E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 5  มิถุนายน  2560    
  webboardประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เ...
 
  Date 30  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 26  พฤษภาคม  2560    
  webboardSCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA

SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560...
 
  Date 23  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) กำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.ห...
 
  Date 17  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวล...
 
  Date 15  พฤษภาคม  2560    
  webboardTRA ANNUAL DINNER 2017

ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2017 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระ...
 
  Date 13  พฤษภาคม  2560    
  webboardประชุม 18th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) และ 18th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC)

ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน กำหนดจัดการประชุม 18th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) และ 18th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาค...
 
  Date 12  พฤษภาคม  2560    
  webboardการแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2560

การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2017 ณ สนาม Riverdale Golf & Country Club จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก...
 
  Date 27  เมษายน  2560    
  webboardสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย”

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอาหาร...
 
  Date 26  เมษายน  2560    
  webboardประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ครั้งที่ 50 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในการนี้ นายไชยยศ สินเจริญก...
 
  Date 25  เมษายน  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น ...
 
  Date 25  เมษายน  2560    
  webboardThe Financial Times เข้าพบสมาคมยางพาราไทย

คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย ให้การต้อนรับ Mr. Dan Gallucci (The Financial Times) พร้อมให้การสัมภาษณ์ในหัวข้อ สถานการ์ยางพาราในปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น...
 
  Date 21  เมษายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบ...
 
  Date 5  เมษายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559

ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องกัปตัน ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทย...
 
  Date 28  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

  ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ...
 
  Date 23  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยางแห้ง”

  ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยางแห้ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้...
 
  Date 19  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ประจำปี 2560

สมาคมยางนานาชาติกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม Pisces & Aquarius โรงแรมมารีนา แมนดาริน ประเทศสิงคโปร์...
 
  Date 16  มีนาคม  2560    
  webboardงาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Natural Rubber, Synthetic Rubber and Futures" ณ เมือง...
 
  Date 15  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม GS1-3 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...
 
  Date 13  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมระดมความคิดทางด้านงานวิจัยเพื่อหาโจทย์วิจัยสำหรับขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมระดมความคิดทางด้านงานวิจัยเพื่อหาโจทย์วิจัยสำหรับขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 13 ...
 
  Date 10  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร

ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom ชั้น 23 ...
 
  Date 27  กุมภาพันธ์  2560    
  webboard โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ณ โรงแรมลี...
 
  Date 24  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ

24 กุมภาพันธ์ 2560 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด โดยดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรุณ...
 
  Date 23  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardประชุมคณะรับรองเพื่อเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ด้วยโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา กำหนดจัดประชุมคณะรับรองเพื่อเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิช...
 
  Date 22  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com