E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 22 มกราคม 2563 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 41.93 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 43.45 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   สถานการณ์ยางพาราปี 2563
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2563 คาดว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปีนี้เล็กน้อย โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ 3.4 ในปี 2563 โดยไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสำคัญ เช่น การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” ที่ต้องการความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะส่งผลกระทบด้านการส่งออกของไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน  ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องติดตามข่าวสารและปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
สถานการณ์ยางพาราปี 2563 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น  และยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านผลผลิตและความต้องการใช้ยางธรรมชาติ เช่น ปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงจากเชื้อราในวงกว้าง  โดยอินโดนีเซียได้รับผลกระทบ 2.38 ล้านไร่  ไทย 325,000 ไร่ และมาเลเซีย 31,250 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจะทำให้ผลผลิตลดลง 70-90 %  ส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปานกลางจะทำให้ผลผลิตลดลง 30-50 %   ประเทศสมาชิก ITRC  คาดว่าผลผลิตในปี 2563 จะลดลงกว่า 800,000 ตัน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าว ทางด้าน The Economist Intelligence Unit คาดการณ์ว่าการผลิตยางธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอัตราชะลอตัวที่ 1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562-2563 เนื่องจากมีสต็อกยางสะสมในปริมาณมาก และราคายางไม่จูงใจต่อการผลิต  ส่วนความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอัตราชะลอตัวเช่นกัน ที่ 2.6 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562-2563 ลดลงจากระดับ 4.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2561 เนื่องจากความต้องการซื้อยานพาหนะลดลง  กอปรกับอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันมีความผันผวน 
อย่างไรก็ตาม สมาคมยางพาราไทย มีความเห็นเชิงบวกว่ายางพารามีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี และมีความร่วมมืออันเข้มแข็งของกลุ่มประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของยางพารา โดยราคายางต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให้เกษตรกรยังคงอยู่ในอาชีพ ในขณะเดียวกันต้องสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้ยางด้วย โดยมีมาตรการสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1) มาตรการจัดการด้านปริมาณการผลิต (Supply Management Scheme : SMS) 2) มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS)  และ 3) มาตรการส่งเสริมการใช้ยาง (Demand Promotion Scheme : DPSC) นอกจากนี้ภาครัฐไทยได้มีมาตรการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ร่วมกับการปลูกยางพารา และส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสรุป สมาคมฯ คาดหวังความร่วมมืออันเข้มแข็งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร รวมทั้งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตลอดจนประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ผมขอส่งความปรารถนาดี และขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

   นายไชยยศ  สินเจริญกุล

 นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  ธันวาคม  2562     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 11/2562
icon 23  ธันวาคม  2562
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 11/2562 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..
งานเลี้ยงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนประจำปี 2562
icon 18  ธันวาคม  2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนประจำปี 2562 ในวันพุธที่  18  ธันวาคม  2562  เวลา  18.00-20.30 น. ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์  ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จั..
งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Materials Research and Innovation : ICMARI ครั้งที่ 2
icon 16  ธันวาคม  2562
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและพอลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Materials Research and Innovation : ICMARI ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน..
งานเลี้ยงประจำปี 2562 (Viet Nam Rubber Association (VRA) Annual Dinner 2019)
icon 6  ธันวาคม  2562
ด้วยสมาคมยางเวียดนาม (VRA) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2562 (Viet Nam Rubber Association (VRA) Annual Dinner 2019) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00-22.30 น. ณ Champa Island Nha Trang – Resort Hotel ประเทศเวียดนาม ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วม..
ประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33
icon 4  ธันวาคม  2562
นายศุภเดช อ่องสกุล  รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมการประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 ( 33rd Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) and Related Committee Meetings ) ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย..
งานเลี้ยงขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนประจำปี 2562
icon 18  ธันวาคม  2562
งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Materials Research and Innovation : ICMARI ครั้งที่ 2
icon 16  ธันวาคม  2562
งานเลี้ยงประจำปี 2562 (Viet Nam Rubber Association (VRA) Annual Dinner 2019)
icon 6  ธันวาคม  2562
ประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33
icon 4  ธันวาคม  2562

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
“EV Car” อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ธีมการลงทุนที่น่าจับตาในปี 2020  new 22  มกราคม  2563
ส่งออกอาหารปี 62 หดตัว 3.8% จับตาปี 63 ฝ่า 5 ปัจจัยเสี่ยง  new 22  มกราคม  2563
EEC : เมืองอัจฉริยะ ประชากร : อัจฉริยะ  new 22  มกราคม  2563
กยท. เดินหน้าจ่ายชดเชยราคายางไปแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท  new 22  มกราคม  2563
ยอดส่งออกหมอนยางดันราคายางแผ่นดิบแตะโลละ 40 บาท  new 21  มกราคม  2563
กสิกรไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้า 30.20-30.60 บาท จับตาตัวเลขส่งออกเดือนธ.ค.62  new 21  มกราคม  2563
กฟผ.สั่งโรงไฟฟ้า-เขื่อน ทั่วประเทศร่วมมาตรการลดฝุ่น PM 2.5  new 21  มกราคม  2563
เร่งลงทุน 'นวัตกรรม' ได้ประโยชน์ 2 ทาง  new 21  มกราคม  2563
ไทยส่งออกอาหารรั้งอันดับ 2 ในเอเชีย โกยรายได้ เฉียดล้านล้าน  new 20  มกราคม  2563
รถยนต์ปีนี้ทรุดคาดยอดขายต่ำกว่า1ล้านคัน  new 20  มกราคม  2563
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ทดสอบ ทดสอบ 0 0 22  มกราคม  2563
webboard ยาง ads PTR 0 77 26  สิงหาคม  2562
webboard แจ้งประชาสัมพันธ์สัมมนา "Development of Rubber Technology"(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประชาสัมพั 2 78 13  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 96 1  สิงหาคม  2562
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง 4/07/2562" ประชาสัมพั 1 58 10  มิถุนายน  2562
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายยางธรรมชาติ สารเคมี และมาสเตอร์แบทสี be;; 0 24 2  กันยายน  2562
webboard รับโค่นไม้ยางพารา รับซื้อไม้ยางพารา ภาคตะวันออก ชยพัทธ์ คร 0 25 7  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 35 1  สิงหาคม  2562
webboard น้ำยางคัมปาว ดวงเด่น 8 127 9  พฤษภาคม  2562
webboard จำหน่ายกรดฟอร์มิค94% กรดอะซิติก99.85% บริษัท พัน 0 39 3  พฤษภาคม  2562
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com