E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 25  มิถุนายน  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 8

ด้วยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference-Goog...
 
  Date 23  มิถุนายน  2563    
  webboard ประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCo ครั้งที่ 69

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCo ครั้งที่ 69 (ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) ด้วยนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพ...
 
  Date 19  มิถุนายน  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 5/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 5/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด...
 
  Date 18  มิถุนายน  2563    
  webboardประชุมหารือภายใต้หัวข้อ The Assessment of the Effects of Pandemic (Covid-19) to Rubber Business and Supply Chain

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. อาจารย์บัญชา สมบูรณ์สุข หัวหน้าโครงการวิจัย The Assessment of the Effects of Pandemic (Covid-19) to Rubber Business and Supply Chain พร้อมคณะทำงาน เข้า...
 
  Date 12  มิถุนายน  2563    
  webboard ประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องยางพารา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (สวย.) กำหนดจัดการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห...
 
  Date 12  พฤษภาคม  2563    
  webboardประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ครั้งที่ 2” (ประชุมออนไลน์)

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ครั้งที่ 2” (ประช...
 
  Date 8  พฤษภาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 4/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสง...
 
  Date 10  เมษายน  2563    
  webboardประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน

ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. นายเรืองกิตติ์ วัจนาคมกุล นายทวีลาภ ไตรจุฑากาญจน์ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม สมาคมยางพาราไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน...
 
  Date 23  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ...
 
  Date 20  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฏา การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้ นายวรเทพ วงศาส...
 
  Date 13  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องคิริน ชั้น 10 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวั...
 
  Date 13  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องคิริน ชั้น 10 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
 
  Date 5  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2563

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นา...
 
  Date 4  มีนาคม  2563    
  webboardประชุม "พ.ร.บ. แบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา มิติใหม่ของระบบยางพาราไทย ใครได้...ใครเสีย..."

ด้วยหน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์ยางพารา (REA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุม "พ.ร.บ. แบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา มิติใหม่ของระบบยางพาราไทย ใครได้...ใครเสีย..." ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16...
 
  Date 4  มีนาคม  2563    
  webboardประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสตูล” ระยะ 6 เดือนที่ 1

ด้วยทีมวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรร...
 
  Date 26  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินชุดโครงการการศึกษาตัวชี้วัดและพัฒนาวิธีการประเมินความยั่งยืนของการปลูกและแปรรูปยางพารา ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินชุดโครงการการศึกษาตัวชี้วัดและพัฒนาวิธีการประเมินความยั่งยืนของการปลูกและแปรรูปยางพารา ครั้งที่...
 
  Date 24  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ การบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน: กรณียางพารา

ด้วยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อ การบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน: กรณียางพารา ณ สมาคมยางพาราไทย ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพ...
 
  Date 21  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 2/2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...
 
  Date 18  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardประชุม “หารือและรับฟังความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่นโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (Diprom)”

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุม “หารือและรับฟังความคิดเห็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปสู่นโยบาย ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อ...
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2563    
  webboardสัมมนา “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00-15.00 น....
 
  Date 28  มกราคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 1/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา...
 
  Date 27  มกราคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2563

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000  ล้านบาท ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ....
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com