THAI NR
  facebook
corner corner
May 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
     

7-5-2017 ถึง 13-5-2017
กิจกรรม “สร้างเครือข่ายการลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย
9-5-2017
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่พึงได้
14-5-2017 ถึง 20-5-2017
กิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี
16-5-2017
ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 3/2560
24-5-2017
สัมมนา e-Trade Facilitation เรื่อง “The New Change to e-Tax invoice”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon เกษตรวิถีพุทธ - Buddhist approach to agriculture By Mr. Witoon Hnoo-san    new

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือนมีนาคม 60 - Industry Report March 2017   

icon Speeches from TRA Annual Dinner 2017   

icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   


Ads

Google

 
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ## ยินดีต้อนรับ ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ##
 
ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา วันที่ 22 สิงหาคม 2560 # ยางแผ่นดิบ 53.88 บาท/กก. # ยางแผ่นรมควันชั้น 3 59.75 บาท/กก. # น้ำยางสด ณ โรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% 52.50 บาท/กก. # เศษยาง 100% ณ โรงงาน 44.00 บาท/กก.

        บทบาทสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ

การประกอบธุรกิจยางมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง ภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ผลิตยาง ผู้ส่งออก และผู้ใช้ยาง รวมทั้งองค์การยางระหว่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทและมีความสำคัญคือสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ประกอบด้วยสมาชิกภาครัฐจาก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด(International Rubber Consortium Limited : IRCo) ทำหน้าที่กองเลขานุการ สำนักงานตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพราคายางพาราและช่วยเหลือให้เกษตรกร ผู้ส่งออกขายยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม และรักษาความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานยางพาราให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เป็นธรรม สภาไตรภาคีฯ ดำเนินการผ่านมาตรการที่สำคัญได้แก่ มาตรการจัดการด้านปริมาณการผลิต(Supply Management Scheme : SMS) มาตรการจำกัดปริมาณการส่งออก(Agreed Export Tonnage Scheme : AETS)  และมาตรการส่งเสริมการใช้ยาง(Demand Promotion Scheme : DPSC) เป็นต้น โดยนายกสมาคมยางพาราไทย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสภาไตรภาคียาง ฯ และกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

สภาไตรภาคียางฯ มีกิจกรรมการประชุมอย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง   ซึ่งการประชุมครั้งล่าสุด รัฐบาลมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาไตรภาคียางฯ ครั้งที่ 28 ในวันที่  6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Impiana กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  โดยมี Puan Zurinah Pawanteh หัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย เป็นประธานการประชุม  ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ  และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม  มีวาระสำคัญได้แก่  1)สถานการณ์ราคายางและมาตรการระยะสั้นในการแก้ไขปัญหาราคายาง 2)การเชิญชวนประเทศเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาไตรภาคียางฯ 3)โมเดลคาดการณ์การใช้ยางโลก 4)กองทุนเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคายางของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางฯ 5)ความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการใช้ยาง 6)ความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการจัดการด้านปริมาณการผลิต 7)ความคืบหน้าในการจัดตั้งตลาดยางภูมิภาค และ8)กำหนดการประชุมสภาไตรภาคียางฯ  ระดับรัฐมนตรี 3 ประเทศ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ กรุงเทพฯ  โดยรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ

