E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 26  มีนาคม  2557    
  webboardโครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา

          นายสุจินต์ เอกวานนท์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มย่อย (Focus Group) อำเภอนาทวี โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองส...
 
  Date 22  มีนาคม  2557    
  webboardAFET จัดกิจกรรม Investor Forum @ Bangkok “จับทิศทางการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์”

     นายสุจินต์ เอกวานนท์ เข้าร่วมการสัมมนากิจกรรม Investor Forum @ Bangkok เรื่อง “จับทิศทางการลงทุนในสินค้าโคภัณฑ์” ซึ่งจัดโดยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งปรเทศไทย  (AFET) &nb...
 
  Date 20  มีนาคม  2557    
  webboardบรรยายทางวิชาการ “ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมประเทศไทย”

          ด้วยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดบรรยายทางวิชาการ "ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมประเทศไทย" ในวันศุกร์ที่ 21 มี...
 
  Date 19  มีนาคม  2557    
  webboardกิจกรรมและบทบาทของสมาคมยางพาราไทยที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางภาคใต้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานด้านสังคมและการเมือง  และคุณ แมทธิว โรเบิร์ตสัน  เลขานุการโท เข้าพบนายศุภเดช อ่องสกุล รอง เลขาธิการ สมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่...
 
  Date 14  มีนาคม  2557    
  webboardประชุมนัดพิเศษของสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 1

      นายบัณฑิต  เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมฯ และ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมนัดพิเศษของสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 1 ของสภาความร่วมมือด้านยา...
 
  Date 12  มีนาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 10

      สมาคมยางกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 10 (10th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 7 มีน...
 
  Date 12  มีนาคม  2557    
  webboardงานเลี้ยงสมาคมยางกัมพูชา

       สมาคมยางกัมพูชาจัดงาน ARDC Annual Rubber Dinner 2014 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Intercontinental Phhom Penh ในการนี้ นา...
 
  Date 11  มีนาคม  2557    
  webboardอบรมหลักสูตร "การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์"

      สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและหอการค้าจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตร "การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิ...
 
  Date 27  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการเพิ่มปริมาณการซื้อขายสินค้าประเภทยางพาราใน AFET

      คุณศักดา ทองปลาด ผู้แทน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการเพิ่มปริมาณซื้อขายสินค้าประเภทยา...
 
  Date 25  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา

      นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ ตัวแทนสมาคมยางพาราไทย และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราที่สอดคล้องกับความต้องการของ...
 
  Date 21  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 1

       นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมสัมมนา "งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 1" จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 21...
 
  Date 8  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสถิติครั้งที่ 14

            ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ พร้อมด้วย นายบัณฑิต  เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมฯ ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล...
 
  Date 15  มกราคม  2557    
  webboardพิธีส่งมอบงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ

สมาคมยางพาราไทย จัดพิธีส่งมอบงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ ระหว่างตลาดโภคภัณฑ์ยางมาเลเซียและสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องนพเก้า โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซา อ.หาดใหญ่ จ.สง...
 
  Date 14  มกราคม  2557    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ

ประธานคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 4/2556 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 ตึกศูนย์ปฏ...
 
  Date 13  ธันวาคม  2556    
  webboardร่วมต้อนรับคณะผู้แทนการค้ายางพาราจากประเทศจีนและมาเลเซีย และบรรยายสรุป

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคม และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมต้อนรับคณ...
 
  Date 13  ธันวาคม  2556    
  webboardเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำภาคใต้ ปี 2556

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคม และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ในวันศุกร์ท...
 
  Date 11  ธันวาคม  2556    
  webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม

สมาคมยางเวียดนามจัดงานเลี้ยงประจำปี (Viet Nam Rubber Association Annual Dinner 2013) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 19.00 - 22.00 ณ White Palace Convention Center โฮจิมินฮ์ ซิตี้ เวียดนาม ในการนี้ นายสุ...
 
  Date 11  ธันวาคม  2556    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 9

สภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC) จัดประชุม Technical Committee on Contract Matters of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC) ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Lotus Mee...
 
  Date 3  ธันวาคม  2556    
  webboardดูงานและทัศนศึกษาภาคอีสาน

สมาคมยางพาราไทยจัดคณะศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2556 นำโดยนายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ (แทนนายกสมาคมฯ นายไชยยศ สินเจริญ...
 
  Date 7  พฤศจิกายน  2556    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 3/2556

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย ไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 3/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 สำ...
 
  Date 7  พฤศจิกายน  2556    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 6/2556

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายกรกฎ กิตติคุณ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัด...
 
  Date 31  ตุลาคม  2556    
  webboardประชุมคณะทำงานพิจารณางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยยางพารา 1/2556

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ยางพารา และจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารศ...
 
  Date 25  ตุลาคม  2556    
  webboardประชุมคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ครั้งที่ 1/2556

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วย นายเชษฐา มีมั่งคั่ง นายปอก้วน กิตติศรีไสว และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาร...
 
  Date 18  ตุลาคม  2556    
  webboardต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เชิญสมาคมยางพาราไทยร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเดินทางเข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายสรุปโครงการ Rubber City ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น...
 
  Date 14  ตุลาคม  2556    
  webboardกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 9....
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com