THAI NR
  facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
March 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 

9-3-2017
ประชุมหารือเรื่อง ตัวเลขการส่งออก
10-3-2017
สัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
13-3-2017
งาน Trade Association’s President Club (TAP)
13-3-2017
กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Networking) กับคณะนักธุรกิจระดับสูงจากประเทศโอมาน
15-3-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ: ประเด็นการเจรจาอื่นๆ ครั้งที่ 1/2560
21-3-2017
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 16-3/2560
23-3-2017
ประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยา
28-3-2017
สัมมนา เรื่อง บทบาทด้านเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV
28-3-2017
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
28-3-2017
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560
29-3-2017
สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...”
30-3-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ (ด้านการค้าบริการและการลงทุน) ครั้งที่ 1
31-3-2017
เสวนาเรื่อง “การเกษตรไทย...ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ?”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมกิจกรรมสมาคม  

March 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


9-3-2017 :: ประชุมหารือเรื่อง ตัวเลขการส่งออก
10-3-2017 :: สัมมนาประชาพิเคราะห์เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
13-3-2017 :: งาน Trade Association’s President Club (TAP)
13-3-2017 :: กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Networking) กับคณะนักธุรกิจระดับสูงจากประเทศโอมาน
15-3-2017 :: ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ: ประเด็นการเจรจาอื่นๆ ครั้งที่ 1/2560
21-3-2017 :: ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 16-3/2560
23-3-2017 :: ประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยา
28-3-2017 :: สัมมนา เรื่อง บทบาทด้านเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV
28-3-2017 :: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
28-3-2017 :: ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560
29-3-2017 :: สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...”
30-3-2017 :: ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ (ด้านการค้าบริการและการลงทุน) ครั้งที่ 1
31-3-2017 :: เสวนาเรื่อง “การเกษตรไทย...ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ?”

 
thai nr thai nr

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com