THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

7-6-2018
อบรมหลักสูตรการประกันภัยครบวงจร สำหรับผู้นำเข้าส่งออก
8-6-2018
งานฉลองครบรอบ 4 ปีและพิธีรับมอบตำแหน่งนายกสมาคม และกรรมการสมัยที่ 2
12-6-2018
สัมมนาเรื่อง “รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียต่อมาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบผลิตก๊าซ
12-6-2018
ประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”
18-6-2018
การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
20-6-2018
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2561
22-6-2018
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 6/2561
26-6-2018
สัมมนาเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทยยุคนวัตกรรม: ความท้าทายและโอกาส”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 15  ธันวาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2560 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบร..
 
  Date 14  ธันวาคม  2560    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที่ 2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา ระยะที..
 
  Date 13  ธันวาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติการที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ครั้งที่ 1-1/2560

การประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติการที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ครั้งที่ 1-1/2560 ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 331 ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานมาต..
 
  Date 12  ธันวาคม  2560    
  webboardประชุมประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดประชุมประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00-17.30 น. ณ ห้องจุติ เอ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ ..
 
  Date 1  ธันวาคม  2560    
  webboardโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 1

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในภาคใต้ (Academic Network) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องสราญรมย์ บี ชั้น..
 
  Date 30  พฤศจิกายน  2560    
  webboardประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 29

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 29-30 พฤศจิก..
 
  Date 20  พฤศจิกายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2560 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 17  พฤศจิกายน  2560    
  webboardงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “Mega Trends นัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอ..
 
  Date 16  พฤศจิกายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการยางพาราร่วมระหว่าง วช. และ สกว. ครั้งที่ 1/2560

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลชุดโครงการยางพาราร่วมระหว่าง วช. และ สกว. ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกา..
 
  Date 3  พฤศจิกายน  2560    
  webboardThe 60th Meeting The Board of Directors (BoD) International Rubber Consortium Limited (IRCo) No.3/2017

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม The 60th Meeting The Board of Directors (BoD) International Rubber Consortium Limited (IRCo) No.3/2017 ในวันศุกร์ที่ ..
 
  Date 2  พฤศจิกายน  2560    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 1/2560 ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ล..
 
  Date 17  ตุลาคม  2560    
  webboardการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2560 ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
 
  Date 7  ตุลาคม  2560    
  webboard19th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) and 23rd Assembly of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC)

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม  Meeting of the Technical Committee on Contract Matters (TCCM) ครั้งที่ 19 ในวันเสาร์ที่ 7 ..
 
  Date 2  ตุลาคม  2560    
  webboardประชุมรายงานความก้าวหน้า 2-3 เดือน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2560

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า 2-3 เดือน โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศด้านยางพารา ปีงบประมาณ 2560 ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-12..
 
  Date 2  ตุลาคม  2560    
  webboardประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัย กลุ่มวิจัยยางก้อนถ้วย

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัย กลุ่มวิจัยยางก้อนถ้วย ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศา..
 
  Date 28  กันยายน  2560    
  webboardงานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้”

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจยางพารากับความเสี่ยงครัวเรือนภาคใต้” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สถานสวัสดิสงเ..
 
  Date 18  กันยายน  2560    
  webboardประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา

ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาช..
 
  Date 15  กันยายน  2560    
  webboardประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมฯ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) และการป..
 
  Date 14  กันยายน  2560    
  webboardประชุมวิชาการด้านแนวทางการสร้างถนนผสมยางพารา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านแนวทางการสร้างถนนผสมยางพารา เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร..
 
  Date 12  กันยายน  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 3/2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา..
 
  Date 8  กันยายน  2560    
  webboardประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ในระดับประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ..
 
  Date 7  กันยายน  2560    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และมาตรฐานที่มีในปัจจุบัน”

ด้วยภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ World Wide Fund for Nature กำหนดจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และมาตรฐานที่มีในปัจ..
 
  Date 6  กันยายน  2560    
  webboardประชุม เรื่อง “ความก้าวหน้าของการใช้ประโยชน์ยางปูคอกปศุสัตว์”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุม เรื่อง “ความก้าวหน้าของการใช้ประโยชน์ยางปูคอกปศุสัตว์” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มห..
 
  Date 31  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 2/2560

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู..
 
  Date 29  สิงหาคม  2560    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2560

สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2560 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com