E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 36.67 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 38.77 บาท/กิโลกรัม # Coming Soon !งานสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลก” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

Forest Stewardship Council หรือ FSC เป็นองค์กรเอกชนผู้ให้การรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก เพื่อเป็นการรับประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FSC ไม่ได้มาจากป่าธรรมชาติแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่าปลูกที่มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อวงการป่าไม้ทั่วโลก โดยใช้การตลาด เป็นข้อกำหนดในการจูงใจให้ปรับปรุงวิธีการจัดการป่าไม้ตามหลักการการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต้องมีความสมดุลใน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

FSC มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ มุ่งเน้นในการปรับปรุงพื้นที่สวนป่าอนุรักษ์และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ และป่าอนุรักษ์ องค์กรก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 1993 และกำหนดมาตรฐานในเดือนสิงหาคม 1994  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงบอร์น ประเทศเยอรมัน การให้การรับรองทางด้านป่าไม้(FSC Forestry Certification) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การให้การรับรองทางด้านการจัดการปลูกป่าไม้(Forest Management Certification (FSC-FM)) และการให้การรับรองระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ไม้และยางพาราอย่างยั่งยืน (Chain-of-Custody Certification (FSC-COC)) โดยการให้การรับรองทางด้านการจัดการปลูกป่าไม้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 10 หลักการ (FSC's 10 Principles of Responsible Forest Management) ดังนี้ 1.ความสอดคล้องระหว่างกฎหมาย กับหลักการต่างๆ ของ FSC 2. สิทธิใบการถือครองและการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบ 3. สิทธิของชนพื้นเมือง 4. ความสัมพันธ์ต่างๆกับชุมชน และสิทธิต่างๆของคนงาน 5. ผลประโยชน์จากป่าไม้ 6. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 7. แผนการจัดการป่าไม้ 8. การตรวจตรากำกับดูแล และการศึกษาวิเคราะห์ 9. การฟื้นฟูป่าไม้ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ และ 10. ข้อกำหนดเฉพาะของสวนป่า และในส่วนการให้การรับรองระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ไม้และยางพาราอย่างยั่งยืนนั้น จะช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากสวนป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าในด้านการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แสดงถึงจิตสำนึกและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ประกอบการ (CSR) และยังสะท้อนให้เห็นว่าสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายหรือตัดไม้ทำลายป่า

ในขณะนี้หลายหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมาก ซึ่งในขณะนี้ มีบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการและได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน FSC แล้ว ถือเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมยางพาราไทยจนถึงอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยให้เติบโตสู่มาตรฐานระดับโลก

จากข้อมูลข้างต้น ประมวลได้ว่ามาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เป็นหลักการที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ถึงเวลาแล้วที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรศึกษาและนำหลักปฏิบัติดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ไปปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมยางพารามีความยั่งยืนตลอดไป

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  กันยายน  2562     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
สัมมนายางประจำปี ครั้งที่ 12 และประชุมสัมมนากับภาคเอกชน (ANRPC Public-Private Meet) ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC)
icon 7  ตุลาคม  2562
ด้วยสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) กำหนดจัดสัมมนายางประจำปี 2562 และประชุมสัมมนากับภาคเอกชน (ANRPC Public-Private Meet) ในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2562 ณ เมืองยอร์คจาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย  ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทยเข้าร่วม ..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 26
icon 5  ตุลาคม  2562
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นางสาวสุธิดา จิตหวัง เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และตัวแทนจากสมาคมน้ำยางข้นไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 26 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย..
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) ประจำปี 2562
icon 4  ตุลาคม  2562
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) จัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2019) ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 - 22.00 (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นายศุภเดช อ่องสกุล  รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย  นางสาวปิยภรณ์ แซ่..
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2562
icon 4  ตุลาคม  2562
ตามที่นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วย ทพ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย และนายภูดิท จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 115 ชั้น 1 กระทรวงเกษตรและสหกร..
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562
icon 26  กันยายน  2562
ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา​ ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ​ เข้า..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 26
icon 5  ตุลาคม  2562
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) ประจำปี 2562
icon 4  ตุลาคม  2562
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2562
icon 4  ตุลาคม  2562
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562
icon 26  กันยายน  2562

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
โอเปกยันสร้างเสถียรภาพราคาน้ำมันหนุนเวสต์เท็กซัสพุ่ง  new 11  ตุลาคม  2562
"พาวเวล" ส่งสัญญาณเฟดพร้อมลดดอกเบี้ย  new 10  ตุลาคม  2562
กนง.พร้อมใช้เครื่องมือเชิงนโยบายอย่างเหมาะสมในการดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป  new 10  ตุลาคม  2562
ไทยพาณิชย์หั่นศก.ไทยโต 2.8% พิษสงครามการค้า  new 9  ตุลาคม  2562
มติเอกฉันท์แบน 3 สารพิษ เริ่ม1ธ.ค.62 รอเข้าบอร์ดวัตถุอันตรายเคาะ  new 9  ตุลาคม  2562
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของ“เวียดนาม” เจอพิษรถนอกตีตลาด   7  ตุลาคม  2562
‘อุตตม’ ชู ‘อีอีซี’ โมเดลสร้างสมดุลเศรษฐกิจ   7  ตุลาคม  2562
รมช.คมนาคม เตรียมเปิดช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราใน 29 สนามบิน-บนเครื่องบิน   7  ตุลาคม  2562
เบร็กซิทแบบไม่มีข้อตกลงทำสินค้าไทยส่งออกเพิ่ม   2  ตุลาคม  2562
ศูนย์วิจัยกสิกรฯ หั่นจีดีพีเหลือ 2.8% ปี 63 เสี่ยงต่ำกว่า 3%   2  ตุลาคม  2562
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ยาง ads PTR 0 40 26  สิงหาคม  2562
webboard แจ้งประชาสัมพันธ์สัมมนา "Development of Rubber Technology"(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประชาสัมพั 2 44 13  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 53 1  สิงหาคม  2562
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง 4/07/2562" ประชาสัมพั 1 47 10  มิถุนายน  2562
webboard ขายสวนยาง​ จ.เลย 0 47 5  มิถุนายน  2562
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายยางธรรมชาติ สารเคมี และมาสเตอร์แบทสี be;; 0 11 2  กันยายน  2562
webboard รับโค่นไม้ยางพารา รับซื้อไม้ยางพารา ภาคตะวันออก ชยพัทธ์ คร 0 9 7  สิงหาคม  2562
webboard แปรรูปยางพารา ศรัญญา 0 19 1  สิงหาคม  2562
webboard น้ำยางคัมปาว ดวงเด่น 8 121 9  พฤษภาคม  2562
webboard จำหน่ายกรดฟอร์มิค94% กรดอะซิติก99.85% บริษัท พัน 0 28 3  พฤษภาคม  2562
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com