E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 27  มิถุนายน  2557    
  webboardอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์เบื้องต้น

          ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม ในการนี้นาง...
 
  Date 19  มิถุนายน  2557    
  webboardสัมมนาเพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดยางพาราของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐานการส่งออก

          โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดยางพาราของสถาบันเกษตรกรสู่มาตรฐานการส่งออก จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ บริษ...
 
  Date 18  มิถุนายน  2557    
  webboardสัมมนาระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี

           มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ตามการมอบหมายจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาเรื่องการจัดท...
 
  Date 13  มิถุนายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557

           นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2557  ในวันที่ 13 มิ...
 
  Date 6  มิถุนายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

          ประธานคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา (ปรับปรุง) กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 ในวั...
 
  Date 5  มิถุนายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 12-6/2557

           ประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 12-6/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องปร...
 
  Date 3  มิถุนายน  2557    
  webboardประชุมเตรียมความพร้อมของยางพาราในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยยางจัดประชุมหน่วยงานด้านยางพาราที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และเสนอประเด็นยางพาราใ...
 
  Date 28  พฤษภาคม  2557    
  webboard“การลดไฟฟ้า 250 MW ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานภาคใต้”

            วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การลดไฟฟ้า 250 MW ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน –...
 
  Date 23  พฤษภาคม  2557    
  webboardประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยยางพารา (ครั้งที่ 2 ) ภาคใต้

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และองค์กรเกี่ยวกับการวิจัยได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยยางพารา (ครั้งที่ 2 ) ภาคใต้ ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ...
 
  Date 18  พฤษภาคม  2557    
  webboardสมาคมนานาชาติประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2557

           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 สมาคมนานาชาติจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2557 โดยมีนายลี พอล สุเมธ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต...
 
  Date 17  พฤษภาคม  2557    
  webboardประธานสมาคมยางนานาชาติเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับเลขานุการและคณะ

นายลี พอล สุเมธ ประธานสมาคมยางนานาชาติ ได้เชิญ นายศุภเดช อ่องสกุล เลขานุการ สมาคมยางนานาชาติ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ำในวันที่ 17 พฤษภาค...
 
  Date 16  พฤษภาคม  2557    
  webboard“ รู้ก่อนรวยกว่า ”

          นายศุภเดช อ่องสกุล เลขานุการบริหาร สมาคมยางนานชาติ และรองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทยได้ให้สัมภาษณ์รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางช่อง TNN 24 เวลา 13.00 – 13.30 น. ในวันที่...
 
  Date 8  พฤษภาคม  2557    
  webboard “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน”

          สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน”  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลั...
 
  Date 30  เมษายน  2557    
  webboardสัมมนามาตรการเชิงรุก-เชิงรับสินค้าเกษตรกับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจฯ

          คณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง มาตรการเชิงรุก-เชิงรับสินค้าเกษตรกับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปเ...
 
  Date 29  เมษายน  2557    
  webboardสัมมนาเรื่อง "บราซิล ขุมทรัพย์แห่งลาตินอเมริกา"

           กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "บราซิล ขุมทรัพย์แห่งลาตินอเมริกา" ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา ...
 
  Date 24  เมษายน  2557    
  webboardประชุมโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

          สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เ...
 
  Date 21  เมษายน  2557    
  webboardอบรมหลักสูตร - เครื่องหมายการค้าและการสร้างแบรนด์

          ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการค้าและกา...
 
  Date 10  เมษายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2557 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2557 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้อ...
 
  Date 10  เมษายน  2557    
  webboardสัมมนาวิชาการ "ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก"

          นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และ นายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วม สัมมนาหัวข้อ "ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการยางกอง...
 
  Date 8  เมษายน  2557    
  webboardวันยางพาราแห่งชาติ

          สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กำหนดจัดงาน "วันยางพาราแห่งชาติ" ประจำปี 2557 ภายใต้กรอบแนวคิด "ยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ ศูน...
 
  Date 8  เมษายน  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้ายางพารา ครั้งที่ 2/2557

          สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้ายางพารา ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมอาคารศรีโบ ไชยประสิทธิ์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษต...
 
  Date 2  เมษายน  2557    
  webboardการประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช

           การประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า : ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลำไย กาแฟ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องพงษ์ศรีพดุลชัย (ชั้น 2) ตึกศ...
 
  Date 2  เมษายน  2557    
  webboardนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ (NAC2014)

    ในวันพุธที่  2 เมษายน 2557 นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายสารัต์ จิตตะสนธิ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สว...
 
  Date 31  มีนาคม  2557    
  webboardนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ (NAC2014)

          ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 (NAC 2014) หัวข้อหลัก "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคล...
 
  Date 26  มีนาคม  2557    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “การจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับ อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”

          ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “การจัดทำฉลากคาร์บอนสำหรับ   อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นๆ...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com