THAI NR
  E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
corner corner
ประวัติสมาคม
คณะกรรมการสมาคม
อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของสมาคม
ที่ปรึกษาสมาคม
ระเบียบ และการเป็นสมาชิกสมาคม
สมาชิกสมาคมยางพาราไทย
องค์กรเกี่ยวกับยางพารา
สมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
 
message history message
     
  history  การก่อตั้ง  
 
สมาคมยางพาราไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2494 ด้วยความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิตและผู้ค้ายางพารา โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมพ่อค้ายางพาราแห่งประเทศไทย" เพื่อเป็นองค์กรกลางของผู้ประกอบธุรกิจการผลิตและการค้ายางพารา เป็นศูนย์กลางที่ทางราชการสามารถติดต่อและประสานความร่วมมือ รวมทั้งเป็นกลไกที่จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาชีพและยกระดับมาตรฐานการดำเนินการของบริษัทสมาชิกให้อยู่ในระดับที่มีคุณภาพโดยทัดเทียมกัน

วัตถุประสงค์หลักในการริเริ่มก่อตั้งสมาคมยางพาราไทยก็เพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจที่ยังขาดกฎและข้อบังคับ ผู้ซื้อและผู้ขายมีอิสระในการประกอบธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจแก่ตน โดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อการค้าโดยรวม ปัญหาที่ปรากฏมักเป็นปัญหาเรื่องสินค้าด้อยคุณภาพและการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดการพิพาทที่ยืดเยื้อและเป็นผลเสียต่อผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบธุรกิจยาง เรียกตัวเองว่า "สมาคมพ่อค้ายางพาราแห่งประเทศไทย" ก่อตั้งขึ้นเพื่อขจัดการค้าที่ไม่เป็นธรรม และเพื่อส่งเสริมสมาชิกที่ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ไปกับการร่างกฎและข้อบังคับขึ้นมาใช้

ที่ทำการของสมาคมยางพาราไทยใช้ที่ทำการหอการค้ากรุงเทพฯ มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2494 และสมาชิกเริ่มแรกมีเพียง 15 ราย เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

สมาคมยางพาราไทยได้เป็นสมาชิกสามัญของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาเกือบ 2 ทศวรรษ และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2511 นายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือรับรองให้สมาคมยางพาราไทยเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นสมาคมการค้า ที่ทำการสมาคมยางพาราไทยตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 57 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง ตำบลรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อว่า "สมาคมพ่อค้ายางไทย" เป็นต้นมา
 
     
  history  การพัฒนา  
 
ผลผลิตยางของไทยได้เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากความต้องการของตลาดโลก และจากแรงกระตุ้นผ่านโครงการปลูกแทนของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปี 2504 ผลทางอ้อมก่อให้เกิดการสร้างโรงงานผลิตยางและบริษัทค้ายางต่าง ๆ ขึ้น เนื่องจากกลุ่มวิชาชีพเหล่านี้ต้องการติดต่อกับชาวสวนและเจ้าของสวนยางอย่างใกล้ชิด การประกอบกิจการของพวกเขาจึงได้แผ่ขยายไปยังพื้นที่ปลูกยางในภาคใต้

ดังนั้นจำนวนสมาชิกของสมาคมยางพาราไทยจึงได้เพิ่มขึ้นและปัจจุบันสมาคมยางพาราไทยมีสมาชิกทั้งสิ้น 54 บริษัท มีทั้งผู้ผลิตและผู้ค้ายาง สมาคมยางพาราไทยได้รับการรับรองโดยรัฐบาลและได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชน
 
     
  history  ย้ายที่ทำการลงภาคใต้  
 
ด้วยหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองหลักทางตอนใต้ของไทยกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เฟื่องฟู ประกอบกับการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่สงขลา จึงเป็นเหตุผลอันดีที่สมาคมยางพาราไทยจะย้ายลงมาทางใต้ ที่ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางหลัก มีโรงงานยางจำนวนมาก เรือสินค้าคับคั่ง และมีการประกอบธุรกิจการค้ามากมาย นอกจากนี้ ยังอยู่ชิดติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย ผู้ผลิตและส่งออกยางอันดับสามของโลก ในปี 2535 สมาคมยางพาราไทยได้ย้ายไปยังเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และตั้งสำนักงานอยู่บ้านเลขที่ 4/14 ถ.เทพสงเคราะห์

