E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 9 เมษายน 2567 #ยางก้อนถ้วย (DRC100%) 59.20 บาท/กิโลกรัม #ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 82.96 บาท/กิโลกรัม #ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 85.67 บาท/กิโลกรัม  ** Do not distribute or commercialize the information without TRA's prior permission. **

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   สถานการณ์ยางพาราปี 2567
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Tension) เช่น สงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์อาจขยายวงกว้าง สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่อาจรุนแรงขึ้นอีกครั้ง การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ-จีน(Decoupling) โดยสหรัฐฯ และพันธมิตรลดการพึ่งพาการค้ากับจีน พึ่งพากลุ่มตนเองมากขึ้น เศรษฐกิจจีนชะลอลงจากปัญหาเชิงโครงสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกและการส่งออกสินค้าของไทย ปัญหาภัยแล้งอาจรุนแรงกว่าคาด ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรชะลอตัวรุนแรง  โดยองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (Real GDP Growth Rate) ปี 2566 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.6 และในปี 2567 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.5  ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าการส่งออกฟื้นตัวจากแนวโน้มการค้าโลกที่ขยายตัวขึ้นประกอบกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานได้คลี่คลายลงมา

สถานการณ์ยางพาราปี 2567 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตัวจากปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลงซึ่งจะกดดันให้ราคายางพาราปรับตัวลดลง โดยสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ(ANRPC) คาดการณ์ว่าปี 2566 ผลผลิตยางธรรมชาติโลกเป็น 15.15 ล้านตัน(เพิ่มขึ้น 3.5 % จากปี 2565) โดยไทยเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 รองลงมาคืออินโดนีเซีย ไอวารี่โคสต์  เวียดนามและอินเดีย ตามลำดับ ส่วนความต้องการใช้ยางธรรมชาติโลกเป็น 15.44 ล้านตัน (ลดลง 0.5 % จากปี 2565) โดยจีนเป็นผู้ใช้ยางอันดับ 1 รองลงมาคือ ไทย อินเดีย  EU-27& UK และอินโดนีเซีย ตามลำดับ โดยไทยต้องเผชิญความเสี่ยงจาก Climate change ที่ถี่และรุนแรงขึ้น และผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญความท้าทายในการปรับตัวกับกฎระเบียบ Climate change ที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลก ได้แก่ มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน(Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) และกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (Deforestation-Free Products) ของสหภาพยุโรปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 2568 ซึ่งครอบคลุม 7 กลุ่มสินค้า ได้แก่  โกโก้ กาแฟ ถั่วเหลือง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โคและเนื้อไม้ 

โดยสรุป สมาคมฯ คาดหวังความร่วมมืออันเข้มแข็งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร รวมทั้งประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตลอดจนประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือกับกฎระเบียบต่างๆ ทางการค้า เพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติตลอดไป

ในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ผมขอส่งความปรารถนาดี และขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย

สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  มกราคม  2567     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567
icon 3  เมษายน  2567
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สมาคมยางพาราไทย หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ Video Conference (Google Meet) ..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2567
icon 3  เมษายน  2567
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2567 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2567
icon 23  กุมภาพันธ์  2567
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2567 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมทางไกล Google Meet..
ประชุมวิชาการยางระหว่างประเทศ ประจำปี 2567
icon 19  กุมภาพันธ์  2567
ตามที่การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) กำหนดจัดการประชุมวิชาการยางระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 (IRRDB International Rubber Conference: IRC 2024) หัวข้อ Inspiring Natural Rubber Innovation to Secure a Sustainable Future ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดุส..
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสินค้ายางพาราของไทยภายใต้ กฎหมาย EUDR
icon 15  กุมภาพันธ์  2567
ตามที่การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสินค้ายางพาราของไทยภายใต้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ 1 อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และผ่าน..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2567
icon 3  เมษายน  2567
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 2/2567
icon 23  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมวิชาการยางระหว่างประเทศ ประจำปี 2567
icon 19  กุมภาพันธ์  2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านสินค้ายางพาราของไทยภายใต้ กฎหมาย EUDR
icon 15  กุมภาพันธ์  2567

