E-Magazine facebook
สาส์นจากนายกสมาคม TRA PRESIDENT VIEW
 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สมาคมยางพาราไทย
สมาคมยางพาราไทยได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 71 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 39 บริษัท ดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ และภาคธุรกิจการค้ายาง มีหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร และองค์กรยางระหว่างประเทศ นอกจากนี้หน้าที่สำคัญอีกประการคือการบริการแก่สมาชิก ด้านข้อมูลข่าวสารด้านยางพารา ความรู้ด้านธุรกิจและเทคนิคที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยสมาคมจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยางรับทราบอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อาทิเช่น วารสารรายเดือน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สมาคมฯ(www.thainr.com) เครือข่าย Line และ Facebook โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการคือ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมยางพาราไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 2.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมยางพาราไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร รวมทั้งองค์กรยางระหว่างประเทศ และ 3.เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการยางทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

จากการที่สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านวารสารและเว็บไซต์ มากว่า 40 ปี สมาคมฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งวารสารและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบที่สวยงาม และสามารถเข้าถึงการได้ง่ายในการเยี่ยมชมและค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์สมาคมฯ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยอีกขั้นของเว็บไซต์โดยโปรโตคอล HTTP ที่ใช้ SSL /TLS โปรโตคอล สำหรับการเข้ารหัสและการพิสูจน์ตัวตนที่มีความปลอดภัยของโปรโตคอล HTTP ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ใช้ เมื่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต (HTTPS หรือ Hypertext Transfer Protocol Secure) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยาง โดยปัจจุบันสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมยางไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือสถาบันการศึกษา ในการสร้างกลไกระบบการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้นๆ ได้ (Application Programing Interface: API) เพื่อถ่ายโอนข้อมูลในการแสดงผลบนเว็บไซต์ที่มีความร่วมมือกัน นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถจัดประชุมและสัมมนาในรูปแบบปกติได้ คณะกรรมการสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการติดตั้งระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) เพื่อรองรับการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของความปกติใหม่ (New Normal)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทุกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวารสาร เว็บไซต์ เครือข่าย Line และ Facebook ตลอดจนระบบการประชุมทางไกล เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิกและผู้สนใจ โอกาสนี้สมาคมฯ ใคร่ขอรับความคิดเห็นจากท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่อไป โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังสมาคมฯ ที่อีเมล: tra@thairubber.org หรือโทรสาร 074-429312


นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  มีนาคม  2566     
     
  history  
 
[   มีนาคม  2566 ]
icon การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สมาคมยางพาราไทย
สมาคมยางพาราไทยได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 71 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 39 บริษัท ดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ และภาคธุรกิจการค้ายาง มีหลักการบ...
     [ อ่านต่อ...]  

[   กุมภาพันธ์  2566 ]
icon เหลียวหลังแลหน้า
คณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคม ฯ ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมฯ มีแนวทางการบริหารงานสำคัญดังนี้ 1) บริหารสมาคมด้วยความโปร่งใส โดย...
     [ อ่านต่อ...]  

[   มกราคม  2566 ]
icon ตลาดแอฟริกา
ปัจจุบันทวีปแอฟริกาเป็นตลาดใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ส่งออกและนักลงทุนต่างชาติ เนื่องด้วยเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา...
     [ อ่านต่อ...]  

[   ธันวาคม  2565 ]
icon สถานการณ์ยางพาราปี 2565
ผลผลิตยางมีการปรับตัวลดลง เนื่องด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ แม้สถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คล...
     [ อ่านต่อ...]  

[   ตุลาคม  2565 ]
icon เทคโนโลยีดิจิทัล AI สู่การขับเคลื่อนธุรกิจ
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นประเด็นที่หลายๆ คนจับตามองและให้ความสำคัญ รวมทั้งธุรกิจระดับโลก เพราะทุกองค์กรชั้นนำต่างทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งในกุญแ...
     [ อ่านต่อ...]  


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com