E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   การพัฒนาช่องทางการสื่อสารสมาคมยางพาราไทย
สมาคมยางพาราไทยได้ก่อตั้งมากกว่า 69 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 46 บริษัท ดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ และภาคธุรกิจการค้ายาง มีหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล สมาคม ฯ มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร และองค์กรยางระหว่างประเทศ นอกจากนี้หน้าที่สำคัญอีกประการคือการบริการแก่สมาชิก ด้านข้อมูลข่าวสารด้านยางพารา ความรู้ด้านธุรกิจและเทคนิคที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยสมาคมจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยางรับทราบอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น วารสารรายเดือน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สมาคมฯ เครือข่าย line และ Facebook โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการคือ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมยางพาราไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 2.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมยางพาราไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร รวมทั้งองค์กรยางระหว่างประเทศ และ 3.เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการยางทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

จากการที่สมาคมฯ ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านวารสารและเว็บไซต์ มากกว่า 30 ปี สมาคมฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงวารสารและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบที่สวยงามและสร้างความสะดวกในการเยี่ยมชม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยาง โดยปัจจุบันสมาคมฯ ได้จัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Magazine) เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารในการบริการสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้มีการจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลจากพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการกักตัวผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมและสัมมนาในรูปแบบปกติได้ คณะกรรมการสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการติดตั้งระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ(VDO Conference) เพื่อรองรับการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของความปกติใหม่(New Normal)

 สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทุกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวารสาร เว็บไซต์เครือข่าย line และ Facebook  ตลอดจนระบบ VDO Conference เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิกและผู้สนใจ  โอกาสนี้สมาคมฯ ใคร่ขอรับความคิดเห็นจากท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร  โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังสมาคมฯ ที่อีเมลล์ : tra@csloxinfo.com หรือ โทรสาร 074-429312 


นายไชยยศ สินเจริญกุล 
    นายกสมาคมยางพาราไทย
สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  พฤษภาคม  2563     
     
  history  
 
[   พฤษภาคม  2563 ]
icon การพัฒนาช่องทางการสื่อสารสมาคมยางพาราไทย
สมาคมยางพาราไทยได้ก่อตั้งมากกว่า 69 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 46 บริษัท ดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ และภาคธุรกิจการค้ายาง มีหลักการบริหา...
     [ อ่านต่อ...]  

[   เมษายน  2563 ]
icon COVID-19 ผลกระทบกับอุตสาหกรรมยาง

ตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา มีวิกฤตการณ์สำคัญเกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นควันไฟป่าในออสเตรเลีย ซึ...

     [ อ่านต่อ...]  

[   มีนาคม  2563 ]
icon เหลียวหลังแลหน้า
คณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคม ฯ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางการบริหารงานสำคัญดังนี้ 1)บริหารสมาคมด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   กุมภาพันธ์  2563 ]
icon สถานการณ์โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่
สถานการณ์โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ในประเทศผู้ปลูกยาง พบการระบาดครั้งแรกในปี 2559 ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา และไทย โดยอินโดนีเซียมีพื้นที่สวนยาง...
     [ อ่านต่อ...]  

[   มกราคม  2563 ]
icon ตลาดจีน

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยังจีนม...

     [ อ่านต่อ...]  


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com