THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

5-9-2018
สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน”
6-9-2018
อบรมหลักสูตร “รู้จริง…เอกสารและขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก”
6-9-2018
งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”
10-9-2018
การจัดเจรจาการค้ากับบริษัท Laboratorios Americanos S.A. จากประเทศเปรู
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
10-9-2018
โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 2
12-9-2018
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 31-6/2561
13-9-2018
สัมมนา “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
15-9-2018
กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราและปาล์
17-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4”
18-9-2018
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 3-2/2561
19-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP”
21-9-2018
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “อนาคตธุรกิจไทย เติบโตไปกับ AEC”
24-9-2018
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 3  กรกฏาคม  2558    
  webboardประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดการประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องบานบุร..
 
  Date 2  กรกฏาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการ Trade Environment & Standardization & Productivity วาระปี 2558-2560 ครั้งที่ 1/2558

ด้วยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมคณะกรรมการ Trade Environment & Standardization & Productivity วาระปี 2558-2560 ครั้งที่ 1/2558  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา..
 
  Date 25  มิถุนายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2558

สมาคมยางพาราไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ในเวลา 14.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..
 
  Date 22  มิถุนายน  2558    
  webboardสัมมนากลุ่มย่อย ในหัวข้อ “เขตเศรษฐกิจพิเศษกับระบบการจัดการโลจิสติกส์การค้าข้ามแดน/ชายแดน

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดสัมมนากลุ่มย่อย ในหัวข้อ “เขตเศรษฐกิจพิเศษกับระบบการจัดการโลจิสติกส์การค้าข้ามแดน/ชายแดน ไทย-มาเลเซีย และผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทย” ในวันศุกร์..
 
  Date 12  มิถุนายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ..
 
  Date 4  มิถุนายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 50 (50th IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting)

ด้วยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 50 (50th IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมแก..
 
  Date 2  มิถุนายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2558

       สมาคมยางพาราไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ในเวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..
 
  Date 28  พฤษภาคม  2558    
  webboardคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จังหวัดสงขลา

       มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดการสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จังหวัดสงขลา” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม..
 
  Date 20  พฤษภาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ในการน..
 
  Date 9  พฤษภาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 13

สมาคมยางพาราไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 13 (13th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห..
 
  Date 24  เมษายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ..
 
  Date 10  เมษายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เว..
 
  Date 31  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน..
 
  Date 30  มีนาคม  2558    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขออนุญาต/การออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

ด้วยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขออนุญาต/การออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window (NSW..
 
  Date 27  มีนาคม  2558    
  webboardประชุม เรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างไร”

นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมหัวข้อเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างไร” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร..
 
  Date 26  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558  

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558  ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุ..
 
  Date 22  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำ 2 ปี

ด้วยสมาคมยางนานาชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ (เวลา 08.30 น.) และประชุมใหญ่สามัญประจำ 2 ปี (เวลา 10.30 น.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558  ณ Orchid Room โรงแรม..
 
  Date 12  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า อุตสาหกรรม/เกษตร

การประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า อุตสาหกรรม/เกษตร(ยางและผลิตภัณฑ์ยาง) ที่สำคัญของไทยและแนวทางในการเจรจาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ..
 
  Date 10  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประช..
 
  Date 10  มีนาคม  2558    
  webboardการประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยประจำปี 2559 ด้านยางพารา

การประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยประจำปี 2559 ด้านยางพารา ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลั..
 
  Date 7  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 12

สภาธุรกิจยางอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 12 (12th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-13.00 น. ..
 
  Date 26  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ครั้งที่ 24

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC)  ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โที่โรงแรมฮิลตัน..
 
  Date 25  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardการบรรยายภาพรวมของยางพาราโดย Dr.Hidde Smit

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายไชยยศ  สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายของ Dr.Hidde Smit เวลา 09.00-16.00 น. ณ  โรงแร..
 
  Date 23  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมเพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย  เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง “การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเร..
 
  Date 19  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558

  ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนี..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com