E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 #ยางก้อนถ้วย (DRC100%) 64.23 บาท/กิโลกรัม #ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 80.00 บาท/กิโลกรัม #ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 82.98 บาท/กิโลกรัม  ** Do not distribute or commercialize the information without TRA's prior permission. **

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   การประชุมวิชาการยางระหว่างประเทศของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB)
บทบาทสำคัญประการหนึ่งของสมาคมยางพาราไทย คือการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ทางวิชาการตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านยางพาราที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เผยแพร่แก่สมาชิก ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ได้มอบหมายให้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการยางระหว่างประเทศของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ(IRRDB)ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "จุดประกายเสริมสร้างนวัตกรรมยางพารามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยท่านกล่าวว่า ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสินค้ายางพารา ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก เวทีประชุมวิชาการครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ และความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยางพารา ผ่านการนำนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ พัฒนาสู่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน รับมือกับความท้าทายในภาคอุตสาหกรรมยางพาราที่กำลังเผชิญ ทั้งการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถขับเคลื่อนวงการยางพาราทุกภาคส่วนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในวงการยางตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางร่วมกันในการผลักดันอุตสาหกรรมยางให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย อันจะนำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรฯ อย่างเป็นรูปธรรม  

การสัมมนาครั้งนี้ได้แบ่งหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ Crop Harvest, Crop Improvement, Crop Management, Plant Protection, Rubber Technology , Socia-Economic และ Sustainability โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก IRRDB  นอกจากนี้คณะฯ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่องการรวมรวมน้ำยางและการค้ายางจากกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบางบุตร จังหวัดระยอง และการผลิตยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด 

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความร่วมมือจากประเทศสมาชิก IRRDB และมีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราระหว่างประเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางโลกสู่ความยั่งยืน

นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  กุมภาพันธ์  2567     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม
icon 21  พฤษภาคม  2567
ตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนดจัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ร่วมกับรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ในการนี้ นายภูดิท ..
TyreXpo Asia 2024
icon 15  พฤษภาคม  2567
ตามที่ Informa Markets Thailand และ Tarsus Group กำหนดจัด “TyreXpo Asia 2024” งานแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสำหรับยางรถ, ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์, และอุปกรณ์ทางยาง ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให..
ประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสามัญประจำ 2 ปีของสมาคมยางนานาชาติ 2567
icon 11  พฤษภาคม  2567
สมาคมยางพาราไทย ในฐานะกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ (IRA) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสามัญประจำ 2 ปีของสมาคมยางนานาชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Hybrid meeting  ..
งานเลี้ยงสมาคมยางพาราไทย ประจำปี 2567
icon 10  พฤษภาคม  2567
งานเลี้ยงสมาคมยางพาราไทย ประจำปี 2567 (TRA Annual Dinner 2024) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน..
งานสัมมนา โอกาสและความพร้อมของประเทศไทยต่อมาตรการ EUDR
icon 10  พฤษภาคม  2567
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดงานสัมมนา โอกาสและความพร้อมของประเทศไทยต่อมาตรการ EUDR  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายศิริพันธุ์ ตรีไตรรัตนกูล กรรมการการยางแ..
TyreXpo Asia 2024
icon 15  พฤษภาคม  2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมสามัญประจำ 2 ปีของสมาคมยางนานาชาติ 2567
icon 11  พฤษภาคม  2567
งานเลี้ยงสมาคมยางพาราไทย ประจำปี 2567
icon 10  พฤษภาคม  2567
งานสัมมนา โอกาสและความพร้อมของประเทศไทยต่อมาตรการ EUDR
icon 10  พฤษภาคม  2567

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
เจาะลึกอุตฯยานยนต์ไทย 4 เดือนแรกปี 67 รุ่งหรือร่วง  new 24  พฤษภาคม  2567
‘ดร. นลินี’ บินเปรู จับมือรัฐมนตรีการค้า APEC ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน สานต่อความสำเร็จจากการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปลื้ม! รัฐมนตรีการค้าเกาหลีใต้ หนุนความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนตร์ไฟฟ้า  new 20  พฤษภาคม  2567
“ศุภมาส” ปักธงปี 73 ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ดันไทยขึ้นแท่นฮับอีวี  new 20  พฤษภาคม  2567
'คมนาคม' ประกาศหนุนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ ดันเป้ารัฐบาลสู่ฮับการผลิต   16  พฤษภาคม  2567
'สนพ.' เผยคลังน้ำมันดิบสหรัฐลดลงดันราคาน้ำมันตลาดโลกเม.ย. 67 พุง 22%   16  พฤษภาคม  2567
กยท. จัดใหญ่! มหกรรมยางล้อนานาชาติ “TyreXpo Asia 2024” ครั้งแรกในไทย เปิดตัวล้อยางแบรนด์ “Greenergy Tyre” ขับเคลื่อนทุกชีวิตสู่ความยั่งยืน   16  พฤษภาคม  2567
สถาบันยานยนต์ ผนึก อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดสัมมนา “Automotive Summit 2024”   16  พฤษภาคม  2567
“มนพร” ดันตลาดยานยนต์ไฟฟ้า 30% ปักธงดึงดูดการลงทุน 1 ล้านล้าน   15  พฤษภาคม  2567
เมื่อสงครามการค้ารอบใหม่ปะทุ "ไทย" อาจดึงดูดยักษ์ใหญ่ผู้ผลิต EV   13  พฤษภาคม  2567
‘พาณิชย์’ ถก ฝรั่งเศส ดันความร่วมมือด้าน BCG ส่งเสริม Soft Power ชวนลงทุนใน EEC หนุนการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป   9  พฤษภาคม  2567
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard 📢ประชาสัมพันธ์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม 1 วัน “เทคโนโลยีการติดของยาง” วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพั 1 7 15  พฤษภาคม  2567
webboard 📢ประชาสัมพันธ์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน “เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน” วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ประชาสัมพั 1 16 2  พฤษภาคม  2567
webboard ทำไมราคาขี้ยางก้อนถ้วยหน้าสวนยังมีราคาแค่ 20 กว่าบาท ลูกชาวสวนย 1 80 21  กุมภาพันธ์  2567
webboard 📌ประชาสัมพันธ์ RTEC Webinar จัดสัมมนาฟรี “สมบัติพื้นผิวเพื่อการปรับปรุงการยึดติด" ประชาสัมพั 0 8 24  มกราคม  2567
webboard รับทําเว็บไซต์ อุดรธานี รับทําเว็บ 0 10 13  มกราคม  2567
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard 📌ประชาสัมพันธ์ RTEC Webinar จัดสัมมนาฟรี “สมบัติพื้นผิวเพื่อการปรับปรุงการยึดติด" ประชาสัมพั 0 6 24  มกราคม  2567
webboard ขายเครื่องรีดยาง 16 นิ้ว สภาพดี พร้อมใช้งาน พล 0 52 11  กรกฏาคม  2566
webboard จำหน่ายยางแท่ง STR20 สินค้ามีมาตรฐาน ISO9001:2015 จิระรับเบอ 0 49 29  เมษายน  2566
webboard รับซื้อแผ่นยางดิบ ราคาดี ส้มส้ม 1 66 23  มีนาคม  2566
webboard ต้องการขายต้นยางพาราเหมาสวน40ไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัจนา 1 80 30  มกราคม  2566
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com