THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
         

7-12-2018
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
7-12-2018
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม (VRA) - VRA Annual Dinner 2018
17-12-2018 ถึง 21-12-2018
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านวัสดุศาสตร์ (International Conference on Materials Research and innovation : ICMARI)
17-12-2018
งานสัมมนาการค้าระหว่างไทยกับนครเฉิงตู และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ร่วมกับนัก
17-12-2018
ประชุมวิชาการ The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI)
21-12-2018
สัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกร
21-12-2018
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 19  กันยายน  2559    
  webboardกิจกรรม Round table

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม Round table "โอกาสการลงทุนและศักยภาพนิคมอุตสาหกรรมสะเดาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา" ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแ..
 
  Date 6  กันยายน  2559    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2559

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบัน..
 
  Date 2  กันยายน  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2559

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติมีบัญชาให้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนี..
 
  Date 26  สิงหาคม  2559    
  webboard ประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา ..
 
  Date 25  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยประธานคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา กำหนดจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิ..
 
  Date 22  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้..
 
  Date 11  สิงหาคม  2559    
  webboardThe 3rd Joint Meeting between The International Tripartite Rubber Council (ITRC) and IRCo’s Board of Directors (BoD)

บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด กำหนดจัดประชุม The 3rd Joint Meeting between The International Tripartite Rubber Council (ITRC) and IRCo’s Board of Directors (BoD) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาค..
 
  Date 9  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ครั้งที่ 27 ของบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันที..
 
  Date 9  สิงหาคม  2559    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สงขลาระยะยาว”

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สงขลาระยะยาว” ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-1..
 
  Date 5  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัยอุตสาหกรรมยางพารา ทุนวิจัยของสกว.

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัยอุตสาหกรรมยางพาราและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.” ในวันศุกร์ที่ 5 ส..
 
  Date 4  สิงหาคม  2559    
  webboard “การอบรมแนวทางการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำยางข้นและยางแห้ง”

ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ “การอบรมแนวทางการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำยางข้นและยางแห้ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.45 น. ณ โรงแรมบ..
 
  Date 1  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวัน..
 
  Date 27  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 25  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-13.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุ..
 
  Date 15  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค

ด้วยสถาบันวิจัยยาง กำหนดการประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ของบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เ..
 
  Date 15  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2559

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ..
 
  Date 28  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอน ครั้งที่ 6/2559

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันอังคาร..
 
  Date 24  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น..
 
  Date 18  มิถุนายน  2559    
  webboardสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures”

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) กำหนดจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures” ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องนพเก้า ชั้น 9 ..
 
  Date 16  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 10  มิถุนายน  2559    
  webboard ประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา ว..
 
  Date 9  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง การยางแห่งประเทศ..
 
  Date 8  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไท..
 
  Date 2  มิถุนายน  2559    
  webboardการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 26

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกิตติคุณ เงาดีงาม บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 26 ในวันที่ 2-3..
 
  Date 1  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมและการนำเสนอสถิติและมุมมองของยางพารา โดย Dr.Hidde Smit

วันนี้ (1 มิ.ย.)นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมในการนำเสนอสถิติและมุมมองของยางพารา โดย Dr.Hidde Smit เวลา 9.00-1..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com