E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   กิจกรรม
 
     
  Date 10  กันยายน  2558    
  webboardการประชุมสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 25

ด้วยสถาบันวิจัยยาง กำหนดการประชุมสภาความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างประเทศ (ITRC) ครั้งที่ 25 (25th Meeting of the International Tripartite Rubber Council: ITRC) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 ณ โรงแร...
 
  Date 7  กันยายน  2558    
  webboardผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) และมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย เข้าพบคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมยางพาราไทย

  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558  เวลา (14.00 น.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) และมูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย เข้าพบคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคม...
 
  Date 3  กันยายน  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2558

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบ...
 
  Date 29  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 14 ประเทศอินโดนีเซีย

สภาธุรกิจยางอาเซียน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า ครั้งที่ 14 (14th Meeting of the Technical Committee on Contract Matters) ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.30 น. ณ เ...
 
  Date 28  สิงหาคม  2558    
  webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางอินโดนีเซีย 2015

ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ GAPKINDO Gala Dinner & Golf Tournament 2015 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้     &...
 
  Date 22  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมแลกเปลี่ยนประเด็น “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายางพาราจังหวัดชายแดนใต้”

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประเด็น “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายางพาราจังหวัดชายแดนใต้” ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประช...
 
  Date 21  สิงหาคม  2558    
  webboardการต้อนรับคณะผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมเจดดาห์

ด้วยฝ่ายการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมเจดดาห์ขอเข้าพบและหารือ โดยมีนาย Khalaf Al-Otaibi สมาชิกคณะกรรมการบริหารหอการค้าแล...
 
  Date 20  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์

ด้วยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์ผลิตภัณ...
 
  Date 20  สิงหาคม  2558    
  webboard งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2558

ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “Together is Power 2015: Empowering Network” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหา...
 
  Date 19  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2558

ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2558 ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...
 
  Date 18  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแนะนำ Website ระบบสารสนเทศ ด้านการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแนะนำ Website ระบบสารสนเทศ ด้านการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันอังคาร...
 
  Date 14  สิงหาคม  2558    
  webboardสมาคมยางพาราไทยขอแสดงความอาลัยการถึงแก่กรรมของ คุณเมธา เอื้อนนทัช

สมาคมยางพาราไทยขอแสดงความอาลัยการถึงแก่กรรมของ คุณเมธา เอื้อนนทัช บิดาคุณประภาส เอื้อนนทัช บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด คณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558...
 
  Date 14  สิงหาคม  2558    
  webboardพิธีปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดพิธีปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง พื้นที่ 5 จังหวัด...
 
  Date 14  สิงหาคม  2558    
  webboardกิจกรรม “Southern Talent Mobility Fair 2015” การเคลื่อนย้าย นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานภาครัฐสู่ภาคเอกชน

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กำหนดจัดกิจกรรม “Southern Talent Mobility Fair 2015” การเคลื่อนย้าย นัก...
 
  Date 14  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 51 (51st IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting)

ด้วยบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 51 (51st IRCo Board of Directors (BoDs) Meeting) ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม...
 
  Date 7  สิงหาคม  2558    
  webboardสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2558 เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศูนย์ปร...
 
  Date 6  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางพัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องปาหนัน โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล ห...
 
  Date 5  สิงหาคม  2558    
  webboardประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) ครั้งที่ 1/2558

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ำตาล ข้า...
 
  Date 24  กรกฏาคม  2558    
  webboardงานจัดแสดงสินค้า Southern International Trade Expo จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทย-อินเดีย จัดงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมุ่งสานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสุราษฎร์ธานี แ...
 
  Date 22  กรกฏาคม  2558    
  webboardประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพิจารณาและอภิปราย เรื่อง “การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ยางพารา”

ด้วยโครงการศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำหนดจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อพิจารณาและอภิปราย เรื่อง “การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ยางพ...
 
  Date 21  กรกฏาคม  2558    
  webboardสัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง “วิจัยโลจิสติกส์: เส้นทางธุรกิจและนโยบาย”

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง “วิจัยโลจิสติกส์: เส้นทางธุรกิจและนโยบาย” ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้...
 
  Date 17  กรกฏาคม  2558    
  webboardประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิคุ้มกันของเกษตรกร และภาคเกษตรไทย”

ด้วยสาขาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์อาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ...
 
  Date 17  กรกฏาคม  2558    
  webboardประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “(ร่าง) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “(ร่าง) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 25...
 
  Date 8  กรกฏาคม  2558    
  webboard ประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นเรื่อง การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา กับการยางแห่งประเทศไทย

  ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมเสวนาแสดงความคิดเห็นเรื่อง การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยางพารา กับการยางแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 8 กรกฎาค...
 
  Date 3  กรกฏาคม  2558    
  webboardการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 3

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) ครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทกา...
 
     
 
     

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

หน้าหลัก  |  รายชื่อสมาชิก  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ราคายาง  |  สถานการณ์ยางพารา  |  สถิติยางพารา  |  คุยกันเรื่องยาง  |  เชื่อมโยงเว็บไซต์  |  ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com