E-Magazine facebook
ราคาเสนอซื้อยางพารา
 
  history  
  chart F.O.B. Price (ปี 2540- ปัจจุบัน)  
  chart FOB Price ม.ค.-ธ.ค. 2563_ราคาเฉลี่ยรายเดือน  
  chart ยางพารา : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2563 ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563  
  chart FOB Price มีนาคม 2563_รายวัน  
  chart FOB Price เมษายน 2563_รายวัน  
  chart FOB Price กุมภาพันธ์ 2563_รายวัน  
  chart ยางพารา : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2563 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562  
  chart FOB Price ปี 2562 (ราคาเฉลี่ยรายเดือน)  
  chart F.O.B. Price (ปี 2562)  
  chart F.O.B. Price (ราคาเฉลี่ยรายเดือน ปี 2562)  
  chart ยางพารา : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2562 ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2561  
  chart ราคาเฉลี่ยยางชนิดต่างๆ ปี 2552- 2561 (ปัจจุบัน)  
  chart ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย แยกตามประเภทปี พ.ศ. 2542-2559  
  chart ยางพารา : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2561 ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2561  
  chart ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2561 ข้อมูล 28 กันยายน 2561  
  chart ยางพารา : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2561 ข้อมูล ณ 21 มีนาคม 2561  
  chart ปริมาณยางส่งออกไปยังประเทศผู้ซื้อปลายทาง ปี พ.ศ. 2552-2561  
  chart ผลผลิตยางธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2542-2558  
  chart ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย แยกตามประเภทปี พ.ศ. 2542-2558  
     
  หน้า 1  
     

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com