E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 6  พฤษภาคม  2564    
  webboard ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4-2/2564

ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 4-2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30-15....
 
  Date 6  พฤษภาคม  2564    
  webboardประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 54

ตามที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 54 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.00 น. ด้วยวิธี Conference Call ผ่านร...
 
  Date 23  เมษายน  2564    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2564

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 4/2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ...
 
  Date 22  เมษายน  2564    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 2 ปี ครั้งที่ 2/2564

ตามที่การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 2 ปี ครั้งที่ 2/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น...
 
  Date 26  มีนาคม  2564    
  webboardประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมยางพาราไทย

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 สมาคมยางพาราไทย ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom ...
 
  Date 26  มีนาคม  2564    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2564

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ...
 
  Date 23  มีนาคม  2564    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น “ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่ยั่งยืนในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ตามที่การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-ประเทศไทย) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น “ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่ยั่งยืนในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์...
 
  Date 17  มีนาคม  2564    
  webboardประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราด้านการพัฒนาตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย ครั้งที่ 2/2564

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราด้านการพัฒนาตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา ชั้น 2 อาคาร 2...
 
  Date 15  มีนาคม  2564    
  webboardประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยางพาราและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางดำเนินการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยางพาราและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันจันทร์ที่ 15 มีนา...
 
  Date 5  มีนาคม  2564    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2564

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงข...
 
  Date 25  กุมภาพันธ์  2564    
  webboardประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 14

ด้วยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 14 ในวันพฤหัสบดี  25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้...
 
  Date 23  กุมภาพันธ์  2564    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการผลิตและคุณภาพยางดิบของการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

ตามที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการผลิตและคุณภาพยางดิบของการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและ...
 
  Date 22  กุมภาพันธ์  2564    
  webboardประชุม IMT-GT Rubber Cities and Industry Cooperation Project Implementation Team (PIT) ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน์)

ตามที่ CMIT-GT กำหนดจัดประชุม IMT-GT Rubber Cities and Industry Cooperation Project  Implementation Team (PIT) ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 11.30 น....
 
  Date 19  กุมภาพันธ์  2564    
  webboardการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุม IMT-GT Rubber Cities and Industry Cooperation Project Implementation Team (PIT)ครั้งที่ 1

ในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายภูดิท จันทวดี และนางสาวสุธิดา จิตหวัง เจ้าหน้าที่...
 
  Date 28  มกราคม  2564    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2564

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวั...
 
  Date 15  มกราคม  2564    
  webboardการประชุมความร่วมมือด้านทิศทางตลาดยางและไม้ยางพาราเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน

ตามที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (RSC-PSU) กำหนดจัดการประชุมความร่วมมือด...
 
  Date 4  ธันวาคม  2563    
  webboardสัมมนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทย

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชไมตรี อาคาร 50 ปี ชั้น 4 การยางแห่งประเทศไทย สำนั...
 
  Date 2  ธันวาคม  2563    
  webboardประชุมหารือแนวทางการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2...
 
  Date 25  พฤศจิกายน  2563    
  webboardประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและผันผวน รวมถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น

ด้วยคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและผันผวน รวมถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบ...
 
  Date 24  พฤศจิกายน  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 10/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 10/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส...
 
  Date 12  พฤศจิกายน  2563    
  webboardประชุมวิชาการยางพาราโลก ครั้งที่ 16

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ Confexhub ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดประชุมวิชาการยางพาราโลก ครั้งที่ 16 (The 16th Global Rubber Conference 2020) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ...
 
  Date 11  พฤศจิกายน  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 5-3/2563

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 5-3/2563 ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจาร...
 
  Date 9  พฤศจิกายน  2563    
  webboardประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล” ระยะ 6 เดือนที่ 2

ด้วยทีมวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ...
 
  Date 2  พฤศจิกายน  2563    
  webboardประชุมหารือการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินใหม่แก่ผู้ประกอบกิจการยางแปรรูปขั้นต้น

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมหารือการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) วงเงินใหม่แก่ผู้ประกอบกิจการยางแปรรูปขั้นต้น ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา อ...
 
  Date 29  ตุลาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 9/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวั...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com