E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 10  เมษายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2557 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2557 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้อ...
 
  Date 10  เมษายน  2557    
  webboardสัมมนาวิชาการ "ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก"

          นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และ นายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วม สัมมนาหัวข้อ "ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการยางกอง...
 
  Date 8  เมษายน  2557    
  webboardวันยางพาราแห่งชาติ

          สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กำหนดจัดงาน "วันยางพาราแห่งชาติ" ประจำปี 2557 ภายใต้กรอบแนวคิด "ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ ศูน...
 
  Date 8  เมษายน  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้ายางพารา ครั้งที่ 2/2557

          สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้ายางพารา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมอาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษต...
 
  Date 2  เมษายน  2557    
  webboardการประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช

           การประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องพงษ์ศรีพดุลชัย (ชั้น 2) ตึกศ...
 
  Date 2  เมษายน  2557    
  webboardนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ (NAC2014)

    ในวันพุธที่  2 เมษายน 2557 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายสารัต์ จิตตะสนธิ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สว...
 
  Date 31  มีนาคม  2557    
  webboardนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ (NAC2014)

          ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC 2014) หัวข้อหลัก "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคล...
 
  Date 26  มีนาคม  2557    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “การจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับ อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”

          ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “การจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับ   อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ...
 
  Date 26  มีนาคม  2557    
  webboardโครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา

          นายสุจินต์ เอกวานนท์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มย่อย (Focus Group) อำเภอนาทวี โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองส...
 
  Date 22  มีนาคม  2557    
  webboardAFET จัดกิจกรรม Investor Forum @ Bangkok “จับทิศทางการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์”

     นายสุจินต์ เอกวานนท์ เข้าร่วมการสัมมนากิจกรรม Investor Forum @ Bangkok เรื่อง “จับทิศทางการลงทุนในสินค้าโคภัณฑ์” ซึ่งจัดโดยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งปรเทศไทย  (AFET) &nb...
 
  Date 20  มีนาคม  2557    
  webboardบรรยายทางวิชาการ “ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมประเทศไทย”

          ด้วยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย กำหนดจัดบรรยายทางวิชาการ "ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมประเทศไทย" ในวันศุกร์ที่ 21 มี...
 
  Date 19  มีนาคม  2557    
  webboardกิจกรรมและบทบาทของสมาคมยางพาราไทยที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางภาคใต้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานด้านสังคมและการเมือง  และคุณ แมทธิว โรเบิร์ตสัน  เลขานุการโท เข้าพบนายศุภเดช อ่องสกุล รอง เลขาธิการ สมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่...
 
  Date 14  มีนาคม  2557    
  webboardประชุมนัดพิเศษของสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 1

      นายบัณฑิต  เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมฯ และ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมนัดพิเศษของสภาไตรภาคียางพารา ครั้งที่ 1 ของสภาความร่วมมือด้านยา...
 
  Date 12  มีนาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 10

      สมาคมยางกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 10 (10th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 7 มีน...
 
  Date 12  มีนาคม  2557    
  webboardงานเลี้ยงสมาคมยางกัมพูชา

       สมาคมยางกัมพูชาจัดงาน ARDC Annual Rubber Dinner 2014 ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Intercontinental Phhom Penh ในการนี้ นา...
 
  Date 11  มีนาคม  2557    
  webboardอบรมหลักสูตร "การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์"

      สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและหอการค้าจังหวัดสงขลาได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ จัดอบรมหลักสูตร "การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิ...
 
  Date 27  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการเพิ่มปริมาณการซื้อขายสินค้าประเภทยางพาราใน AFET

      คุณศักดา ทองปลาด ผู้แทน ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย เพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องการเพิ่มปริมาณซื้อขายสินค้าประเภทยา...
 
  Date 25  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา

      นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ ตัวแทนสมาคมยางพาราไทย และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราที่สอดคล้องกับความต้องการของ...
 
  Date 21  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 1

       นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมสัมมนา "งานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสร้างสุข ครั้งที่ 1" จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 21...
 
  Date 8  กุมภาพันธ์  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสถิติครั้งที่ 14

            ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ พร้อมด้วย นายบัณฑิต  เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมฯ ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล...
 
  Date 15  มกราคม  2557    
  webboardพิธีส่งมอบงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ

สมาคมยางพาราไทย จัดพิธีส่งมอบงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ ระหว่างตลาดโภคภัณฑ์ยางมาเลเซียและสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องนพเก้า โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซา อ.หาดใหญ่ จ.สง...
 
  Date 14  มกราคม  2557    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ

ประธานคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 4/2556 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 ตึกศูนย์ปฏ...
 
  Date 13  ธันวาคม  2556    
  webboardร่วมต้อนรับคณะผู้แทนการค้ายางพาราจากประเทศจีนและมาเลเซีย และบรรยายสรุป

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคม และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมต้อนรับคณ...
 
  Date 13  ธันวาคม  2556    
  webboardเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำภาคใต้ ปี 2556

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคม และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ในวันศุกร์ท...
 
  Date 11  ธันวาคม  2556    
  webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางเวียดนาม

สมาคมยางเวียดนามจัดงานเลี้ยงประจำปี (Viet Nam Rubber Association Annual Dinner 2013) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 19.00 - 22.00 ณ White Palace Convention Center โฮจิมินฮ์ ซิตี้ เวียดนาม ในการนี้ นายสุ...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com