำหนดจัดการสัมมนาพิเศษต้อนรับการเปิดเทรด TFEX RSS3 Futures เรื่อง “ยางพาราล่วงหน้า...อีกโอกาสทำกำไรและบริหารความเสี่ยงที่ TFEX” ในวันเส..
 
  Date 9  กุมภาพันธ์  2559    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2559 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com