E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 14 ตุลาคม 2564 #ยางก้อนถ้วย (DRC100%) 49.50 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 53.00 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 56.00 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
ปัจจุบันโลกประสบภาวะขาดแคลน “เซมิคอนดักเตอร์” หรือชิป ซึ่งทำให้การผลิตช้าลงสำหรับผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ต้องอาศัยชิปเพื่อขับเคลื่อนการประมวลผลข้อมูล ตั้งแต่รถยนต์และรถไฟ ไปจนถึงสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่นๆ และยังเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ต่อไป ปัญหานี้จะทำให้ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องลดกำลังการผลิตรถยนต์ลงหลายล้านคัน และสูญเสียรายได้กว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลกระทบต่อหลายกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยี ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายรายจำเป็นต้องปิดสายการผลิตชั่วคราวจากวิกฤตดังกล่าว และส่งผลทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทาน เช่น อุตสาหกรรมยางพารา ที่นำวัตถุดิบไปผลิตเป็นยางล้อรถยนต์ 

ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) ได้ประกาศแผนสำหรับ "ระบบนิเวศด้านการผลิตชิปใหม่ (New chipmaking “ecosystem”) เพื่อให้สหภาพยุโรปสามารถแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้หลังจากทั่วโลกประสบปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภัยจากการพึ่งพาซัพพลายเออร์ในเอเชียและสหรัฐ โดยจุดมุ่งหมายของ European Chips Act ฉบับใหม่นี้ คือการร่วมกันสร้างระบบนิเวศชิปที่ทันสมัยของยุโรป (state-of-the-art European chip ecosystem) ซึ่งรวมถึงการผลิต ซึ่งมีความปลอดภัยของอุปทานและจะพัฒนาตลาดใหม่สำหรับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของยุโรป" ส่วนทางสหรัฐอเมริกานั้น ได้มีการประกาศกฎหมาย CHIPS for America ไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับเทคโนโลยีของจีน ในขณะเดียวกัน ประเทศไต้หวันได้วางตำแหน่งตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนจีนเองก็กำลังพยายามปิดช่องว่างทางเทคโนโลยี เนื่องจากถูกจำกัดโดยกฎการควบคุมการส่งออกเพื่อหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี

จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ยังมิอาจประเมินมูลค่าความเสียหายอย่างชัดเจน และจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด การปรับตัวและวางแผนอนาคตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดในขณะนี้ สมาคมฯ คาดหวังว่าปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จะคลี่คลายลงโดยเร็ว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราไทย


นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  กันยายน  2564     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
การบรรยายเรื่อง “การจัดการฐานข้อมูล SME Big Data”
icon 12  ตุลาคม  2564
  ตามที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดการบรรยายเรื่อง “การจัดการฐานข้อมูล SME Big Data” ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่านระบบ Google Meet ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นางสา..
ประชุม IMT-GT Rubber Cities and Industry Cooperation Project Implementation Team (PIT) ครั้งที่ 2
icon 11  ตุลาคม  2564
ตามที่ CMIT-GT กำหนดจัดประชุม IMT-GT Rubber Cities and Industry Cooperation Project  Implementation Team (PIT) ครั้งที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 – 11.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ในการนี้นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ กรรมการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2564
icon 29  กันยายน  2564
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2564 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting..
ประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2564-2565 ครั้งที่ 6
icon 27  กันยายน  2564
ตามที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2564-2565 ครั้งที่ 6 ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ Google Hangouts Meet  ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายภูดิท จันทวดี และนางสาวสุธิดา จิตหวัง เ..
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “แนวทางพัฒนา Digital Logistic Platform เพื่อเชื่อมโยงหับ National Digital Trade Platform (NDTP)”
icon 20  กันยายน  2564
ตามที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “แนวทางพัฒนา Digital Logistic Platform เพื่อเชื่อมโยงหับ National Digital Trade Platform (NDTP)” ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดก..
ประชุม IMT-GT Rubber Cities and Industry Cooperation Project Implementation Team (PIT) ครั้งที่ 2
icon 11  ตุลาคม  2564
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2564
icon 29  กันยายน  2564
ประชุมคณะกรรมการ Trade Environment วาระปี 2564-2565 ครั้งที่ 6
icon 27  กันยายน  2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “แนวทางพัฒนา Digital Logistic Platform เพื่อเชื่อมโยงหับ National Digital Trade Platform (NDTP)”
icon 20  กันยายน  2564

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
ส่อง 9 เทรนด์โลก ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยใน 5 ปีข้างหน้า  new 12  ตุลาคม  2564
แก้อุปสรรคลงทุน ดันเศรษฐกิจหลังโควิด  new 12  ตุลาคม  2564
เมียนมาระงับนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว  new 12  ตุลาคม  2564
ก.เกษตรฯ เดินหน้า 5 ยุทธศาสตร์ปรับกลยุทธ์ยางพาราไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  new 10  ตุลาคม  2564
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.ย.ฟื้นรอบ 7 ด. รับคลายล็อกดาวน์ จับตาน้ำท่วม-น้ำมัน-การเมืองฉุด   8  ตุลาคม  2564
ไทยถอดบทเรียนวิกฤตโควิดพร้อมเปิดประเทศ ดึงต่างชาติลงทุน กระตุ้นท่องเที่ยววิถีใหม่   8  ตุลาคม  2564
กนอ.เร่งสร้างภูมิโควิดพื้นที่นิคมฯลดภาระแพทย์-พยาบาล   7  ตุลาคม  2564
เอกชนเชื่อส่งออกปีนี้แตะ12% ห่วงต้นทุนขนส่งพุ่งกระทบออเดอร์ปลายปี   6  ตุลาคม  2564
ครม.ไฟเขียวตั้ง6 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใน "อีอีซี" ดึงลงทุน 3 แสนล้านบาท   6  ตุลาคม  2564
‘ค่าระวาง-น้ำมัน’ ดันต้นทุนส่งออกพุ่ง 10%   6  ตุลาคม  2564
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมพร้อมรับมือมาตรการ CBAM ของอุตสาหกรรมยางพาราไทย” ประชาสัมพั 0 10 11  ตุลาคม  2564
webboard ประชาสัมพันธ์โครงการ "สหกรณ์ยางไทยน้ำใสไร้กลิ่น" ประชาสัมพั 0 22 24  สิงหาคม  2564
webboard ต้องการคนดูและกรีดยางจำนวน 800 ไร่ ติดต่อ 0922819688 พัชรีวรรณ 0 26 14  กรกฏาคม  2564
webboard ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอบรมถ่ายทอดผลงานวิจัยออนไลน์(ฟรี) ประชาสัมพั 0 11 5  กรกฏาคม  2564
webboard รับซื้อน้ำยางข้น จัดซื้อ 1 78 25  พฤษภาคม  2564
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อไม้ฟืนยางพารา สมุทรปราการ คุณยุก 0 15 16  กันยายน  2564
webboard ขายสวนยางพารา23ไร่ 3,500,000 น้ำ 0 30 8  กรกฏาคม  2564
webboard ขายไม้ยางพารา 20 ไร่ ประมาณ 600 ต้น อายุ 20 ปี อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี หน่อง 0 104 20  พฤษภาคม  2564
webboard รับซื้อไม้ยางพารา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม หนองคาย สกลนคร สมศักดิ์ 2 127 10  เมษายน  2564
webboard ขายสวนยาง 8ปี กรีดได้ 110ไร่จันทรบุรี่ 9ล้าน ด่วน เก้า 0 69 4  เมษายน  2564
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com