E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 #ยางก้อนถ้วย (DRC100%) 55.28 บาท/กิโลกรัม #ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 64.88 บาท/กิโลกรัม #ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 66.55 บาท/กิโลกรัม  ** Do not distribute or commercialize the information without TRA's prior permission. **

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   ก้าวต่อไปของสมาคมยางพาราไทย
สมาคมยางพาราไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2494   ปัจจุบัน สมาคม ฯ ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 40 บริษัท ทั้งผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางแปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น   โดยมีสัดส่วนการผลิตและการส่งออกเป็น 85 % ของยอดรวมทั้งประเทศ ตลอดช่วง 73  ปีที่ผ่านมา สมาคมยางพาราไทยได้ขยายกิจกรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทุก 2 ปีจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเข้ามาบริหารกิจการของสมาคมฯ โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ ปรากฏว่านายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจำกัด(มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมยางพาราไทย เป็นสมัยที่ 1 โดยมีวาระ 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2567-เมษายน พ.ศ. 2569  อนึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อวงการยางโลกในงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางพาราไทย ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

สมาคมยางพาราไทยโดยการบริหารของ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   โดยยึดถือนโยบายสำคัญดังนี้ 1) การบริการและแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกสมาคมฯ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานยางพาราไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของยางพาราไทย 3) การให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาครัฐ เกษตรกร ตลอดจนผู้ใช้ยางในประเทศ ในการดูแลคุณภาพมาตรฐานยางและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน และ 4) การให้ความร่วมมือกับองค์กรยางนานาชาติ และผู้ใช้ยางทั่วโลก ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางให้เติบโตอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้สมาคมยางพาราไทยได้รับเกียรติเป็นกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ (International Rubber Association)  สมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน (ASEAN Rubber Business Council) กรรมการสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council) และกรรมการบริหารบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (International Rubber Consortium Limited (IRCo))

คณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ต่างมีความรู้สึกยินดี เต็มใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาบริหารองค์กรยางของภาคเอกชนซึ่งมีความสำคัญในระดับนานาชาติ และพร้อมทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการบริหารสมาคมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย


นายวีรสิทธิ์  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย
สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  พฤษภาคม  2567     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
พิธีสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9
icon 15  กรกฏาคม  2567
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบปีที่ 9 ในวันจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2567 ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในการนี้นายกรกฎ กิตติพล เลขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม..
งานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
icon 12  มิถุนายน  2567
ตามที่การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห..
ประชุมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นด้านการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
icon 6  มิถุนายน  2567
ตามที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นด้านการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล  ในการนี้นายภูดิท จันทวดี เลขานุการสมาคมยางพาราไทยเข้าร่วม ..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2567
icon 6  มิถุนายน  2567
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet..
สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม
icon 21  พฤษภาคม  2567
ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ในการนี้ นายภูดิท ..
งานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาการคำนวณราคาผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
icon 12  มิถุนายน  2567
ประชุมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นด้านการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
icon 6  มิถุนายน  2567
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2567
icon 6  มิถุนายน  2567
สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม
icon 21  พฤษภาคม  2567

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
ห่วง “ยาง” พืชเศรษฐกิจ พื้นที่หด ผลผลิตหายแสนตัน  new 18  กรกฏาคม  2567
กยท. ครบรอบ 9 ปี ชูแนว “RAOT Thai Rubber, The next chapter” เปิดบ้านต้อนรับ พร้อมอวดโฉมเทคโนโลยี - นวัตกรรมยาง  new 16  กรกฏาคม  2567
บอร์ด กยท. ตั้ง ‘สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล’ ขึ้นรักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. มีผล 16 ก.ค. เป็นต้นไป  new 16  กรกฏาคม  2567
กยท. เตรียมจับมือ RISDA มาเลฯ มุ่งพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง ถ่ายทอดเทคโนโลยี หวังเพิ่มมูลค่ายาง-สร้างรายได้ชาวสวนยาง 2 ประเทศ  new 12  กรกฏาคม  2567
กยท. ลุย เสริมเขี้ยวเล็บ ผลักดันบุคลากร สู่ ‘ที่ปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาง-อุตสาหกรรมยาง’ มืออาชีพ   10  กรกฏาคม  2567
ผู้แทนไทย เยือนมาเลย์ ร่วมเจรจาขับเคลื่อนการค้า-ลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งผู้นำด้านยางพาราของโลก   10  กรกฏาคม  2567
กยท. จัด CSR มอบหุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพฯ แก่ สนง.ปลัดกระทรวงยุติธรรม หนุนนวัตกรรมด้านยางพาราขับเคลื่อนสังคม   9  กรกฏาคม  2567
EV จีน ครบดีลผลิต 9 หมื่นคัน ห่วงเศรษฐกิจไม่ฟื้น ‘ซัพพลายล้น’   9  กรกฏาคม  2567
‘สรรพสามิต’ คาดปี 67 ยอดผลิต EV ในประเทศแตะ 9 หมื่นคัน ชดเชยตามเงื่อนไข EV 3.0   8  กรกฏาคม  2567
‘เศรษฐพุฒิ’ กระทุ้งรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจ เพิ่มลงทุนเทคโนโลยีใหม่   6  กรกฏาคม  2567
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard 📢ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ยาง "GRTE 2025"|12-14 มีนาคม 2568| ไบเทคบางนา GRTE 2025 (Rubber Expo) 0 1 9  กรกฏาคม  2567
webboard รับผลิต Tuk 0 20 27  มิถุนายน  2567
webboard หาคนรับจ้างกรีดยางและดูแลสวนยางพารา ที่เชียงราย ติดต่อ 0844500359 มิน 0 19 5  มิถุนายน  2567
webboard 📌ประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้า "GRTE 2025" (Rubber Expo) GRTE 2025 (Rubber Expo) 0 15 4  มิถุนายน  2567
webboard ประชาสัมพันธ์ GRTE 2025 (Rubber Expo) 0 5 4  มิถุนายน  2567
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard หาคนรับจ้างกรีดยางและดูแลสวนยางพารา ที่เชียงราย ติดต่อ 0844500359 มิน 0 4 5  มิถุนายน  2567
webboard 📌ประชาสัมพันธ์ RTEC Webinar จัดสัมมนาฟรี “สมบัติพื้นผิวเพื่อการปรับปรุงการยึดติด" ประชาสัมพั 0 8 24  มกราคม  2567
webboard ขายเครื่องรีดยาง 16 นิ้ว สภาพดี พร้อมใช้งาน พล 0 60 11  กรกฏาคม  2566
webboard จำหน่ายยางแท่ง STR20 สินค้ามีมาตรฐาน ISO9001:2015 จิระรับเบอ 0 54 29  เมษายน  2566
webboard รับซื้อแผ่นยางดิบ ราคาดี ส้มส้ม 1 73 23  มีนาคม  2566
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com