THAI NR
  facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
     

16-1-2018
ประชุม “Incoterms 2020 Focus Group”
16-1-2018
ประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรก
22-1-2018
สัมมนาหัวข้อ “ก้าวสู่การค้าเสรีด้วยมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามหลักสากล”
30-1-2018
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2561

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 13  มกราคม  2558    
  webboardเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ด้วยกลุ่มจับตานโยบายยาง (Rubber Watch) กำหนดจัดเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยา..
 
  Date 7  มกราคม  2558    
  webboardประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ”

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Web Conference เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ” ในวันพุธ..
 
  Date 25  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตรฯ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำฯ เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารรั..
 
  Date 22  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ในว..
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายภูมิเมธ ..
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557

ตามที่กรมวิชาการเกษตร กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง โดยมี 1...
 
  Date 15  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ"

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ" ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อิมแพ็ค เมื..
 
  Date 11  ธันวาคม  2557    
  webboardการเสวนา “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557  นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมฟังการเสวนา โดยมีนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ..
 
  Date 8  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย คิดใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคมฯ นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการโครงการสัมมนาทางวิชา..
 
  Date 27  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า เพื่อพิจารณาร่างสัญญาการค้าน้ำยางข้น NR Latex International FOB Contract in Bulk

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมฝ่ายสัญญา ราคา และการร้องเรียนด้านการค้า เพื่อพิจารณาร่างสัญญาการค้าน้ำยางข้น NR Latex International FOB C..
 
  Date 27  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2557  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปร..
 
  Date 12  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

ด้วยประธานคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ คณะที่ 1 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) จำนวน 17 กลุ..
 
  Date 6  พฤศจิกายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 17-11/2557

ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 17-11/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง ห..
 
  Date 3  พฤศจิกายน  2557    
  webboardทางออก......วิกฤตการณ์ยางพาราไทย

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาในโครงการเสวนาเพื่อนำเสนอแนวทางการ..
 
  Date 28  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2557  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม..
 
  Date 22  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1

          ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมกลุ่มย่อยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหก..
 
  Date 20  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2557

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2557 ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 ตึกศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษ..
 
  Date 17  ตุลาคม  2557    
  webboardสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเก..
 
  Date 16  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2557

ด้วยประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้นายไช..
 
  Date 14  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุม 5 สมาคมยางพารา

5 สมาคมยางพาราระดับประเทศเห็นชอบและตกลงดำเนินมาตรการร่วมกันเพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น          นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร (Chief Executive Officer:..
 
  Date 11  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมสภาธุรกิจยางอาเซียนครั้งที่ 20

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจยางอาเซียนครั้งที่ 20 ในวันที่ 11 ตุล..
 
  Date 3  ตุลาคม  2557    
  webboardการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 47 (47th IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 47 (47th IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting) ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญก..
 
  Date 29  กันยายน  2557    
  webboardเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายและมาตรการภาษีทางการเกษตร”

ด้วยสาขาวิชากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายและมาตรการภาษีทางการเกษตร” ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 222 คณะนิติ..
 
  Date 26  กันยายน  2557    
  webboardประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล”

ด้วยบริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด ตามการมอบหมายของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล” ใ..
 
  Date 25  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ครั้งที่ 1/2557

ด้วยประธานคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 1..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com