E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 38.70 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 40.26 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   การประชุมวิชาการสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ

บทบาทสำคัญประการหนึ่งของสมาคมยางพาราไทย คือการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านยางพาราที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เผยแพร่แก่สมาชิก ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ได้มอบหมายให้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อการปรับตัวและแนวทางสู่ความยั่งยืน(Adaptive and Inclusive Path to Sustainable Value Chain) และร่วมประชุมหารือระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชน เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยาง ณ โรงแรม Tentrem  เมืองยอร์คยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2562

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก Dr. Enggartiasto Lukita รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า ประเทศอินโดนีเซีย ในการกล่าวเปิดการประชุม โดยท่านกล่าวภาพรวมอุตสาหกรรมยางอินโดนีเซีย มีเกษตรกรชาวสวนยาง 2.5 ล้านคน พื้นที่ปลูกยาง 22.5 ล้านไร่ ผลิตยาง 3.6 ล้านตัน ส่งออกยางธรรมชาติ 2.95 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4.16 ล้านเหรียญสหรัฐ และใช้ยางในประเทศ 633,785 ตัน โดยใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อกว่า 40 % ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมถุงมือ และพื้นรองเท้า เป็นต้น อินโดนีเซียมีแผนระดับชาติในการเพิ่มการใช้ยางในหลายสินค้า อาทิเช่น ถนนยาง และยางรองคอสะพาน และท่านได้ให้ข้อมูลปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่จากปัญหาเชื้อรา Pestalotiopsis ในพื้นที่กว่า 380,000 เฮกตาร์ (2.375 ล้านไร่) ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตยางลดลงกว่า 15 % ประมาณ 540,000 ตัน นอกจากนี้ท่านให้ข้อมูลว่าความยั่งยืนประกอบด้วย 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและระดับราคาที่เหมาะสม หลังจากนั้นมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายหัวข้อดังนี้ 1) บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการสร้างความยั่งยืนของยางธรรมชาติ โดยMr. Stefano Savi ผู้อำนวยการ Global Platform for Sustainable NR 2) ความยั่งยืนยางธรรมชาติ บทเรียนจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน โดยศาสตราจารย์ Dato Dr. Ahmad Bin Ibrahim จากมหาวิทยาลัย USCI กัวลาลัมเปอร์ 3) ความท้าทายในการปรับเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืน โดยดร.อรอนงค์ ล่วนรักษ์ 4) เศรษฐศาสตร์ของสายโซ่ความยั่งยืนในมุมมองของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ โดยMr. Jom Jacob จากสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ 5) แนวทางปฏิบัติเพื่อนำเกษตรกรรายย่อยสู่ความยั่งยืน โดยMr. Michal Brink จาก CMO Group และ6)การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้แทนจากประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ เรื่องนโยบายของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติในการจัดการความท้าทายในการสร้างความยั่งยืน ส่วนในการประชุมหารือระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยประเด็นสำคัญคือควรมีเวทีระดับนานาชาติจากประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติเพื่อหารือเรื่องความยั่งยืนของยางธรรมชาติ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สร้างมาตรฐานเรื่องความยั่งยืนที่เกษตรกรยอมรับและปฏิบัติได้ และควรให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากราคายางตกต่ำจะส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางละทิ้งสวนยางและเข้าสู่อาชีพแรงงาน ซึ่งผู้ใช้ยางควรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องระดับราคาที่เกษตรกรจะสามารถอยู่รอดได้ในบริบทของความยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านยางพาราที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางโลกสู่ความยั่งยืน
สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  ตุลาคม  2562     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
สัมมนาวิชาการ ธปท. สภต. ประจำปี 2562 เรื่อง “แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ”
icon 18  พฤศจิกายน  2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ ธปท. สภต. ประจำปี 2562 เรื่อง “แลโลกเปลี่ยน ปักษ์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.15-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้นางสาวปิย..
ประชุมนำเสนอผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ
icon 11  พฤศจิกายน  2562
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมนำเสนอผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น จตุจักร กรุงเทพฯ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู..
งานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. จังหวัดสงขลา
icon 30  ตุลาคม  2562
ในวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนดจัด งานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. จังหวัดสงขลา โดยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ในการนี้ นายภูดิท จันทวดี และ นางสาวสุธิดา จิ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2562
icon 28  ตุลาคม  2562
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2562 ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..
สัมมนาเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก"
icon 16  ตุลาคม  2562
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก" ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหา..
ประชุมนำเสนอผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา สาขาอุตสาหกรรมยางล้อ
icon 11  พฤศจิกายน  2562
งานมหกรรมคลินิกหมอหนี้ บสย. จังหวัดสงขลา
icon 30  ตุลาคม  2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2562
icon 28  ตุลาคม  2562
สัมมนาเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก"
icon 16  ตุลาคม  2562

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
สรรพสามิตจับมือกรุงไทย ยกระดับบริการด้านภาษี เร่งผลักดันบล็อกเชนคืนภาษีส่งออกน้ำมัน  new 15  พฤศจิกายน  2562
ปตท.ดันตั้งเทรดดิ้งในสหรัฐ คาดชัดเจนไตรมาส1ปีหน้า  new 14  พฤศจิกายน  2562
ผลสำรวจความเชื่อมั่นของซีอีโอลดต่ำลงทั่วโลก  new 13  พฤศจิกายน  2562
จีดีพีเกษตรไตรมาส 3 ขยายตัว 1.1%  new 12  พฤศจิกายน  2562
คืบ 71% ถนนลาดยางระยองหนุนเขตเศรษฐกิจการขนส่ง EEC  new 12  พฤศจิกายน  2562
กษ.เร่งส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่  new 12  พฤศจิกายน  2562
เศรษฐกิจเซินเจิ้นโตช้าสุดในรอบ 40 ปี กระทบจากพิษสงครามการค้า  new 12  พฤศจิกายน  2562
น่ากังวล ผลสำรวจนักวิเคราะห์คาดเศรษฐกิจเยอรมนีไตรมาส 3 อาจโตแบบติดลบ  new 12  พฤศจิกายน  2562
เศรษฐกิจไทยทำไม เติบโต 'ต่ำกว่าศักยภาพ'?  new 12  พฤศจิกายน  2562
เศรษฐกิจอังกฤษรอดพ้นภาวะถดถอย หลัง GDP ขยายตัว 0.3% ใน Q3/62  new 11  พฤศจิกายน  2562
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ยาง ads PTR 0 49 26  สิงหาคม  2562
webboard แจ้งประชาสัมพันธ์สัมมนา "Development of Rubber Technology"(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประชาสัมพั 2 55 13  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 70 1  สิงหาคม  2562
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง 4/07/2562" ประชาสัมพั 1 50 10  มิถุนายน  2562
webboard ขายสวนยาง​ จ.เลย 0 51 5  มิถุนายน  2562
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายยางธรรมชาติ สารเคมี และมาสเตอร์แบทสี be;; 0 13 2  กันยายน  2562
webboard รับโค่นไม้ยางพารา รับซื้อไม้ยางพารา ภาคตะวันออก ชยพัทธ์ คร 0 11 7  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 21 1  สิงหาคม  2562
webboard น้ำยางคัมปาว ดวงเด่น 8 127 9  พฤษภาคม  2562
webboard จำหน่ายกรดฟอร์มิค94% กรดอะซิติก99.85% บริษัท พัน 0 28 3  พฤษภาคม  2562
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com