E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 18  สิงหาคม  2559    
  webboardพิธีเปิดทำการธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่

วันนี้ (18 ส.ค.59) เวลา 10.00 น. นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ สมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดทำการธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ณ โ...
 
  Date 16  สิงหาคม  2559    
  webboardสมาคมยางพาราไทยนำคณะเข้าเยี่ยมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

17 สิงหาคม 2559 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการอาวุโส และคณะผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นำโดยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ นาย...
 
  Date 11  สิงหาคม  2559    
  webboardThe 3rd Joint Meeting between The International Tripartite Rubber Council (ITRC) and IRCo’s Board of Directors (BoD)

บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด กำหนดจัดประชุม The 3rd Joint Meeting between The International Tripartite Rubber Council (ITRC) and IRCo’s Board of Directors (BoD) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาค...
 
  Date 9  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดการประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ครั้งที่ 27 ของบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันที...
 
  Date 9  สิงหาคม  2559    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สงขลาระยะยาว”

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สงขลาระยะยาว” ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-1...
 
  Date 5  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัยอุตสาหกรรมยางพารา ทุนวิจัยของสกว.

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลสำเร็จของโครงการวิจัยอุตสาหกรรมยางพาราและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.” ในวันศุกร์ที่ 5 ส...
 
  Date 4  สิงหาคม  2559    
  webboard “การอบรมแนวทางการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำยางข้นและยางแห้ง”

ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ “การอบรมแนวทางการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำยางข้นและยางแห้ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.45 น. ณ โรงแรมบ...
 
  Date 1  สิงหาคม  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวัน...
 
  Date 27  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 25  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-13.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุ...
 
  Date 22  กรกฏาคม  2559    
  webboardการอบรมในเรื่องสมบัติการติดของยางพารา

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ จะจัดการอบรมในเรื่องสมบัติการติดของยางพารา และการนำไปใช้ประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ...
 
  Date 15  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค

ด้วยสถาบันวิจัยยาง กำหนดการประชุมคณะทำงานวิชาการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค ของบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เ...
 
  Date 15  กรกฏาคม  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2559

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ...
 
  Date 15  กรกฏาคม  2559    
  webboardงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบ 1 ปี

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบ 1 ปี ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ถ.บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ในการนี้นายไ...
 
  Date 14  กรกฏาคม  2559    
  webboardงาน SME Provincial Champions หรืองาน SME ดีเด่นทั่วไทย

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดงาน SME Provincial Champions หรืองาน SME ดีเด่นทั่วไทย ระหว่างวันที่ 14-16 กร...
 
  Date 7  กรกฏาคม  2559    
  webboardงาน Eid ‘ul Fitr Open House

ด้วยกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน Eid ‘ul Fitr ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00-13.00 น. ณ Wisma Konsul (Consul Official Residence) อ.เมือง จ.สงขลา ในการนี้ นางสาวปิยภร...
 
  Date 28  มิถุนายน  2559    
  webboardพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ที่ จ.สงขลา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือด้านมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมพิธีเปิดศูนย์ทดสอ...
 
  Date 28  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอน ครั้งที่ 6/2559

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 ในวันอังคาร...
 
  Date 24  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กำหนดจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น...
 
  Date 18  มิถุนายน  2559    
  webboardสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures”

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) กำหนดจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “เพิ่มโอกาสเทรดยางอย่างมั่นใจด้วย TFEX RSS3D Futures” ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องนพเก้า ชั้น 9 ...
 
  Date 17  มิถุนายน  2559    
  webboardคณะผู้บริหาร บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เข้าพบสมาคมยางพาราไทย

ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหาร บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX)  นำโดย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เข้าพบสมาคมยางพาราไทยเพื่อร่วมหารือแนวทา...
 
  Date 16  มิถุนายน  2559    
  webboardการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา สถานการณ์ทางการค้า สิทธิพิเศษด้านการลงทุนต่างๆ รวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน...
 
  Date 16  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559

สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 10  มิถุนายน  2559    
  webboard ประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา กำหนดจัดประชุมหารือพัฒนาโจทย์วิจัยการสร้างผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับวิสาหกิจชุมชน ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา ว...
 
  Date 9  มิถุนายน  2559    
  webboardประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)

การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะทำงานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การสวนยาง การยางแห่งประเทศ...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com