E-Magazine facebook
 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 31 มีนาคม 2566 #ยางก้อนถ้วย (DRC100%) 39.50 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 47.52 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) 50.31 บาท/กิโลกรัม  ** Do not distribute or commercialize the information without TRA's prior permission. **

 
   สารจากนายกสมาคมยางพาราไทย
   เหลียวหลังแลหน้า
คณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคม ฯ ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมฯ มีแนวทางการบริหารงานสำคัญดังนี้ 1) บริหารสมาคมด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  3) ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย  4) เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง รวมทั้งหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจยาง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ยางได้รับประโยชน์ร่วมกัน 5) สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยอย่างยั่งยืน 6) ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก และ 7) ส่งเสริมสมาคมยางพาราไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของยางพาราไทยในตลาดโลก 

คณะกรรมการสมาคมฯ มีความรู้สึกยินดี เต็มใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาบริหารองค์กรยางภาคเอกชนซึ่งมีความสำคัญในระดับชาติ คณะกรรมการสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานสมาคมฯ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนสมาคมฯ และการบริการสมาชิกอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิก คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการบริหารสมาคมฯ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกท่าน ส่งผลให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมายตลอดระยะเวลาการบริหารงาน คณะกรรมการสมาคมฯ  ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเสนอความคิดเห็น และแนวทางต่างๆ รวมถึงผลักดันนโยบายสำคัญแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ในส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมฯได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพาราของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ Trade Environment ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ภารกิจสำคัญด้านมาตรฐานสินค้าคือการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะกรรมการวิชาการรายสาขาเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภารกิจสำคัญอีกประการด้านการวิจัยและพัฒนาคือเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภารกิจสำคัญอื่น ๆ  คือการเข้าร่วมสัมมนา ประชุมวิชาการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านอุตสาหกรรมยางพาราไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ข้อเสนอแนะและผลักดันนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านยางพาราที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเผยแพร่แก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว  บทบาทสำคัญในระดับนานาชาติคือการเป็นประธานและเลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติในระหว่างปี 2564-2566 การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCo)  คณะกรรมการสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ(ITRC)  และสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC)   

คณะกรรมการสมาคมฯ คณะอนุกรรมการฝ่าย และคณะทำงานต่างๆ ได้ดำเนินการและรับผิดชอบกำกับดูแลกิจกรรมด้านต่างๆตลอดถึงประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกสมาคมฯ ในประเด็นสำคัญดังนี้ 1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 2) รณรงค์การแก้ไขปัญหาสิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยาง และ 3) การแก้ไขปัญหาการจำกัดการเคลื่อนย้ายสินค้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่ การแก้ไขปัญหาระงับการให้บริการการขนส่งระบบรางผ่านไปยังประเทศมาเลเซีย การผลักดันให้อนุญาตส่งออกและนำเข้าสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้ายางพาราเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส  และการอนุญาตให้รถบรรทุกขนส่งสินค้ายางพาราไปยังท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเพื่อการส่งออก  ตลอดจนสร้างความรับรู้เรื่องมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ร่างกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า(Deforestation-free Products) และการบังคับใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรป เป็นต้น

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนายางของประเทศให้ก้าวหน้าตามแนวทางที่ได้วางไว้  โอกาสนี้ในนามคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคมฯ  จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง


