E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 5  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2563

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นา...
 
  Date 4  มีนาคม  2563    
  webboardประชุม "พ.ร.บ. แบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา มิติใหม่ของระบบยางพาราไทย ใครได้...ใครเสีย..."

ด้วยหน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์ยางพารา (REA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุม "พ.ร.บ. แบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา มิติใหม่ของระบบยางพาราไทย ใครได้...ใครเสีย..." ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16...
 
  Date 4  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล” ระยะ 6 เดือนที่ 1

ด้วยทีมวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรร...
 
  Date 26  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินชุดโครงการการศึกษาตัวชี้วัดและพัฒนาวิธีการประเมินความยั่งยืนของการปลูกและแปรรูปยางพารา ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินชุดโครงการการศึกษาตัวชี้วัดและพัฒนาวิธีการประเมินความยั่งยืนของการปลูกและแปรรูปยางพารา ครั้งที่...
 
  Date 24  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ การบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน: กรณียางพารา

ด้วยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ การบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน: กรณียางพารา ณ สมาคมยางพาราไทย ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพ...
 
  Date 21  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...
 
  Date 18  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุม “หารือและรับฟังความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่นโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (Diprom)”

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุม “หารือและรับฟังความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่นโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อ...
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardสัมมนา “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-15.00 น....
 
  Date 28  มกราคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...
 
  Date 27  มกราคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2563

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000  ล้านบาท ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ....
 
     
 
     

หน้า 1 2 3

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com