E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 27  ตุลาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 11

ด้วยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 11 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ...
 
  Date 16  ตุลาคม  2563    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวิจัย “การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน”

ตามที่สถาบันคลังสมองของชาติจัดประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวิจัย “การศึกษานโยบายที่เหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค และเสถียรภาพราคายางพาราอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 16...
 
  Date 1  ตุลาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (Technical Committee) ครั้งที่ 2/2563

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นายภูดิท จันทวดี และนางสาวสุธิดา จิตหวัง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ (Technical Committee) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ ...
 
  Date 29  กันยายน  2563    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

  ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. ณ หอประชุมให...
 
  Date 25  กันยายน  2563    
  webboardการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทยระดับประเทศ ประจำปี 2563

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กำหนดจัดงานการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทยระดับประเทศ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับผลิตภัณฑ์ยางพาราเชื่อมโยงการพัฒนาโดยนวัตกรรม (Sm...
 
  Date 22  กันยายน  2563    
  webboardประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 34 (การประชุมออนไลน์)

ตามที่นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 34 (การประชุมทางไกล) ในวันอัง...
 
  Date 18  กันยายน  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
 
  Date 17  กันยายน  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมยาง

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมยาง ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมรัษฎา อาคาร 2 ชั้น 2 การยา...
 
  Date 16  กันยายน  2563    
  webboardการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการพัฒนาความร่วมมือนิคมอุตสาหกรรมยางพาราไทย-มาเลเซีย

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติก...
 
  Date 10  กันยายน  2563    
  webboardประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการเพื่อพยุงและสร้างเสถียรภาพราคายางพารา

ด้วยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการเพื่อพยุงและสร้างเสถียรภาพราคายางพารา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติยากร กระทรวงพาณิชย์ (สนามบ...
 
  Date 9  กันยายน  2563    
  webboardประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าส่งมอบจริง

ด้วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าส่งมอบจริง ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1403 อาคาร 1 ชั้น 4 กร...
 
  Date 5  กันยายน  2563    
  webboardงานสวดอภิธรรมคุณแสง อุดมจารุมณี นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย

นายกสมาคมยางพาราไทย นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการและสมาชิก พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯเข้าร่วมงานสวดอภิธรรมคุณแสง อุดมจารุมณี นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ โดยสมาคมยางพาราไทยจะเป็นเจ้าภาพส...
 
  Date 1  กันยายน  2563    
  webboardประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2563

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 53 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยห...
 
  Date 31  สิงหาคม  2563    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ...
 
  Date 27  สิงหาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 7/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด...
 
  Date 27  สิงหาคม  2563    
  webboard ประชุมหารือเรื่องผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง

ตามที่สมาคมยางพาราไทย นำโดยนายกรกฎ กิตติพล กรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ...
 
  Date 26  สิงหาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2-2/2563

ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2-2/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30-15.30 น. ณ ห้องป...
 
  Date 25  สิงหาคม  2563    
  webboardหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:00 น. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าพบผู้บริหารระด...
 
  Date 19  สิงหาคม  2563    
  webboard ประชุมเปิดตัวชุดโครงการการศึกษาตัวชี้วัดและพัฒนาวิธีการประเมินความยั่งยืนของการปลูกและการแปรรูปยางพารา

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมเปิดตัวชุดโครงการการศึกษาตัวชี้วัดและพัฒนาวิธีการประเมินความยั่งยืนของการปลูกและการแปรรูปยางพารา ในวันที่ 19  สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องทอ...
 
  Date 3  สิงหาคม  2563    
  webboardพิธีลงนามบันทึก “ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านยางพารา”

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึก “ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านยางพารา” ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องโลตัส 8 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเ...
 
  Date 3  สิงหาคม  2563    
  webboardประชุมหารือร่วมกัน 3 Clusters กับคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตผู้ส่งออกพืชเกษตร, กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมหารือร่วมกัน 3 Clusters กับคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตผู้ส่งออกพืชเกษตร, กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประมง และปศุสัตว์และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในวันจันทร์...
 
  Date 29  กรกฏาคม  2563    
  webboardการประชุม IMT-GT VDO Conference ในหัวข้อ Managing the impact of Covid-19 on IMT-GT Agriculture and Agro-based Industry ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT

ด้วยสภาธุรกิจ IMT-GT (ประเทศไทย) กำหนดจัดการประชุม IMT-GT VDO Conference ในหัวข้อ Managing the impact of Covid-19 on IMT-GT Agriculture and Agro-based Industry ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT ในวันพุธที...
 
  Date 27  กรกฏาคม  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2563

สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย  ครั้งที่ 6/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด...
 
  Date 25  มิถุนายน  2563    
  webboardประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 8

ด้วยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2562-2563 ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ VDO Conference-Goog...
 
  Date 23  มิถุนายน  2563    
  webboard ประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCo ครั้งที่ 69

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร IRCo ครั้งที่ 69 (ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM) ด้วยนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพ...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com