ในปี พ.ศ. 2536 สมาชิกสมาคมยางพาราไทยเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมยางพาราไทย" ในปีต่อมา ได้มีการย้ายสำนักงานไปยังสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกว่า โดยย้ายไปอยู่บ้านเลขที่ 45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จวบจนทุกวันนี้
 
     
  history  กิจกรรม  
 

      กว่า 60 ปีที่ผ่านมา สมาคมยางพาราไทยได้ดำเนินกิจการโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

     1. การให้บริการแก่สมาชิก

 • การให้ข้อมูลข่าวสารด้านยางพารา         
  สมาคมยางพาราไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจยางสำหรับสมาชิก โดยได้รับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และส่งข้อมูลเหล่านี้ให้สมาชิกรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ
 • ให้ความรู้ด้านธุรกิจและเทคนิค    
  สมาคมยางพาราไทยให้การช่วยเหลือสมาชิกในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคนิคกระบวนการผลิตยาง และธุรกิจยาง โดยแลกเปลี่ยนความคิด การจัดหาข้อมูล จัดทัศนศึกษา เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม จัดสัมมนา และจัดฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศในโอกาสที่เหมาะสม
 • การพิพาทที่เกิดจากการประกอบธุรกิจยาง       
  เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้น ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ สมาคมยางพาราไทยจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยระหว่างสมาชิกและเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างสมาชิกด้วยกันและผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก
 • การตลาดยาง        
  การส่งเสริมด้านการตลาดยางเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของสมาคมยางพาราไทย มีกิจกรรมมากมายที่ได้ดำเนินในช่วงที่ผ่านมา เมื่อไม่นานมานี้ สมาคมยางพาราไทยได้จัดคณะเดินทางไปยังประเทศผู้ใช้ยางในจีนและอินเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์ยางไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ค้ายางและองค์กรภาครัฐในท้องถิ่น วัตถุประสงค์หลักคือ สร้างความเชื่อมั่นในยางธรรมชาติของไทย คุณภาพ การส่งมอบ และการหีบห่อ และผลที่ได้รับในการประกอบธุรกิจการค้ายาง ทุก ๆ ปี สมาคมยางพาราไทยจะจัดให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเลี้ยงประจำปีขององค์กรยางต่าง ๆ ในต่างประเทศเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้านธุรกิจยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา

        ในแต่ละปี สมาคมยางพาราไทยจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับองค์กรยางจากต่างประเทศที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนดูงาน อุตสาหกรรมและธุรกิจยางในประเทศไทย สมาคมยางพาราไทยร่วมกับสมาคมการค้ายางญี่ปุ่นในการกำหนดข้อตกลงที่จะมี การดำเนินธุรกิจยางร่วมกันเฉพาะในกลุ่มที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อประกันความมั่นใจในความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ราบรื่น

     2. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
          เพื่อช่วยอุตสาหกรรมยางให้พัฒนาในวงกว้าง สมาคมยางพาราไทยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