จากข้อมูลเบื้องต้นประมวลได้ว่าสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างประเทศผู้ผลิต  เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราและมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของโลกให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
thainr สารจากนายกสมาคมฯ   กรกฏาคม  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่ 20-7/2560
icon 18  สิงหาคม  2560
ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 29 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง ครั้งที่  20-7/2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 402 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายกฤษดา ช่วยเชื้อสาย ผู้แทนนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย และ นา..
ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 2/2560
icon 17  สิงหาคม  2560
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานคณะกรรมการควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดก..
สัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย”
icon 10  สิงหาคม  2560
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีกำหนดจัดสัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางราคายางพาราช่วงครึ่งหลังของปี 2560 นโยบายสนับสนุนสินค้ายางพาราของภาครัฐ บทบาทของ TFEX ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง รวมถึงส่งเสริมความ..
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 1/2560
icon 10  สิงหาคม  2560
ด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ พร้อม..
ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับร่าง)(ปีที่ 2)”
icon 8  สิงหาคม  2560
ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับร่าง)(ปีที่ 2)” ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องเจมินี่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้นางสาวปิ..
ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาง ครั้งที่ 2/2560
icon 17  สิงหาคม  2560
สัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย”
icon 10  สิงหาคม  2560
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก ครั้งที่ 1/2560
icon 10  สิงหาคม  2560
ประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับร่าง)(ปีที่ 2)”
icon 8  สิงหาคม  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมบริษัท Least Studio
icon  9  สิงหาคม  2560
กองบรรณาธิการ สมาคมยางพาราไทยเข้าพบและสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Least Studio เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร..
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon  14  กรกฏาคม  2560
ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 "นวัตกรรมการแปรรูป จุดเปลี่ยนยางพาราไทย" ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.10 ณ ห้างสรรพสินค้า Show DC พระราม 9 กรุงเทพฯ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายกรกฎ กิตติพล กรรมการ..
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon  20  มิถุนายน  2560
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยยาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเจ้าหน้าที่จากองค์กร World Wildlife Fund ประเทศไทย ในวันอังคา..
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon  16  มิถุนายน  2560
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ) ตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง..
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon  26  พฤษภาคม  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560..
งานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
icon 14  กรกฏาคม  2560
การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การตลาดยางพาราไทย
icon 20  มิถุนายน  2560
ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมพร้อมสัมภาษณ์คุณวิฑูร หนูเสน (เกษตรวิถีพุทธ)
icon 16  มิถุนายน  2560
SCI Thailand Natural Rubber Study Group, China visited TRA
icon 26  พฤษภาคม  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr
     

 

 

     

 

 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายสวนยาง ปุ๊ก 0 11 19  สิงหาคม  2560
webboard ทำไมไม่อัพเดทราคายาง ปุ้ย 0 10 16  สิงหาคม  2560
webboard จำหน่ายมอเตอร์ ประสิทธิภาพสูง สำหรับเครื่องรีดยางทุกรุ่น คุณน้อง 0 4 15  สิงหาคม  2560
webboard สัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย” ADMIN 0 32 2  สิงหาคม  2560
webboard ต้องการซื้อยางเครป และยางถ้วย ปณิสมา 1 31 2  สิงหาคม  2560
webboard ขายพันธุ์ยาง James 0 21 19  กรกฏาคม  2560
webboard ต้องการซื้อยางrss3 James 0 30 18  กรกฏาคม  2560
webboard การวิเคราะห์น้ำยางข้นของ DRC, TSC และ NH3 ใช่เวลาแสดงผลผลลัพธ์ใน 45 วินาที การวิเคราะ 0 72 11  กรกฏาคม  2560
webboard อยากทราบคับสงสัย วโรดม 1 109 11  มิถุนายน  2560
webboard อยากทราบเวปไซด์ตรวจราคาขาย รับซื้อยางพารา STR 20 RSS COMPOUND ราคาต่างประเทศ(จีน) ยี สนอม นะ อ 0 126 5  มิถุนายน  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard มอเตอร์ประหยัดพลังงาน สำหรับเครื่องรีดยางทุกชนิด คุณน้อง 0 4 15  สิงหาคม  2560
webboard ขายเครื่องรีดยางเครป สอบถามฟรี ณัฐสกรรจ์ 1 35 6  สิงหาคม  2560
webboard ขายหม้อไฟขนาด160 ของเจริญชัย มือสอง โจม 0 14 4  สิงหาคม  2560
webboard ขายจักรรีดยางแผ่น5ขอน กับตะกงเสียบ50ช่อง4อัน โจม 0 21 4  สิงหาคม  2560
webboard ขายเครื่องรีดยางเครปมือสองถูกๆๆๆ แหม่ม 0 47 2  สิงหาคม  2560
webboard รับหล่อลูกรีดยางสแค๊ป โทร 0814490134 โศภิษฐา 0 12 1  สิงหาคม  2560
webboard รับซ่อมเครื่องรีดยาง และหล่อลูกกลิ้งไหม่ ถูกที่สุด ณัฐสกรรจ์ 2 40 12  กรกฏาคม  2560
webboard การวิเคราะห์น้ำยางข้นของ DRC, TSC และ NH3 ใช่เวลาแสดงผลผลลัพธ์ใน 45 วินาที บริษัท เมท 0 45 11  กรกฏาคม  2560
webboard จำหน่ายมอเตอร์เครื่องรีดยา กรณิภา 0 15 6  กรกฏาคม  2560
webboard ขออนุญาติตั้งกระทู้รับซื้อครับ รับซื้อเศษยาง TPE (Thermoplastic elastomers) โทร 086-978-2277 โอ 1 42 20  มิถุนายน  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com