E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   รู้เขารู้เราเรื่องยางสังเคราะห์
ยางพาราเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ แหล่งปลูกยางพาราที่สำคัญอยู่บริเวณแหลมมลายู เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศเหมาะสมทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายนับแต่ปี พ.ศ. 2425 เป็นต้นมา ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบสำคัญที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเช่น ยางล้อ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย พื้นรองเท้า และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เส้นทางการจำหน่ายยางธรรมชาติถูกตัดขาด เกิดปัญหาการขาดแคลนยางธรรมชาติอย่างรุนแรง จึงได้มีการวิจัยพัฒนายางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากน้ำมันเพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติ ปัจจุบันยางสังเคราะห์ได้ทำการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์มากขึ้น ทำให้ยางธรรมชาติที่มีอยู่ไม่พอเพียง และอุตสาหกรรมมีความต้องการยางที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนทานต่อน้ำมัน ทนทานต่อการสึกหรอสูง และทนทานต่ออุณหภูมิสูง เป็นต้น

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ล้วนมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุดิบยาง และมีความจำเป็นต้องใช้ร่วมกันในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เพื่อประโยชน์ในด้านคุณภาพและตรงตามความต้องการของสินค้า ในหลายกรณีสามารถใช้ทดแทนกันได้  เมื่อเปรียบเทียบในเชิงการผลิต  พบว่ายางธรรมชาติเป็นการผลิตในเชิงเกษตรกรรม  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ยางสังเคราะห์เป็นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  และก่อให้เกิดผลเสียแก่สภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ยางธรรมชาติให้ผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ ขณะที่ยางสังเคราะห์สามารถควบคุมคุณภาพและให้ผลผลิตที่แน่นอน ดังนั้นจึงไม่มีความผันผวนของราคาซึ่งต่างจากยางธรรมชาติ

การผลิตยางของโลกปี 2563 มีปริมาณทั้งสิ้น 24.70 ล้านตัน เป็นยางธรรมชาติ 12.60 ล้านตัน และยางสังเคราะห์ 12.10 ล้านตัน(ที่มา:สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ) และตั้งแต่ปี 2558-2563 การผลิตยางธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.38 ในขณะที่การผลิตยางสังเคราะห์มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.10 โดยปี 2563 จีนผลิตยางสังเคราะห์มากที่สุดที่ปริมาณ 3.12 ล้านตัน(25.82%)  รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  ซึ่งมีการผลิตปริมาณ 1.86 ล้านตัน(15.36%)  และ 1.70 ล้านตัน(14.04 %)  ตามลำดับ ส่วนการใช้ ปี 2563 จีนเป็นประเทศที่ใช้ยางสังเคราะห์มากที่สุดที่ปริมาณ 3.86 ล้านตัน(32.60%) รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งมีการใช้ปริมาณ 1.74 ล้านตัน(14.70 %) และ  7.71 ตัน(14.46 %) ตามลำดับ (ที่มา: LMC) โดยมีสัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 50.52:49.48 

สมาคมยางพาราไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของยางสังเคราะห์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต่อยางธรรมชาติ โดยสมาคมฯ จะได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารของยางสังเคราะห์เพื่อนำเสนอแก่สมาชิกในโอกาสต่อไป

นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  กรกฏาคม  2564     
     
  history  
 
[   กรกฏาคม  2564 ]
icon รู้เขารู้เราเรื่องยางสังเคราะห์
ยางพาราเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ แหล่งปลูกยางพาราที่สำคัญอยู่บริเวณแหลมมลายู เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศและภ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   มิถุนายน  2564 ]
icon บทบาทไทยในสมาคมยางนานาชาติ
สมาคมยางนานาชาติ  (IRA) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2514 ด้วยความร่วมมือของสมาคมการค้าจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางพารา ปัจจุบันสมาคมยางนานาชาต...
     [ อ่านต่อ...]  

[   พฤษภาคม  2564 ]
icon ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580
ยางพารา พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการแรงงาน บุคลากรภาครัฐ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ประมาณ 1 ล้านครอบครัว จำนวนไ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   เมษายน  2564 ]
icon ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า-โควิด19 ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง และมีความไม่แน่นอนสูง อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   มีนาคม  2564 ]
icon เหลียวหลังแลหน้า
คณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคม ฯ   ตั้งแต่ปี 2562  จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมฯ มีแนวทางการบริหารงานสำคัญดังนี้ 1)บริหารสมาคมด้วยความโปร่...
     [ อ่านต่อ...]  


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com