นายไชยยศ  สินเจริญกุล
นายกสมาคมยางพาราไทย


สารจากนายกสมาคมฯ เดือน  มกราคม  2566     


   กิจกรรมสมาคมฯ

    iconกิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด  
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
icon 24  มีนาคม  2566
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ Video Conference (ZOOM Meeting) ..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2566
icon 24  มีนาคม  2566
สมาคมยางพาราไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2566 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ Video Conference (ZOOM Meeting)..
สมาคมยางพาราไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ ตุรกี-ซีเรีย
icon 3  มีนาคม  2566
สมาคมยางพาราไทย โดยดร.หลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ และนายกรกฎ กิตติพล เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ ตุรกี-ซีเรีย ผ่านทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย..
สมาคมยางพาราไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมคุณสมหวัง สินเจริญกุล
icon 2  มีนาคม  2566
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 สมาคมยางพาราไทย นำโดยนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ สมาชิกและเจ้าหน้าสมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมคุณสมหวัง สินเจริญกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง..
ประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566
icon 27  กุมภาพันธ์  2566
ด้วยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 50601 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตึกริมน้ำ) กระทรวงพาณิชย์ ..
ประชุมคณะกรรมการสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 3/2566
icon 24  มีนาคม  2566
สมาคมยางพาราไทยร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ ตุรกี-ซีเรีย
icon 3  มีนาคม  2566
สมาคมยางพาราไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมคุณสมหวัง สินเจริญกุล
icon 2  มีนาคม  2566
ประชุมสถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566
icon 27  กุมภาพันธ์  2566

   ข่าวสาร

    ข่าวสารทั้งหมด
Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าเงินบาทเปิด 34.13 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้น” ติดตามเงินเฟ้อมะกัน  new 31  มีนาคม  2566
ตัวเลขการส่งออกเดือน ก.พ.ติดลบ 4.7% ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง  new 31  มีนาคม  2566
ธนาคารโลกชี้ “เทรนด์การเงินเพื่อความยั่งยืน” มาแน่  new 31  มีนาคม  2566
KResearchCenter คาด กนง.ขยับดอกเบี้ย 0.25% แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง ย้ำรอบนี้ขาขึ้นครั้งสุดท้าย  new 29  มีนาคม  2566
กนง. เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามแรงส่งของเงินเฟ้อและเศรษฐกิจขยาย  new 29  มีนาคม  2566
ECB สร้างความเชื่อมั่นภาคธนาคาร เรียกร้องผู้นำ EU ออกมาตรการประกันเงินฝาก   24  มีนาคม  2566
ม.ค. - ก.พ.​ ส่งออกรถยนต์​ไทยโต 17.43%!!   24  มีนาคม  2566
หอการค้าฯ สานต่อนโยบาย Connect the Dots   23  มีนาคม  2566
'พาวเวล' ประธานเฟด ให้คำมั่นปกป้องระบบธนาคารสหรัฐ ขณะส่งสัญญาณขึ้นดบ.อีก   23  มีนาคม  2566
"กสิกรไทย" มองเฟดใกล้ยุติขึ้นดบ.-คาด กนง.ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จบขาขึ้น   23  มีนาคม  2566
   


 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard 🤩ประชาสัมพันธ์ เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม 2 วัน เรื่อง “เทคโนโลยียางพื้นฐาน 6-7/02/66” ประชาสัมพั 3 36 9  มกราคม  2566
webboard 📢ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “แนะนำเทคโนโลยียาง 9/12/65” ประชาสัมพั 3 38 8  พฤศจิกายน  2565
webboard งานแสดงสินค้าด้านยาง น้ำยาง และยางล้อ 2566 - Global Rubber, Latex & Tyre Expo 2023 (GRTE2023) TechnoBiz 0 47 31  ตุลาคม  2565
webboard ต้องการรถโฟค์ลิฟ ด่วน มีชัย 0 9 22  ตุลาคม  2565
webboard รับชื็อยางพาราทุกเกรด ใบบัว 0 94 10  ตุลาคม  2565
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อแผ่นยางดิบ ราคาดี ส้มส้ม 0 4 23  มีนาคม  2566
webboard ต้องการขายต้นยางพาราเหมาสวน40ไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัจนา 1 22 30  มกราคม  2566
webboard ต้องการขายต้นยางพารา จำนวน 10 ไร่ ที่จันทบุรี โทร 0899919254 วิทย์ 0 35 28  ตุลาคม  2565
webboard รับชื้อยางพารา บริษัทวงศ์บัณฑิต ฺBUA 1 102 10  ตุลาคม  2565
webboard รับซื้อไม้ยางพาราให้ราคาดี ไม้เบญจพรรณ ไม้ยูคา ไม้ท่อน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม หนอง สมศักดิ์ 0 127 24  พฤษภาคม  2565
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป


 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@thairubber.org

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com