E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 25  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ครั้งที่ 1/2557

ด้วยประธานคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 1...
 
  Date 25  กันยายน  2557    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ระ...
 
  Date 23  กันยายน  2557    
  webboardสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน: เพิ่มมูลค่าเพื่ออยู่ รู้เขารู้เราก่อนไป”

          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน: เพิ่มมูลค่าเพื่ออยู่ รู้เข...
 
  Date 22  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2557...
 
  Date 19  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2557

          ด้วยประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2557 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรีห...
 
  Date 18  กันยายน  2557    
  webboardกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอ คสช. “การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ”

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอ คสช. “การปฏิรูปเศรษฐกิจไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง ...
 
  Date 17  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557

นายสุธี อรุโณประโยชน์ กรรมการบริหารได้รับมติจากที่ประชุมให้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2557  ในวันที่ 17 กัน...
 
  Date 9  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

           กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศาลากลางจังหวัดสงขลาจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ในวันอังคารที่ 9 กันยา...
 
  Date 2  กันยายน  2557    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1...
 
  Date 29  สิงหาคม  2557    
  webboardสัมมนาภายใต้การศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ

          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ภายใต้การศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต...
 
  Date 28  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุม Bloomberg (Bangkok) Exclusive: TA-pping Rubber

          สำนักข่าวบลูมเบิร์ก กำหนดจัดการประชุม Bloomberg (Bangkok) Exclusive: TA-pping Rubber ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-13.00 น. ณ สำนักงานบลูมเบิร์ก ชั้น 12...
 
  Date 27  สิงหาคม  2557    
  webboard สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC"

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง  “การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2557” ระหว่างวัน...
 
  Date 25  สิงหาคม  2557    
  webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางอินโดนีเซีย 2014

สมาคมยางอินโดนีเซียจัดงานเลี้ยงประจำปี (GAPKINDO Annual Dinner 2014) ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 19.00 - 22.00 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นทัล บาหลี รีสอร์ท ประเทศอินโดนีเซีย ในการนี้นายไชยยศ สินเ...
 
  Date 23  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 11

      สมาคมยางอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 11 (11th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 25...
 
  Date 18  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา

          นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข...
 
  Date 15  สิงหาคม  2557    
  webboardสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557

          ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2557 เรื่อง "อนาคตเศรษฐกิจภาคใต้" ในวันศุกร์ที 15 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ณ...
 
  Date 7  สิงหาคม  2557    
  webboard“เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้”

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคใต้” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา ...
 
  Date 5  สิงหาคม  2557    
  webboardโครงการ “พัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย”

          ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 กำหนดจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายแก่ SMEs...
 
  Date 1  สิงหาคม  2557    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหาร นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2557  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม...
 
  Date 30  กรกฏาคม  2557    
  webboardสัมมนาเรื่อง “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM”

 สำนักงานส่งเสริมการลงทุน สัมมนาเรื่อง “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กำหนดจัดโดยธนาค...
 
  Date 24  กรกฏาคม  2557    
  webboardสัมมนาวิชาการ "เทคโนโลยียางใหม่และการประยุกต์ใช้"

          เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ได้จัดสัมมนาวิชาการ "เทคโนโลยียางใหม่และการประยุกต์ใช้" วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-12.00 น ณ ห้องประช...
 
  Date 21  กรกฏาคม  2557    
  webboardสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมด้านการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

          ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมด้านการผลิต...
 
  Date 18  กรกฏาคม  2557    
  webboardประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบอย่างมีเอกภาพ

      รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิมล จันทรโรทัย) ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบอย่างมีเอกภาพ จัดประชุมคณะทำงานฯ  ในวันศุกร์ที่ 18 กร...
 
  Date 8  กรกฏาคม  2557    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2557

          ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2557  วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-12.00...
 
  Date 4  กรกฏาคม  2557    
  webboardประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council: ITRC) ครั้งที่ 23

          นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมฯ นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด และนายภูมิเมธ จันทวดี เจ้าหน้า...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com