 • การร่วมเป็นคณะกรรมการด้านราคายาง
  ในปี พ.ศ. 2534 สถาบันวิจัยยางได้ก่อตั้งตลาดกลางยางพาราทางภาคใต้ของไทยในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นตลาดกลาง ในการประมูลยางธรรมชาติ สำหรับชาวสวนยางรายย่อย ทั้งยังเป็นตลาดที่กำหนดราคายาง (เอฟ.โอ.บี กรุงเทพฯ) ประกาศเป็นราคาอ้างอิงสำหรับการซื้อขายในท้องถิ่นมีการตั้งคณะกรรมการร่วมในการกำหนดราคายางโดยบุคคลากร จากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยทั่วไป สมาชิกสมาคมยางพาราไทยจะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพยาง        
  นโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือ การปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ เพื่อสนองความต้องการของตลาดโลก หลายปีที่ผ่านมา สมาชิกหลายรายของสมาคมยางพาราไทยได้มีส่วนช่วยหน่วยงานของรัฐในการควบคุมคุณภาพยาง เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ให้การสนับสนุนการวิจัยและการสัมมนา
  สมาคมยางพาราไทยยังทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยยางในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย สมาคมยางพาราไทยให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานค้นคว้าวิจัยให้กับกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

 • การร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยยาง
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการสถิติยาง
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาต้นทุนการแปรรูปยางพารา สถาบันวิจัยยาง
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มคณะแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการตลาดของบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด  (IRCo)
 • การร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo)

     3. การให้ความร่วมมือกับองค์การยางระหว่างประเทศ 
           การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมยางกับคู่ค้าจากต่างประเทศนั้นก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับองค์การยางระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สมาคมยางพาราไทยมีบทบาทสำคัญในระดับชาติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • การเป็นสมาชิกองค์การยางระหว่างประเทศ
  องค์กรยางระหว่างประเทศ (IRSG) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2490 มีนโยบายประสานทางด้านการผลิต การค้าและการใช้ยางทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้ยาง ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 17 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม แคเมอรูน ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ไทย อิตาลี อังกฤษ ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศสมาชิก European Community (EC) รัสเซีย และโคดดิวัวร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
 • การเป็นสมาชิกของสมาคมยางระหว่างประเทศ         
  องค์การยางระหว่างประเทศ (IRA) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา วันที่ 29 กันยายน 2514 ในขณะนั้นมีสมาชิก 21 ราย และสมาคมยางพาราไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่มนั้น ปัจจุบันสมาคมยางพาราไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกฝ่ายบริหาร

 • การให้การรับรอง "สมุดปกเขียว"         
  ในปี พ.ศ. 2511 มาตรฐานคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศสำหรับชั้นยางธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่า "สมุดปกเขียว" ได้มีการตีพิมพ์ขึ้นภายใต้มติที่ประชุม IRQPC ครั้งที่ 4 ที่เบลเยี่ยม สมาคมพ่อค้ายางแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรยางระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่ให้การรับรองข้อตกลงที่สำคัญนี้

 • สมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน
  ในปี พ.ศ. 2535 สถาบันการค้ายางของอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ร่วมกันก่อตั้งชมรมธุรกิจยางอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะของสมาชิกเกี่ยวกับธุรกิจยางและระบบการค้า ขณะนี้ชมรมธุรกิจยางอาเซียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาธุรกิจยางอาเซียน” ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา และจะมีกิจกรรมการประชุมอย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ ในด้านธุรกิจยาง
 
     
  history  สถานะปัจจุบันของสมาคมยางพาราไทย  
 
ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากการย้ายที่ทำการมาที่หาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยางไทย และการประกอบธุรกิจการค้า สมาคมยางพาราไทยจึงได้ขยายกิจกรรมออกไปเรื่อย ๆ แนวความคิดหลักยังยึดถือนโยบาย ในการส่งเสริมธุรกิจยางของสมาชิกและรักษาคุณภาพยางไทยให้อยู่ในระดับสากล
 
     
  history  นโยบายใหม่  
 

1. บริหารสมาคมด้วยความโปร่งใส โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. ด้านสมาชิก ดำเนินงานโดยมีเป้าหมาย เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ด้านผู้ผลิตยาง ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
5. ผู้ใช้ยาง เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง รวมทั้งหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจยาง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ยางได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยอย่างยั่งยืน
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกของสมาคมในด้านการค้า อุตสาหกรรมยางพารา
 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com