message history message
 ระบบ GSP ใหม่ของสหภาพยุโรปและผลกระทบต่อการส่งออกของไทย

 
เนื่องด้วยสหภาพยุโรปมีการปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized System of Preference : GSP ) บทความนี้กล่าวถึงการปรับกฏเกณฑ์และผลกระทบต่างๆ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ ทางสมาคมยางพาราไทย จึงขอนำมาเผยแพร่ให้แก่ทุกท่านได้ศึกษา ดังเอกสารแนบ
 
 

  14  พฤศจิกายน  2556 : www.thainr.com