THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

5-9-2018
สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน”
6-9-2018
อบรมหลักสูตร “รู้จริง…เอกสารและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก”
6-9-2018
งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”
10-9-2018
การจัดเจรจาการค้ากับบริษัท Laboratorios Americanos S.A. จากประเทศเปรู
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
12-9-2018
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 31-6/2561
13-9-2018
สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
15-9-2018
กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์
17-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”
18-9-2018
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 3-2/2561
19-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
21-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “อนาคตธุรกิจไทย เติบโตไปกับ AEC”
24-9-2018
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 27  กรกฏาคม  2560    
  webboardสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตยางและยกระดับคุณภาพสินค้ายางเพื่อการส่งออก”

ด้วยกรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตยางและยกระดับคุณภาพสินค้ายางเพื่อการส่งออก” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในการน..
 
  Date 13  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนาน..
 
  Date 6  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28

ด้วยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) กำหนดจัดประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 28 (28th Meeting of the International Tripartite Rubber Council: ITRC) ระหว่างวันท..
 
  Date 5  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการสถิติสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25

เมื่อวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 25 เวลา 9.00 -17.00 น. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเ..
 
  Date 4  กรกฏาคม  2560    
  webboardAnnual Conference On NR Statistics and Outlook

การประชุมสถิติและแนวโน้มยางพาราประจำปี โดย By Dr.Hidde Smit ณ Impiana Banquet Hall 2 (ชั้น 2), Impiana KLCC Hotel, ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย. ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพา..
 
  Date 4  กรกฏาคม  2560    
  webboardประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานยางพารา STR20 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 503..
 
  Date 30  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 5/2560 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 28  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 1/2560

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 มิถุนายน 25..
 
  Date 27  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมหารือแนวทางกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มของกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มของกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำรวจพฤกษาลั..
 
  Date 20  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้งที่ 202

สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีนและสมาคมธุรกิจต่างๆ กำหนดจัดประชุมเพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ และรับประทานอาหารร่วมกัน ครั้งที่ 202 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องปร..
 
  Date 13  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-13.30 ..
 
  Date 7  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงาน

ด้วยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากการประกอบกิจการของโรงงานยางพารา ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 ..
 
  Date 6  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 31

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (EGERRM) ครั้งที่ 31 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมช..
 
  Date 5  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เ..
 
  Date 30  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 23  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) กำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.ห..
 
  Date 17  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวล..
 
  Date 13  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุม 18th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) และ 18th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC)

ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน กำหนดจัดการประชุม 18th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) และ 18th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาค..
 
  Date 27  เมษายน  2560    
  webboardสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย”

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหาร..
 
  Date 26  เมษายน  2560    
  webboardประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในการนี้ นายไชยยศ สินเจริญก..
 
  Date 25  เมษายน  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น ..
 
  Date 21  เมษายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบ..
 
  Date 5  เมษายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559

ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องกัปตัน ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทย..
 
  Date 28  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

  ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ..
 
  Date 23  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยางแห้ง”

  ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยางแห้ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com