THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

7-6-2018
อบรมหลักสูตรการประกันภัยครบวงจร สำหรับผู้นำเข้าส่งออก
8-6-2018
งานฉลองครบรอบ 4 ปีและพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการสมัยที่ 2
12-6-2018
สัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียต่อมาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตก๊าซ
12-6-2018
ประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”
18-6-2018
การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
20-6-2018
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2561
22-6-2018
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2561
26-6-2018
สัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยยุคนวัตกรรม: ความท้าทายและโอกาส”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 18  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 20-7/2560

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่  20-7/2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 402 สำนักงานมาตรฐา..
 
  Date 17  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 2/2560

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิง..
 
  Date 10  สิงหาคม  2560    
  webboardสัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย”

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดสัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางราคายางพาราช่วงครึ่งหลังของป..
 
  Date 10  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอกา..
 
  Date 8  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับร่าง)(ปีที่ 2)”

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับร่าง)(ปีที่ 2)” ในวันอังคารที่ 8 สิง..
 
  Date 7  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นายกรกฎ กิตติพล บริษัท ไทยฮั้..
 
  Date 4  สิงหาคม  2560    
  webboard“ASEAN-India Expo and Forum 2017 เร่งขยายการค้า

รมว.พาณิชย์ แนะเอกชนไทยใช้เวที “ASEAN-India Expo and Forum 2017 เร่งขยายการค้า ด้านประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นด้วยกับการหารือ อาเซบ นอกรอบเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนการประชุมในเดือน พ.ย.นี้ นางอภิรดี ตันตราภร..
 
  Date 3  สิงหาคม  2560    
  webboardJoint Meeting ITRC & IRCo's BoD

International Rubber Consortium Limited (IRCo) scheduled the Joint Meeting between The International Tripartite Rubber Council(ITRC) & The Board Of Directors of International Rubber Consortium Li..
 
  Date 1  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2560 ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 27  กรกฏาคม  2560    
  webboardสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตยางและยกระดับคุณภาพสินค้ายางเพื่อการส่งออก”

ด้วยกรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตยางและยกระดับคุณภาพสินค้ายางเพื่อการส่งออก” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในการน..
 
  Date 13  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนาน..
 
  Date 6  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28

ด้วยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) กำหนดจัดประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28 (28th Meeting of the International Tripartite Rubber Council: ITRC) ระหว่างวันท..
 
  Date 5  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการสถิติสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25 เวลา 9.00 -17.00 น. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเ..
 
  Date 4  กรกฏาคม  2560    
  webboardAnnual Conference On NR Statistics and Outlook

การประชุมสถิติและแนวโน้มยางพาราประจำปี โดย By Dr.Hidde Smit ณ Impiana Banquet Hall 2 (ชั้น 2), Impiana KLCC Hotel, ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย. ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพา..
 
  Date 4  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 503..
 
  Date 30  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 5/2560 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 28  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 1/2560

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 มิถุนายน 25..
 
  Date 27  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมหารือแนวทางกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มของกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มของกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำรวจพฤกษาลั..
 
  Date 20  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้งที่ 202

สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ กำหนดจัดประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้งที่ 202 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปร..
 
  Date 13  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-13.30 ..
 
  Date 7  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงาน

ด้วยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 ..
 
  Date 6  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 31

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 31 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมช..
 
  Date 5  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เ..
 
  Date 30  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 23  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) กำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.ห..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com