THAI NR
  E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
corner corner
Activity
Activity
Activity
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
   

14-1-2019
สัมมนาหัวข้อ “Special Session on the Forth Industrial Revolution (4IR)”
16-1-2019
สัมมนาประชาพิจารณ์การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
17-1-2019
อบรมหลักสูตร “เติมเต็มความรู้ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้า-ส่งออก”
29-1-2019
โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2
30-1-2019
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2562

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด


 
 
 
กิจกรรมการประชุม  
     
  Date 2  มิถุนายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2558

       สมาคมยางพาราไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ในเวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..
 
  Date 28  พฤษภาคม  2558    
  webboardคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จังหวัดสงขลา

       มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดการสัมมนากลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ในหัวข้อ “คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จังหวัดสงขลา” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม..
 
  Date 20  พฤษภาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558

ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ในการน..
 
  Date 9  พฤษภาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 13

สมาคมยางพาราไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 13 (13th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห..
 
  Date 24  เมษายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ..
 
  Date 10  เมษายน  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เว..
 
  Date 31  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน..
 
  Date 30  มีนาคม  2558    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขออนุญาต/การออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

ด้วยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขออนุญาต/การออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window (NSW..
 
  Date 27  มีนาคม  2558    
  webboardประชุม เรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างไร”

นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมหัวข้อเรื่อง “วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางพาราได้อย่างไร” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร..
 
  Date 26  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558  

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2558  ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุ..
 
  Date 22  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำ 2 ปี

ด้วยสมาคมยางนานาชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ (เวลา 08.30 น.) และประชุมใหญ่สามัญประจำ 2 ปี (เวลา 10.30 น.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558  ณ Orchid Room โรงแรม..
 
  Date 12  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า อุตสาหกรรม/เกษตร

การประชุมระดมความคิดเห็น ภายใต้ โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้า อุตสาหกรรม/เกษตร(ยางและผลิตภัณฑ์ยาง) ที่สำคัญของไทยและแนวทางในการเจรจาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ..
 
  Date 10  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประช..
 
  Date 10  มีนาคม  2558    
  webboardการประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยประจำปี 2559 ด้านยางพารา

การประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยประจำปี 2559 ด้านยางพารา ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลั..
 
  Date 7  มีนาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 12

สภาธุรกิจยางอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 12 (12th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 9.30-13.00 น. ..
 
  Date 26  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ครั้งที่ 24

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC)  ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โที่โรงแรมฮิลตัน..
 
  Date 25  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardการบรรยายภาพรวมของยางพาราโดย Dr.Hidde Smit

เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายไชยยศ  สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายของ Dr.Hidde Smit เวลา 09.00-16.00 น. ณ  โรงแร..
 
  Date 23  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมเพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

  ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย  เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง “การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเร..
 
  Date 19  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558

  ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนี..
 
  Date 16  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา"

  ด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้องแ..
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดี 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.3..
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

ในช่วงบ่ายวานนี้ (11ก.พ.2558) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ..
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายศุภเดช อ่องสกุลรองเรขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทยเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภา..
 
  Date 5  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตามที่นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา..
 
  Date 4  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ส่งเส..
 
     
 
thai nr thai nr

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com