E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 19  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ประจำปี 2560

สมาคมยางนานาชาติกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม Pisces & Aquarius โรงแรมมารีนา แมนดาริน ประเทศสิงคโปร์...
 
  Date 16  มีนาคม  2560    
  webboardงาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Natural Rubber, Synthetic Rubber and Futures" ณ เมือง...
 
  Date 15  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม GS1-3 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ...
 
  Date 13  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมระดมความคิดทางด้านงานวิจัยเพื่อหาโจทย์วิจัยสำหรับขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2561

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมระดมความคิดทางด้านงานวิจัยเพื่อหาโจทย์วิจัยสำหรับขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 13 ...
 
  Date 10  มีนาคม  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร

ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom ชั้น 23 ...
 
  Date 27  กุมภาพันธ์  2560    
  webboard โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ณ โรงแรมลี...
 
  Date 24  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ

24 กุมภาพันธ์ 2560 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด โดยดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรุณ...
 
  Date 23  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardประชุมคณะรับรองเพื่อเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ด้วยโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา กำหนดจัดประชุมคณะรับรองเพื่อเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิช...
 
  Date 22  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 17  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

ด้วยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องกัปตัน ชั้น 2 อาคาร...
 
  Date 15  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิงปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่อันตราย

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  กำหนดจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิงปฏิกูลหรือวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่อันตราย ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  ในวัน...
 
  Date 11  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า 17 (17th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters)

สภาธุรกิจยางอาเซียน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า 17 (17th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  ในการน...
 
  Date 10  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2560

สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี (RTAS Lunar New Year Dinner 2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสม...
 
  Date 6  กุมภาพันธ์  2560    
  webboardงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน

ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และภริยา ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีน ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม (ชั้น 8) โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล...
 
  Date 26  มกราคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...
 
  Date 24  มกราคม  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 9.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น ...
 
  Date 23  มกราคม  2560    
  webboardประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งที่ 29

ด้วยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาค ครั้งที่ 29 (29th The Expert Group on Establishment of a Regional Rubber Market; EGERRM)...
 
  Date 13  มกราคม  2560    
  webboardประชุมนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศ: กลุ่มเรื่องยางพาราประจำปี 2560

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศ: กลุ่มเรื่องยางพาราประจำปี 2560 ...
 
  Date 12  มกราคม  2560    
  webboardงานสัมมนา Cluster Day: นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 คลัสเตอร์

ด้วยสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนา Cluster Day: นำเสนอยุทธศาสตร์และแผนงาน 11 คลัสเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 12.30-20.00 น. ณ โรงแรมเจ...
 
  Date 12  มกราคม  2560    
  webboardสมาคมยางพาราไทยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ผ่าน กยท.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบดร.ธีธัช สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจ...
 
  Date 11  มกราคม  2560    
  webboardประชุม Incoterms 2010 Focus Group

ด้วยคณะกรรมาธิการด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางการค้า หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) กำหนดจัดประชุม Incoterms  2010 Focus Group ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง...
 
  Date 27  ธันวาคม  2559    
  webboardสมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมพร้อมสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคใต้)

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ ผู้แทนนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าพบและมองของขวัญเนื่องในโอกาสปีใ...
 
  Date 22  ธันวาคม  2559    
  webboardสมาคมยางพาราไทยเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ  เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 22...
 
  Date 21  ธันวาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2559 ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...
 
  Date 14  ธันวาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ ครั้งที่ 17 และการประชุมสมัชชาสภาธุรกิจยางอาเซียน ครั้งที่ 22

ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียนกำหนดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ ครั้งที่ 17 (17th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC)) และการประชุมสมัชชาสภาธุรกิจยางอาเซียน ครั้งที่ 22 (22n...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com