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
กยท. เปิดเวทีอบรมครูยางอาสากว่า 100 คน ส่งผ่านความรู้สู่ชาวสวนยาง มุ่งพัฒนาสวนยางอย่างยั่งยืน  new 12  เมษายน  2567
‘เอกชน’ จับตาผลประชุม กนง. หวังลดดอกเบี้ยอุ้ม SME  new 12  เมษายน  2567
กยท. ร่วมจัดงานมหกรรมยางพาราและเกษตรแฟร์ EEC ไทย-จีน 2024 ครั้งที่ 2 เปิดพื้นที่โชว์นวัตกรรมเกษตร-ตลาดสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่เกษตรกร  new 11  เมษายน  2567
กยท. ร่วมสักการะฯ บิดายางพาราไทย พร้อมเพรียงกัน 3 จังหวัด เนื่องในวันยางพาราแห่งชาติ 2567  new 10  เมษายน  2567
เร่งยกระดับศักยภาพ EEC ด้วยแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน”  new 10  เมษายน  2567
บิ๊กบอร์ด กยท. เยือนจีน ย้ำความร่วมมือซื้อ-ขายยางระหว่างประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นระบบข้อมูลยางไทยตรวจสอบย้อนกลับได้  new 9  เมษายน  2567
นายกฯ ลงพื้นที่ สหกรณ์ จ.นครศรีฯ ชมกระบวนการแปรรูปยาง พร้อมหารือร่วม กยท. กำหนดแนวทางพัฒนายางพารา  new 8  เมษายน  2567
‘BOI’ จับมือ ‘ค่ายรถยนต์MG’ ดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้า 'ซัพพลายเชนEV'  new 6  เมษายน  2567
ผ่าแผนลงทุน EA สร้างอีโคซิสเต็ม EV ดันนิวเอสเคิร์ฟขับเคลื่อนธุรกิจ   5  เมษายน  2567
พาณิชย์ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อใหม่อยู่ที่ 0.0 % – 1.0% ค่ากลาง 0.5%   5  เมษายน  2567
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ทำไมราคาขี้ยางก้อนถ้วยหน้าสวนยังมีราคาแค่ 20 กว่าบาท ลูกชาวสวนย 1 59 21  กุมภาพันธ์  2567
webboard 📌ประชาสัมพันธ์ RTEC Webinar จัดสัมมนาฟรี “สมบัติพื้นผิวเพื่อการปรับปรุงการยึดติด" ประชาสัมพั 0 8 24  มกราคม  2567
webboard รับทําเว็บไซต์ อุดรธานี รับทําเว็บ 0 9 13  มกราคม  2567
webboard 📢ประชาสัมพันธ์ RTEC Webinar จัดสัมมนาฟรี เรื่อง การปรับการติดของยางต่างชนิดฯ วันที่ 17 มกราคม 2567 ประชาสัมพั 2 23 14  ธันวาคม  2566
webboard 📢ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา "Rubber Week" วันที่ 22-26 เมษายน 2567 ประชาสัมพั 0 40 21  พฤศจิกายน  2566
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard 📌ประชาสัมพันธ์ RTEC Webinar จัดสัมมนาฟรี “สมบัติพื้นผิวเพื่อการปรับปรุงการยึดติด" ประชาสัมพั 0 4 24  มกราคม  2567
webboard ขายเครื่องรีดยาง 16 นิ้ว สภาพดี พร้อมใช้งาน พล 0 38 11  กรกฏาคม  2566
webboard จำหน่ายยางแท่ง STR20 สินค้ามีมาตรฐาน ISO9001:2015 จิระรับเบอ 0 48 29  เมษายน  2566
webboard รับซื้อแผ่นยางดิบ ราคาดี ส้มส้ม 1 61 23  มีนาคม  2566
webboard ต้องการขายต้นยางพาราเหมาสวน40ไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัจนา 1 77 30  มกราคม  2566
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com