E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 38.48 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 41.55 บาท/กิโลกรัม 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   การพัฒนาช่องทางการสื่อสารสมาคมยางพาราไทย
สมาคมยางพาราไทยได้ก่อตั้งมากกว่า 69 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 46 บริษัท ดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ และภาคธุรกิจการค้ายาง มีหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล สมาคม ฯ มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร และองค์กรยางระหว่างประเทศ นอกจากนี้หน้าที่สำคัญอีกประการคือการบริการแก่สมาชิก ด้านข้อมูลข่าวสารด้านยางพารา ความรู้ด้านธุรกิจและเทคนิคที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยสมาคมจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยางรับทราบอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น วารสารรายเดือน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์สมาคมฯ เครือข่าย line และ Facebook โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการคือ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมยางพาราไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 2.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมยางพาราไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร รวมทั้งองค์กรยางระหว่างประเทศ และ 3.เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการยางทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

จากการที่สมาคมฯ ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านวารสารและเว็บไซต์ มากกว่า 30 ปี สมาคมฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงวารสารและเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบที่สวยงามและสร้างความสะดวกในการเยี่ยมชม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยาง โดยปัจจุบันสมาคมฯ ได้จัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Magazine) เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารในการบริการสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้มีการจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคลจากพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการกักตัวผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมและสัมมนาในรูปแบบปกติได้ คณะกรรมการสมาคมฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการติดตั้งระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ(VDO Conference) เพื่อรองรับการดำเนินงานของสมาคมฯ ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของความปกติใหม่(New Normal)

 สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทุกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวารสาร เว็บไซต์เครือข่าย line และ Facebook  ตลอดจนระบบ VDO Conference เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิกและผู้สนใจ  โอกาสนี้สมาคมฯ ใคร่ขอรับความคิดเห็นจากท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร  โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมายังสมาคมฯ ที่อีเมลล์ : tra@csloxinfo.com หรือ โทรสาร 074-429312 


นายไชยยศ สินเจริญกุล 
    นายกสมาคมยางพาราไทย
สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  พฤษภาคม  2563     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
ประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ครั้งที่ 2” (ประชุมออนไลน์)
icon 12  พฤษภาคม  2563
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สาขาเกษตร ครั้งที่ 2” (ประชุมออนไลน์) ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น.  ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2563
icon 8  พฤษภาคม  2563
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2563 ผ่านทางออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..
ประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน
icon 10  เมษายน  2563
ในวันศุกร์ที่ 10 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. นายเรืองกิตติ์ วัจนาคมกุล นายทวีลาภ ไตรจุฑากาญจน์ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม สมาคมยางพาราไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ..
ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563
icon 23  มีนาคม  2563
ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดก..
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19
icon 20  มีนาคม  2563
การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัษฏา การยางแห่งประเทศไทย ในการนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุม ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2563
icon 8  พฤษภาคม  2563
ประชุมคณะทํางานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน
icon 10  เมษายน  2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2563
icon 23  มีนาคม  2563
ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านต่างๆเพื่อรับมือผลกระทบจาก COVID-19
icon 20  มีนาคม  2563

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
“กนง.”กังวลบาทแข็งค่าแซงภูมิภาค จับตาครัวเรือน-ธุรกิจ ผิดนัดชำระหนี้พุ่งกระเทือนทั้งระบบ ศก.  new 5  มิถุนายน  2563
โควิด-19 ฉุดยอดใช้ FTA-GSP ลด9.97%  new 5  มิถุนายน  2563
กยท. จัดพิธีรับมอบคู่มือ FSC เล่มแรกในไทย พร้อมส่งไม้ต่อสู่เกษตรกร เตรียมเพิ่มเป้าขยายสวนยางมาตรฐาน FSC ทั่วประเทศ  new 4  มิถุนายน  2563
แบงก์ชาติกังวลบาทแข็งสวนทางดุลบัญชีเดินสะพัดกระทบ ศก.ฟื้นตัวช้า จับตาค่าเงินใกล้ชิด  new 4  มิถุนายน  2563
เหตุประท้วงสหรัฐไม่กระทบส่งออก จับตากำลังซื้อหดหากสถานการณ์ยืดเยื้อ  new 4  มิถุนายน  2563
'โควิด' และ 'การกีดกันการค้า'  new 4  มิถุนายน  2563
'เทรดวอร์' กระทบซ้ำโควิด สรท.ผวาฉุดส่งออกปีนี้ลบ 8%  new 4  มิถุนายน  2563
รัฐบาลเดินหน้าประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะ 2 ช่วงมิ.ย.-พ.ย.63 มุ่งบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ  new 2  มิถุนายน  2563
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน นัด 4 มิ.ย.ถกแผนรับมือเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19  new 2  มิถุนายน  2563
ตอบคำถาม 'เศรษฐกิจโลก' ถดถอย กับตกต่ำ  new 2  มิถุนายน  2563
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขอวิธีแก้ปัญหา น้ำยาง พันธ์ 600 ยอดดำ ไม่ไหล Thon 0 5 2  มิถุนายน  2563
webboard ต้องการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ห้อง Lab ทดสอบยางเเท่ง STR อ้อน 0 15 1  พฤษภาคม  2563
webboard รับซื้อขี้ยางแห้ง ราคาสูง N o k 2 105 8  เมษายน  2563
webboard การเลือกซื้อพันธุ์ยางพารา วิชาญ 0 16 8  เมษายน  2563
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน" ประชาสัมพั 3 56 18  กุมภาพันธ์  2563
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ปลูกยางพันธุ์อะไรดี สุชล 0 7 8  เมษายน  2563
webboard รับผลิตพาเลทไม้เบญจพรรณ สำหรับรองยางแท่ง เพื่อการส่งออก คุณโจว 0 12 6  เมษายน  2563
webboard รับขนส่ง ยางแผ่น ยางแท่ง อิสาน ตะวันออก ภาคใต้ เอเอแอล โล 1 22 9  มีนาคม  2563
webboard ขายยางเครป,ยาง compound A,B และซ่อมสร้างเครื่องจักร ยางพาราทุกชนิด psc.r 1 43 17  กุมภาพันธ์  2563
webboard มือสอง18นิ้วขึ้นไป nakint 0 30 10  กุมภาพันธ์  2563
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com