THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

5-9-2018
สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน”
6-9-2018
อบรมหลักสูตร “รู้จริง…เอกสารและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก”
6-9-2018
งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”
10-9-2018
การจัดเจรจาการค้ากับบริษัท Laboratorios Americanos S.A. จากประเทศเปรู
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
12-9-2018
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 31-6/2561
13-9-2018
สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
15-9-2018
กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์
17-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”
18-9-2018
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 3-2/2561
19-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
21-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “อนาคตธุรกิจไทย เติบโตไปกับ AEC”
24-9-2018
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 3  พฤศจิกายน  2560    
  webboardThe 60th Meeting The Board of Directors (BoD) International Rubber Consortium Limited (IRCo) No.3/2017

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม The 60th Meeting The Board of Directors (BoD) International Rubber Consortium Limited (IRCo) No.3/2017 ในวันศุกร์ที่ ..
 
  Date 2  พฤศจิกายน  2560    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560 ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ล..
 
  Date 17  ตุลาคม  2560    
  webboardการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2560 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 7  ตุลาคม  2560    
  webboard19th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) and 23rd Assembly of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC)

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม  Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) ครั้งที่ 19 ในวันเสาร์ที่ 7 ..
 
  Date 2  ตุลาคม  2560    
  webboardประชุมรายงานความก้าวหน้า 2-3 เดือน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2560

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า 2-3 เดือน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12..
 
  Date 2  ตุลาคม  2560    
  webboardประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัย กลุ่มวิจัยยางก้อนถ้วย

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัย กลุ่มวิจัยยางก้อนถ้วย ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศา..
 
  Date 28  กันยายน  2560    
  webboardงานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถานสวัสดิสงเ..
 
  Date 18  กันยายน  2560    
  webboardประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาช..
 
  Date 15  กันยายน  2560    
  webboardประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมฯ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และการป..
 
  Date 14  กันยายน  2560    
  webboardประชุมวิชาการด้านแนวทางการสร้างถนนผสมยางพารา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านแนวทางการสร้างถนนผสมยางพารา เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร..
 
  Date 12  กันยายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 3/2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา..
 
  Date 8  กันยายน  2560    
  webboardประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ในระดับประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ..
 
  Date 7  กันยายน  2560    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และมาตรฐานที่มีในปัจจุบัน”

ด้วยภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ World Wide Fund for Nature กำหนดจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และมาตรฐานที่มีในปัจ..
 
  Date 6  กันยายน  2560    
  webboardประชุม เรื่อง “ความก้าวหน้าของการใช้ประโยชน์ยางปูคอกปศุสัตว์”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุม เรื่อง “ความก้าวหน้าของการใช้ประโยชน์ยางปูคอกปศุสัตว์” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มห..
 
  Date 31  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 2/2560

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู..
 
  Date 29  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2560 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
 
  Date 18  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 20-7/2560

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่  20-7/2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 402 สำนักงานมาตรฐา..
 
  Date 17  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 2/2560

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิง..
 
  Date 10  สิงหาคม  2560    
  webboardสัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย”

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดสัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางราคายางพาราช่วงครึ่งหลังของป..
 
  Date 10  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอกา..
 
  Date 8  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับร่าง)(ปีที่ 2)”

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับร่าง)(ปีที่ 2)” ในวันอังคารที่ 8 สิง..
 
  Date 7  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นายกรกฎ กิตติพล บริษัท ไทยฮั้..
 
  Date 4  สิงหาคม  2560    
  webboard“ASEAN-India Expo and Forum 2017 เร่งขยายการค้า

รมว.พาณิชย์ แนะเอกชนไทยใช้เวที “ASEAN-India Expo and Forum 2017 เร่งขยายการค้า ด้านประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นด้วยกับการหารือ อาเซบ นอกรอบเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการประชุมในเดือน พ.ย.นี้ นางอภิรดี ตันตราภร..
 
  Date 3  สิงหาคม  2560    
  webboardJoint Meeting ITRC & IRCo's BoD

International Rubber Consortium Limited (IRCo) scheduled the Joint Meeting between The International Tripartite Rubber Council(ITRC) & The Board Of Directors of International Rubber Consortium Li..
 
  Date 1  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2560 ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com