E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 #ยางก้อนถ้วย (DRC100%) 48.20 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 63.56 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 67.83 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   วิกฤติสงคราม
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เข้าสู่ภาวะสงครามตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้สร้างผลกระทบต่อโลกขยายวงกว้างมากขึ้น โดยผลกระทบหลักที่กระทบกับทุกประเทศ คือ สถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และหากสถานการณ์ยืดเยื้อจะทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงต่อไปทั้งปี โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง การขนส่งทางเรือและทางอากาศ โรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเริ่มส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะสายเดินเรือต้องมีการปรับเส้นทางเดินเรือในบางเส้นทาง รวมถึงมีการปรับเพิ่มค่าระวางเรือระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบถึงตลาดเงิน-ตลาดทุนทั่วโลกที่หวั่นวิตกว่าความขัดแย้งจะลุกลามบานปลาย ในขณะที่ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวมีข้อมูลยืนยันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและยูเครนตกค้างในประเทศไทยมากถึง 30,000 คน และจำเป็นที่รัฐบาลต้องมีมาตรการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการชำระเงิน หลังจากประเทศรัสเซียถูกคว่ำบาตรทางการเงิน  ส่วนราคาสินค้าหลายรายการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน รวมถึงวัตถุดิบการผลิตที่สูงขึ้น เช่น เหล็กสำหรับผลิตกระป๋อง รวมถึงผลกระทบต่อภาคการเกษตรเมื่อราคาปุ๋ยสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาไทยมีการนำเข้าปุ๋ยจากประเทศรัสเซียที่มีราคาถูกกว่าแหล่งผลิตอื่น

หอการค้าไทยให้ความเห็นว่าผลกระทบจากการนำเข้าส่งออกระหว่างไทย-รัสเซีย และไทย-ยูเครน นั้น มีผลกระทบโดยตรงไม่มากนัก แต่ผลกระทบทางอ้อมสูงมาก และกระทบไปทั่วโลก  ดังนั้นราคาสินค้าหลายอย่างจึงสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้ว ซึ่งที่น่าเป็นกังวลอีกส่วนหนึ่งก็คือราคาค่าขนส่ง  โดยเฉพาะค่าระวางเรือ ดังนั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกที่เป็นเครื่องจักรหลักในการฟื้นเศรษฐกิจไทย จึงควรมีแนวทางรักษาระดับค่าเงินบาทให้อ่อนค่าต่อไป   นอกจากนี้หอการค้าไทยยังมีความเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจของไทยจะมีโอกาสเกิดภาวะที่มีเงินเฟ้อสูง(stagflation) ในขณะที่เศรษฐกิจยังเติบโตต่ำ ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากเกินกว่ารายได้ที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป 

วิกฤติ "รัสเซีย-ยูเครน"  ก่อให้เกิดความกังวลแก่ประชากรทั่วโลก  และยังมิอาจประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจน  การปรับตัวและการวางแผนธุรกิจในภาวะวิกฤติจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง  สมาคมฯ คาดหวังว่าสงครามจะคลี่คลายและยุติลงโดยเร็ว   เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวม

นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  มีนาคม  2565     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
การบรรยายเรื่อง “ระบบประกันภัยพืชผลและสินเชื่อเกษตรกร”
icon 17  พฤษภาคม  2565
ตามที่สมาคมยางพาราไทยได้เรียนเชิญ ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ระบบประกันภัยพืชผลและสินเชื่อเกษตรกร” ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในการนี้สมาชิกสมาคมยางพาราไทยและเจ้าหน้าที่เข้า..
สัมมนาออนไลน์ "PDPA โค้งสุดท้ายกับหอการค้าไทย"
icon 9  พฤษภาคม  2565
ตามที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ "PDPA โค้งสุดท้ายกับหอการค้าไทย" ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting  ในการนี้ นายภูดิท จันทวดี เลขานุการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวสุธิดา จิตหวัง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วม..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2565
icon 21  เมษายน  2565
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting..
ประชุมหารือโครงการรวมกลุ่มนำร่องในการลดต้นทุนการทำธุรกรรม FX Hedging ของผู้ประกอบการผ่านสมาคมฯ
icon 21  เมษายน  2565
คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการรวมกลุ่มนำร่องในการลดต้นทุนการทำธุรกรรม FX Hedging ของผู้ประกอบการผ่านสมาคมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM Meeting) ..
การประชุม International Tripartite Rubber Council (ITRC)/International Rubber Consortium (IRCo) Webinar No. 1/2022
icon 20  เมษายน  2565
ตามที่ บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) กำหนดจัดการประชุม International Tripartite Rubber Council (ITRC)/International Rubber Consortium (IRCo) Webinar No. 1/2022 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.30-14.00 น. (Bangkok Time) ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ และผ่านระบบการประชุมทาง..
สัมมนาออนไลน์ "PDPA โค้งสุดท้ายกับหอการค้าไทย"
icon 9  พฤษภาคม  2565
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2565
icon 21  เมษายน  2565
ประชุมหารือโครงการรวมกลุ่มนำร่องในการลดต้นทุนการทำธุรกรรม FX Hedging ของผู้ประกอบการผ่านสมาคมฯ
icon 21  เมษายน  2565
การประชุม International Tripartite Rubber Council (ITRC)/International Rubber Consortium (IRCo) Webinar No. 1/2022
icon 20  เมษายน  2565

