THAI NR
  facebook
corner corner
November 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
   

28-11-2017
ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultati
30-11-2017
ประชุมคณะกรรมการ Trade Environment ครั้งที่ 5/2560
30-11-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs”   

icon MEDIA RELEASE IRCo Nov. 3, 2017   

icon ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร Authorized Economic Operator   

icon ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราของไทย   

icon เกษตรวิถีพุทธ - Buddhist approach to agriculture By Mr. Witoon Hnoo-san   


Ads

Google

 
 ## ยินดีต้อนรับ ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ##
 
ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 # ยางแผ่นดิบ 42.30 บาท/กก. # ราคากลางยางแผ่นรมควันชั้น 3 45.15 บาท/กก. # น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% 40.50 าท/กก. # เศษยาง 100% ณ โรงงาน 34.50 บาท/กก. ## 

        ยางพารากับภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกหรือที่เรียกกันว่า ภาวะโลกร้อนเป็นสถานการณ์ปัญหาที่สำคัญระดับโลก ส่งผลกระทบต่อระบบภูมิอากาศและระบบนิเวศไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก เป็นภัยคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาวะโลกร้อนเกิดจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 0.8 องศาเซลเซียส นับจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในรูปของภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สำหรับประเทศไทย ปี 2543 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานคิดเป็นร้อยละ 70 ภาคการเกษตรร้อยละ 22.6 และส่วนที่เหลือเป็นการปล่อยจากกระบวนการอุตสาหกรรม ของเสีย และการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประเทศไทยต้องเผชิญและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรค นำมาซึ่งการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรมและมีรูปแบบการพัฒนาที่ต้องพึ่งพิงความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ภาวะโลกร้อนจึงนับเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ในส่วนของยางพารา การปลูกยางพาราเป็นหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ นอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก ทั้งยังช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ลดการทำลายป่า ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และที่สำคัญยางพารายังเป็นแหล่งดูดซับหรือเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งใหญ่ของโลกได้ใกล้เคียงกับป่าเขตร้อน ข้อมูลจากการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างปี 2557-2558 พบว่า สวนยางอายุ 22 ปี มีอัตราการแลกเปลี่ยนคาร์บอนสุทธิที่ -6,496.24 kg CO2 rai-1  หมายความว่า คาร์บอนฟุตปริ้นต่อพื้นที่ของสวนยางอายุ 22 ปี มีค่าคาร์บอนฟุตปริ้นต์เท่ากับ -6,496.24 kg CO2 rai-1 มีอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือผิวดินสูงสุดในช่วงฤดูฝนและต่ำสุดในช่วงฤดูแล้งที่  9.917-10.045 ton CO2 rai-1 year-1 และคำนวณเป็นอัตราการสะสมคาร์บอนจากผิวดิน 2.704-2.739 ton CO2 rai-1 year-1 กล่าวได้ว่า ต้นยางพาราสามารถตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาไว้ในต้นและราก รวมทั้งช่วยเพิ่มคาร์บอนสะสมในดินจากการร่วงของใบ กิ่ง ต้น ผล และการสลายของราก  จึงช่วยลดคาร์บอนในอากาศ ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ จึงถือว่ายางธรรมชาติเป็น Green product นอกจากนี้ยังพบว่าระบบนิเวศยางพาราในสวนยางมีสถานะเป็น Carbon sink หรือ แหล่งกักเก็บคาร์บอน เนื่องจากต้นยางพาราสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นชีวมวลสะสมอยู่ในระบบนิเวศยางพารา

 สมาคมยางพาราไทยเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของยางพาราในการลดภาวะโลกร้อนอย่างสอดคล้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและยังส่งผลถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   พฤศจิกายน  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2560
icon 20  พฤศจิกายน  2560
สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2560 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้”
icon 17  พฤศจิกายน  2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้นายไชยยศ สินเจ..
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการยางพาราร่วมระหว่าง วช. และ สกว. ครั้งที่ 1/2560
icon 16  พฤศจิกายน  2560
สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการยางพาราร่วมระหว่าง วช. และ สกว. ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการว..
The 60th Meeting The Board of Directors (BoD) International Rubber Consortium Limited (IRCo) No.3/2017
icon 3  พฤศจิกายน  2560
นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม The 60th Meeting The Board of Directors (BoD) International Rubber Consortium Limited (IRCo) No.3/2017 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมเดอะคอนติเนนท์ กรุงเทพ  ..
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560
icon 2  พฤศจิกายน  2560
การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560 ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วม..
งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้”
icon 17  พฤศจิกายน  2560
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการยางพาราร่วมระหว่าง วช. และ สกว. ครั้งที่ 1/2560
icon 16  พฤศจิกายน  2560
The 60th Meeting The Board of Directors (BoD) International Rubber Consortium Limited (IRCo) No.3/2017
icon 3  พฤศจิกายน  2560
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560
icon 2  พฤศจิกายน  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
Malaysian Rubber Exchange Annual Dinner 2017
icon  6  ตุลาคม  2560
On Friday, 6 October 2017 [7.30 p.m. (Local Time)]- Mr. Bundit Kerdvongbundit TRA Secretary General Mr. Supadetch Ongsakul Deputy Secretary General Mr. Chaiphot Ruangwarunwathana TLA President and MS.Piyaporn Saelim TRA Manager attended Malaysian Rubber Exchange Annual Dinner 2017 at  Grand Bal..
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio
icon  9  สิงหาคม  2560
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Least Studio เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร..
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon  14  กรกฏาคม  2560
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.10 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 กรุงเทพฯ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกรกฎ กิตติพล กรรมการ..
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon  20  มิถุนายน  2560
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund ประเทศไทย ในวันอังคา..
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon  16  มิถุนายน  2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง..
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio
icon 9  สิงหาคม  2560
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon 14  กรกฏาคม  2560
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon 20  มิถุนายน  2560
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon 16  มิถุนายน  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr
     

 

 

   

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อยางถ้วย ขี้ยาง ประมูลกลุ่ม ทั่วประเทศ ให้ราคาดี วิทวัส 0 20 14  พฤศจิกายน  2560
webboard ไครพอรู้วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อดูราคาตลาดSICOM บ้างครับ STR 20 และ RSS ตลาดไซคอม ยีสนอมนะอา 0 26 1  พฤศจิกายน  2560
webboard เชิญร่วมออกบู๊ธงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยียาง น้ำยาง และยางล้อ ณ ไบเทค-บางนา 14-16 มีนาคม 2561 TechnoBiz 0 11 31  ตุลาคม  2560
webboard งานสัมมนาเทคโนโลยียางจากจีน "China Rubber Industry Forum 2017" 21 พย. 2560 โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เทคโนบิซ 0 21 30  ตุลาคม  2560
webboard เร็วๆนี้..พบกับ..นวัตกรรมใหม่ของชาวสวนยาง(ทำยางแผ่นง่ายๆ สะดวกสบาย ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า) คล MaGus Billionaire 1 43 23  ตุลาคม  2560
webboard รับซื้อไม้ท่อนยางพาราจำนวนมาก ราคาดี เป้ย 0 24 16  ตุลาคม  2560
webboard ขายต่อจักรรีดยางเพราะขายสวนยางแล้วคับ นายอภิศักด 3 50 22  กันยายน  2560
webboard จำหน่ายยางแผ่นรมควันและยางแท่ง str20 ทวีเดช 0 54 21  กันยายน  2560
webboard รับสมัครคนงานกรีดยางพารา ภรภัทร 0 22 20  กันยายน  2560
webboard รับซื้อขี้ยาง ยางถ้วย ส่งโรงงานจังหวัดระยอง ให้ราคาเน็ท วิทวัส 1 79 18  กันยายน  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อยางถ้วย ขี้ยาง ประมูลกลุ่ม ทั่วประเทศ ให้ราคาดี วิทวัส 1 11 14  พฤศจิกายน  2560
webboard ต้องการซื้อเครื่องเครปยางมือสองค่ะ ปุย 0 22 14  พฤศจิกายน  2560
webboard รับซื้อยางพาราเครฟ จีนลับเบอร 1 41 31  ตุลาคม  2560
webboard เครื่องอัดพิมพ์ยาง วิเชษฐ์ 0 30 19  ตุลาคม  2560
webboard เครื่องอัดยาง วิเชษฐ์ 1 33 19  ตุลาคม  2560
webboard ขายจักร PCT ตระการพืชผ 2 46 22  กันยายน  2560
webboard รับซื้อขี้ยางถ้วย ให้ราคาเน็ท วิทวัส 1 49 18  กันยายน  2560
webboard ขายต้นยางพาราจำนวน 5200 ต้น ปรีชา 0 32 17  กันยายน  2560
webboard ลบความคิดเห็น ความคิดเห็ 1 38 8  กันยายน  2560
webboard รับซ่อม/สร้าง เครื่องจักรผลิตยางเครป ปุณณรัตน์ 1 86 28  สิงหาคม  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com