E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 3 ตุลาคม 2565 #ยางก้อนถ้วย (DRC100%) 42.30 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 46.69 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 49.44 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   บทบาทไทยในสมาคมยางนานาชาติ
สมาคมยางนานาชาติ  (IRA) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อปี 2514 ด้วยความร่วมมือของสมาคมการค้าจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางพารา ปัจจุบันสมาคมยางนานาชาติได้ก่อตั้งมากกว่า 50 ปี มีสมาชิกทั้งหมด 20 องค์กร จาก 13 ประเทศ โดยสมาคมยางพาราไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกแรกเริ่ม สมาคมยางนานาชาติบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารจำนวน 8 สมาคมการค้า ซึ่งมาจากประเทศผู้ผลิตยาง 4 สมาคม และประเทศผู้ใช้ยาง 4 สมาคม มีวาระการบริหารงาน 2 ปี วัตถุประสงค์หลักของสมาคมยางนานาชาติคือ การกำหนดกฎเกณฑ์ทางด้านการค้ายาง การจัดทำสัญญาซื้อขายยางระหว่างประเทศด้วยความเป็นธรรม ประสานความร่วมมือด้านการผลิต การค้า และการใช้ยางธรรมชาติระหว่างประเทศผู้ผลิตยางและประเทศผู้ใช้ยาง และการแก้ปัญหาธุรกิจยาง รวมทั้งการพัฒนาการค้ายางอย่างเป็นธรรม  นอกจากนี้สมาคมยางนานาชาติยังมีบทบาทในการประสานความร่วมมือกับองค์กรยางระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพยาง และพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของโลกโดยรวม ปัจจุบันสำนักงานกองเลขานุการสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่สมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สมาคมยางนานาชาติได้รับการยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญในการค้ายางระดับโลก ซึ่งสมาคมยางพาราไทย โดยนายนายลี พอล สุเมธ  เข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมยางนานาชาติ และนายศุภเดช อ่องสกุล เข้ารับตำแหน่งเลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ วาระปี 2564-2566 นอกจากนี้สมาคมยางพาราไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสมาคมยางนานาชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมาคมยางนานาชาติจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี และประชุมใหญ่สามัญประจำทุก 2 ปี โดยปีนี้ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตามกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าว และส่งข้อมูลที่มีประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง 

ในนามสมาคมยางพาราไทย ผมขอขอบคุณนายลี พอล สุเมธ  ประธานสมาคมยางนานาชาติ  และนายศุภเดช อ่องสกุล เลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ตลอดจนกองเลขานุการสมาคมยางพาราไทย  ในการบริหารจัดการองค์กรระดับนานาชาติได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอด  ผมคาดหวังว่าสมาคมยางนานาชาติจะมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้ายางจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางโลกให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  สิงหาคม  2565     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
การประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
icon 27  กันยายน  2565
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (The 34th Meeting of Rubber Based Product Working Group (RBPWG), ACCSQ-RBPWG) ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2565 เวลา 9.00..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2565
icon 21  กันยายน  2565
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2565 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting..
การประชุมการรับฟังความคิดเห็น สาธารณะ ร่างมาตรฐาน FSC สำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 2
icon 2  กันยายน  2565
ตามที่องค์การพิทักษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council)กำหนดจัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น สาธารณะ ร่างมาตรฐาน FSC สำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมลี การ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา  ในการนี้ นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นาง..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2565
icon 25  สิงหาคม  2565
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting..
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565
icon 18  สิงหาคม  2565
ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา  ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 8/2565
icon 21  กันยายน  2565
การประชุมการรับฟังความคิดเห็น สาธารณะ ร่างมาตรฐาน FSC สำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 2
icon 2  กันยายน  2565
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 7/2565
icon 25  สิงหาคม  2565
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565
icon 18  สิงหาคม  2565

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
นักวิเคราะห์คาดบีโออีไม่ประชุมฉุกเฉิน แต่เตรียมจัดหนักเดือนพ.ย.,ธ.ค.  new 3  ตุลาคม  2565
เงินบาทอ่อนค่า คาดกรอบสัปดาห์นี้ 37.50-38.20 จับตาเงินเฟ้อไทย-เงินทุนต่างชาติ  new 3  ตุลาคม  2565
บาทอ่อนสะเทือนต้นทุนธุรกิจ นำเข้าสินค้าอ่วมปรับราคารับความเสี่ยง  new 3  ตุลาคม  2565
เงินเฟ้อไทย ผ่านจุดสูงสุดแล้ว คาดทั้งปี 2565 ไม่เกิน 6.5%  new 1  ตุลาคม  2565
กรอ.กทม.นัดแรกคึกคัก หอการค้าไทยชง 3 ประเด็น ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่  new 30  กันยายน  2565
ศก.อังกฤษเติบโตเล็กน้อยใน Q2/65 คาดหดตัวไตรมาสหน้าเหตุค่าครองชีพสูง  new 30  กันยายน  2565
กยท.เตรียมรับ SEC  new 29  กันยายน  2565
กยท. เคาะ 1.6 หมื่นล้านประกันรายได้ระยะ 4   23  กันยายน  2565
บีโออีเสียงแตกขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันพฤหัสบดี(22ก.ย.)   23  กันยายน  2565
Krungthai GLOBAL MARKETS เผยเงินบาทเปิด 37.35 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” ติดตามแนวโน้ม ศก.แต่ละประเทศ   23  กันยายน  2565
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ประชาสัมพันธ์เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการติดของยาง” ประชาสัมพั 1 18 8  สิงหาคม  2565
webboard เครื่องมือทดสอบยางพารา Mooney Viscometer และ Moving Die Rheometer เครื่องมืออื่นๆ ประโลม 0 22 1  สิงหาคม  2565
webboard ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง รับสมัครงานช่างเทคนิค(ช่างซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องมือ)/นักปฏิบัติ ประชาสัมพั 1 4 8  กรกฏาคม  2565
webboard ต้องขายโรงงานยางแท่ง STR20 ด่วน มีชัย 0 57 25  มิถุนายน  2565
webboard ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาเรื่อง“การพัฒนาผลิตภาพการผลิตสีเขียว(Green Productivity)ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาสัมพั 0 11 13  มิถุนายน  2565
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อไม้ยางพาราให้ราคาดี ไม้เบญจพรรณ ไม้ยูคา ไม้ท่อน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม หนอง สมศักดิ์ 0 69 24  พฤษภาคม  2565
webboard รับซื้อไม้ยางพาราให้ราคาดี ไม้เบญจพรรณ ไม้ยูคา ไม้ท่อน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม หนอง Somsak 0 39 3  พฤษภาคม  2565
webboard รับซื้อยางเครป โชคสว่าง ก 0 73 31  มีนาคม  2565
webboard ต้องการยางเครป โชคสว่าง ก 0 27 30  มีนาคม  2565
webboard สอบ ถาม ราคา ต้นพันธุ์ยาง RRIT 3904 เป็นตอติดตราแล้วยัีงไม่แตกฉัตร ราตา ตอละเท่าไรครับ สอบ ถาม ราค 0 27 9  มีนาคม  2565
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com