E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 19  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558

  ด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ มีบัญชาให้เชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนี...
 
  Date 16  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา"

  ด้วยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดสัมมนา "เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้องแ...
 
  Date 16  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardการแถลงข่าวและการลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา  กำหนดจัดการให้มีการแถลงข่าวและการลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ...
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ครั้งที่ 3) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพฤหัสบดี 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.3...
 
  Date 13  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardพิธีเปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

           ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ...
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

ในช่วงบ่ายวานนี้ (11ก.พ.2558) นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ...
 
  Date 12  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายศุภเดช อ่องสกุลรองเรขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทยเข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภา...
 
  Date 5  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตามที่นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา...
 
  Date 4  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่: เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ส่งเส...
 
  Date 4  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร

ตามที่นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “การบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทานยางพารา...
 
  Date 3  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดสงขลา

  ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดสงขลา ขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา (ชั้น 4) เวลา...
 
  Date 2  กุมภาพันธ์  2558    
  webboardประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางพารา

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางพารา เพื่อต่อยอดในภาคอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์...
 
  Date 29  มกราคม  2558    
  webboardการเจรจาการค้ากับสมาชิกสมาคมยางพาราไทย และหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกที่เกิดขึ้น

นายสราวุฒิ จันทร์เก้า ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จัดคณะผู้แทนการค้าสินค้ายางพาราจากประเทศอิหร่านจำนวน 6 ราย นำโดยสมาคม Tire Retreading Associat...
 
  Date 23  มกราคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2558  ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม...
 
  Date 21  มกราคม  2558    
  webboardประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกสมาคมยางพาราไทย นายไชยยศ สินเจริญกุล และสมาชิกสมาคมฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห...
 
  Date 19  มกราคม  2558    
  webboardประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ (ไตรมาสที่ 4/2557)

ประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ (ไตรมาสที่ 4/2557) ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย (ชั้น 2) ตึกศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำน...
 
  Date 13  มกราคม  2558    
  webboardเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ด้วยกลุ่มจับตานโยบายยาง (Rubber Watch) กำหนดจัดเวทีเสวนาเรื่อง “สถานการณ์ นโยบาย กฎหมายยาง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยา...
 
  Date 7  มกราคม  2558    
  webboardประชุมเรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ”

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ผ่านระบบ Web Conference เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ” ในวันพุธ...
 
  Date 25  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตรฯ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเกษตร ในคณะกรรมาธิการ การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เรื่องการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำฯ เวลา 10.00-15.00 น. ณ อาคารรั...
 
  Date 22  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการประชุมหารือในประเด็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะจากมาตรการที่มิใช่ภาษี เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ในว...
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องเกาะยอ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายภูมิเมธ ...
 
  Date 16  ธันวาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557

ตามที่กรมวิชาการเกษตร กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งตลาดแลกเปลี่ยนยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง โดยมี 1....
 
  Date 15  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ"

  ด้วยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนมีกำหนดจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ฯ" ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อิมแพ็ค เมื...
 
  Date 11  ธันวาคม  2557    
  webboardการเสวนา “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557  นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมฟังการเสวนา โดยมีนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นผู้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ...
 
  Date 8  ธันวาคม  2557    
  webboardสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง “ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย คิดใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคมฯ นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการโครงการสัมมนาทางวิชา...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com