THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
March 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       

2-3-2018
RTAS Lunar New Year Dinner & Golf Tournament 2018
3-3-2018
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 20
6-3-2018
ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “เจาะลึกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์”
8-3-2018
สัมมนาพิเศษเรื่อง “บริหารความเสี่ยงค่าเงินให้ธุรกิจอย่างมั่นใจด้วย USD Futures”
12-3-2018
งานวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครบรอบ 66 ปี
14-3-2018 ถึง 16-3-2018
GRTE 2018 - Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2018

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 17  ตุลาคม  2557    
  webboardสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเก..
 
  Date 16  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2557

ด้วยประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้นายไช..
 
  Date 14  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุม 5 สมาคมยางพารา

5 สมาคมยางพาราระดับประเทศเห็นชอบและตกลงดำเนินมาตรการร่วมกันเพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น          นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร (Chief Executive Officer:..
 
  Date 11  ตุลาคม  2557    
  webboardประชุมสภาธุรกิจยางอาเซียนครั้งที่ 20

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจยางอาเซียนครั้งที่ 20 ในวันที่ 11 ตุล..
 
  Date 3  ตุลาคม  2557    
  webboardการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 47 (47th IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 47 (47th IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting) ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญก..
 
  Date 29  กันยายน  2557    
  webboardเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายและมาตรการภาษีทางการเกษตร”

ด้วยสาขาวิชากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายและมาตรการภาษีทางการเกษตร” ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 222 คณะนิติ..
 
  Date 26  กันยายน  2557    
  webboardประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล”

ด้วยบริษัท โซซิโอ-เอคโคโนมิค คอนซัลแตนส์ จำกัด ตามการมอบหมายของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล” ใ..
 
  Date 25  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ครั้งที่ 1/2557

ด้วยประธานคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 1..
 
  Date 25  กันยายน  2557    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระ..
 
  Date 23  กันยายน  2557    
  webboardสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน: เพิ่มมูลค่าเพื่ออยู่ รู้เขารู้เราก่อนไป”

          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน: เพิ่มมูลค่าเพื่ออยู่ รู้เข..
 
  Date 22  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2557..
 
  Date 19  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2557

          ด้วยประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีห..
 
  Date 18  กันยายน  2557    
  webboardกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอ คสช. “การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอ คสช. “การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง ..
 
  Date 17  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557

นายสุธี อรุโณประโยชน์ กรรมการบริหารได้รับมติจากที่ประชุมให้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557  ในวันที่ 17 กัน..
 
  Date 9  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

           กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศาลากลางจังหวัดสงขลาจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในวันอังคารที่ 9 กันยา..
 
  Date 2  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1..
 
  Date 29  สิงหาคม  2557    
  webboardสัมมนาภายใต้การศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภายใต้การศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต..
 
  Date 28  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุม Bloomberg (Bangkok) Exclusive: TA-pping Rubber

          สำนักข่าวบลูมเบิร์ก กำหนดจัดการประชุม Bloomberg (Bangkok) Exclusive: TA-pping Rubber ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-13.00 น. ณ สำนักงานบลูมเบิร์ก ชั้น 12..
 
  Date 27  สิงหาคม  2557    
  webboard สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC"

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง  “การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2557” ระหว่างวัน..
 
  Date 23  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 11

      สมาคมยางอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 11 (11th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 25..
 
  Date 18  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา

          นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข..
 
  Date 15  สิงหาคม  2557    
  webboardสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557

          ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้" ในวันศุกร์ที 15 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ณ..
 
  Date 7  สิงหาคม  2557    
  webboard“เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้”

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา ..
 
  Date 1  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม..
 
  Date 30  กรกฏาคม  2557    
  webboardสัมมนาเรื่อง “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM”

 สำนักงานส่งเสริมการลงทุน สัมมนาเรื่อง “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำหนดจัดโดยธนาค..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com