E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   สถานการณ์ยางพาราปี 2564
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2564 คาดว่าอยู่ในภาวะถดถอย โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก(GDP) จะหดตัวในอัตราร้อยละ 4.4 และจะฟื้นตัวในปี 2565 ในอัตราร้อยละ 5.2 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกสอง อย่างไรก็ตามมีปัจจัยบวกจากแนวโน้มความสำเร็จในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้ในวงกว้างในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 ซึ่งจะทำให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทั่วโลกคลี่คลายลง นอกจากนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกสดใสขึ้น โดยคาดว่าในปี2564 การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะมีสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเตรียมแผนสำรองไว้ในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ หากมีการระบาดอีกครั้ง เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อไป

สถานการณ์ยางพาราปี 2564 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้นกอปรกับอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันตลาดโลกมีความผันผวน โดยสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ(ANRPC) คาดการณ์ว่าผลผลิตยางธรรมชาติโลกจะลดลง 6.8 % ในปี 2563 จากสถานการณ์ราคายางตกต่ำ สภาพอากาศผันผวน และปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงจากเชื้อราในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ส่วนความต้องการใช้ยางธรรมชาติโลกคาดว่าจะลดลง 7.3 % ในปี 2563 และจะปรับเพิ่มขึ้น 8-10 % ในปี 2564 The Economist Intelligence Unit คาดการณ์ว่าผลผลิตยางธรรมชาติโลกจะลดลง 4.6 % ในปี 2563 และจะปรับเพิ่มขึ้น 5.6 % ในปี 2564 ส่วนความต้องการใช้ยางธรรมชาติโลกคาดว่าจะลดลง 9.5 % ในปี 2563  และจะปรับเพิ่มขึ้น 5.6 % ในปี 2564

อย่างไรก็ตาม สมาคมยางพาราไทย มีความเห็นเชิงบวกว่ายางพารายังคงมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยกองทุนบัวหลวงคาดว่าความต้องการถุงมือยางโลกจะเติบโต 25 % ในปี 2563 และคาดว่าจะเติบโต 20 % ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างระยะยาวของความต้องการใช้ถุงมือยาง นอกจากนี้มีความร่วมมืออันเข้มแข็งของกลุ่มประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการออกมาตรการสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา และภาครัฐไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยางจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้แก่  1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 2) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 3)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท 4)โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางวงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท และ 5) เพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง(ยางแห้ง) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

โดยสรุป สมาคมฯ คาดหวังความร่วมมืออันเข้มแข็งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร รวมทั้งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตลอดจนประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและความยั่งยืนของยางธรรมชาติตลอดไป

ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ผมขอส่งความปรารถนาดี และขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  ธันวาคม  2563     
     
  history  
 
[   ธันวาคม  2563 ]
icon สถานการณ์ยางพาราปี 2564
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2564 คาดว่าอยู่ในภาวะถดถอย โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก(GDP) จะหดตัวในอัตราร้อยละ 4.4 และจะฟื้นตัวในปี 2565 ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   พฤศจิกายน  2563 ]
icon ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป)
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (“RCEP” หรือ “อาร์เซ็ป”) เป็นความตกลงร่วมกันของอาเซียนกับออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และนิวซีแลนด์ ให้กว้างและลึกขึ้น โดย...
     [ อ่านต่อ...]  

[   ตุลาคม  2563 ]
icon ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ปัจจุบันสถานการณ์ยางพารามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกและค...
     [ อ่านต่อ...]  

[   กันยายน  2563 ]
icon ข้อมูล ทรัพย์สินเศรษฐกิจยุคใหม่
เศรษฐกิจยุคใหม่ “ข้อมูล” คือ “สินทรัพย์” ที่มีความสำคัญยิ่งยวด  มีประโยชน์นานัปการ โดย Big Data และ Data Analytics ถูกมองว่าเป็นขุมพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   สิงหาคม  2563 ]
icon ความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(IMT-GT)
ความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(IMT-GT) เริ่มมาตั้งแต่ปี 2536 โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย มีความเห็นชอบร่วมกัน และได้ดำเนินการมาอย่างต...
     [ อ่านต่อ...]  


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com