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
‘สกพอ.’กางแผนพัฒนา ยกระดับ ‘ศก.ชุมชน’อีอีซี  new 15  พฤษภาคม  2565
กยท. มอง ZERO CARBON ช่วยลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ชาวสวนยาง  new 13  พฤษภาคม  2565
กยท. ปรับปรุงเกณฑ์วิธีใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนายางพาราเพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์  new 13  พฤษภาคม  2565
โรงงานผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นหยุดเพิ่ม ชิ้นส่วนจีนขาดแคลน ลูกค้ารอรถนาน 4 เดือน  new 12  พฤษภาคม  2565
หอการค้าฯเข็น 4 เครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนศก.ไทย  new 12  พฤษภาคม  2565
กยท.เผย Q2 โอกาสทองส่งออกยางไทย EV หนุนดีมานด์โต ราคาพุ่ง  new 12  พฤษภาคม  2565
บสย.ระดม "หมอหนี้" ตรวจสุขภาพธุรกิจฟรี งาน Money Expo 2022 อิมแพ็คเมืองทองธานี   11  พฤษภาคม  2565
กกร.ปรับกรอบคาดจีดีพีปีนี้โต 2.5-4% ขอคนละครึ่งเฟส 5-ตรึงดีเซล 35 บาท 3 เดือนฟื้น ศก.   11  พฤษภาคม  2565
สหรัฐผนึกอาเซียน ฟื้นเศรษฐกิจ-พัฒนายั่งยืน   11  พฤษภาคม  2565
ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคา 'สินค้าเกษตร' ราคาพุ่ง   10  พฤษภาคม  2565
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard แนะนำห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC ประชาสัมพั 0 25 4  กุมภาพันธ์  2565
webboard จำหน่ายหมวกกันฝนต้นยางพารา สายชล 0 15 31  มกราคม  2565
webboard หาบริษัทรับเหมาดูแลสวนยางที่ เคียนซา จ.สุราษฎร์ ครบวงจร ติดต่อline @208ilpop (มี @นำหน้าด้วย) เจ้าของสวน 0 18 14  พฤศจิกายน  2564
webboard น้ำส้มควันไม้ วิเชษฐ์ 0 20 9  พฤศจิกายน  2564
webboard ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมพร้อมรับมือมาตรการ CBAM ของอุตสาหกรรมยางพาราไทย” ประชาสัมพั 0 35 11  ตุลาคม  2564
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อไม้ยางพาราให้ราคาดี ไม้เบญจพรรณ ไม้ยูคา ไม้ท่อน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม หนอง Somsak 0 10 3  พฤษภาคม  2565
webboard รับซื้อยางเครป โชคสว่าง ก 0 31 31  มีนาคม  2565
webboard ต้องการยางเครป โชคสว่าง ก 0 10 30  มีนาคม  2565
webboard สอบ ถาม ราคา ต้นพันธุ์ยาง RRIT 3904 เป็นตอติดตราแล้วยัีงไม่แตกฉัตร ราตา ตอละเท่าไรครับ สอบ ถาม ราค 0 7 9  มีนาคม  2565
webboard แนะนำห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC ประชาสัมพั 0 3 4  กุมภาพันธ์  2565
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com