E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ปัจจุบันสถานการณ์ยางพารามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการใช้ยางโลก โดยส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและการหยุดชะงักของตลาด   โอกาสนี้ สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ได้จัดการประชุมทางไกลครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564  โดยมีนายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม และ Datuk Ravi Muthayah  หัวหน้าคณะผู้แทน  ITRC มาเลเซีย Mr. Farid Amir หัวหน้าคณะผู้แทน ITRC อินโดนีเซีย นายสุขทัศน์ ต่างวิรยกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หัวหน้าคณะผู้แทน ITRC ไทย นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายภูดิท จันทวดี เลขานุการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

ประเด็นสำคัญจากการประชุมดังนี้  1) เห็นชอบในการจัดตั้งสภายางอาเซียน (ASEAN Rubber Council : ARCo)  โดยสำนักเลขาธิการอาเซียนแจ้งว่าจะนำข้อเสนอการจัดตั้งสภาอาเซียน (ARCo) เข้าหารือในการประชุมคณะทำงานด้านพืชของอาเซียนระดับอาวุโส (ASWGC) ต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมได้ขอบคุณผู้แทน NTRC อินโดนีเซีย ในการประสานงานและติดต่อสำนักงานใหญ่อาเซียน สำหรับข้อเสนอการจัดตั้ง ARCo ภายใต้อาเซียน 2) เห็นชอบในการเชิญประเทศไอวารี่โคสต์ เข้าร่วมมือกับ ITRC โดยเชิญเป็นสมาชิก ARCo หรือเป็นสมาชิก Club ของ TIM ร่วมกับสมาชิกประเทศผู้ผลิตยางอื่นๆ 3) ศึกษาการเปลี่ยนสถานะของ IRCo จากบริษัทเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Inter government organization: IGO) 4) พิจารณาการปรับปรุงมาตรการและกลไกต่างๆ ของ ITRC ได้แก่ SMS AETS DPSC  SMO ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 5) พิจารณากลไกราคาอย่างยั่งยืน(Sustainable Price Mechanism :SPM) ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ WTO ขณะนี้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการแก้ปัญหาราคายางในระยะสั้นของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) ซึ่งเห็นว่า SPM อาจแก้ไขปัญหาราคายางได้สำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีกลไกอื่นๆ เช่น จัดการอุปทานยางระยะยาว เพิ่มความต้องการใช้ยางธรรมชาติ/นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ยาง  สร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร และกลไกอื่นๆ หากมี  โดยที่ประชุมเห็นว่าควรนำเรื่อง SPM  ไปหารือในกรอบ ANRPC  

สมาคมยางพาราไทยยินดีสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลสามประเทศ และเห็นว่าความร่วมมืออย่างเข้มแข็งด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในกรอบสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคายาง และมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของโลกให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป


นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  พฤศจิกายน  2564     
     
  history  
 
[   พฤศจิกายน  2564 ]
icon ความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ปัจจุบันสถานการณ์ยางพารามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกและ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   ตุลาคม  2564 ]
icon ความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
ความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(IMT-GT) เริ่มมาตั้งแต่ปี 2536 โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย มีความเห็นชอบร่วมกัน และได้ดำเนินการมาอย่างต่...
     [ อ่านต่อ...]  

[   กันยายน  2564 ]
icon ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
ปัจจุบันโลกประสบภาวะขาดแคลน “เซมิคอนดักเตอร์” หรือชิป ซึ่งทำให้การผลิตช้าลงสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ต้องอาศัยชิปเพื่อขับเคลื่อนการประมวลผลข้อมูล ตั้งแต่...
     [ อ่านต่อ...]  

[   สิงหาคม  2564 ]
icon ยางพารากับการจัดทำมาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรป
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกหรือที่เรียกกันว่า  “ภาวะโลกร้อน” เป็นสถานการณ์ปัญหาที่มีความสำคัญระดับโลก ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศและระบบนิเวศไปทั่วทุกภูมิภาค...
     [ อ่านต่อ...]  

[   กรกฏาคม  2564 ]
icon รู้เขารู้เราเรื่องยางสังเคราะห์
ยางพาราเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มน้ำอเมซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ แหล่งปลูกยางพาราที่สำคัญอยู่บริเวณแหลมมลายู เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศและภ...
     [ อ่านต่อ...]  


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com