THAI NR
  facebook
corner corner
March 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 

30-3-2017
ประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ (ด้านการค้าบริการและการลงทุน) ครั้งที่ 1
31-3-2017
เสวนาเรื่อง “การเกษตรไทย...ต้องพึ่งพาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชจริงหรือ?”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

iconบริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
iconบริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
iconชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี
iconบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
iconบริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
iconบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
iconบริษัท ถารรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
iconบริษัท เทอราโกร จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
iconบริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
iconบริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
iconบริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แพนสตาร์ จำกัด
iconบริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
iconบริษัท เม้งไต๋ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
iconบริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
iconบริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
iconบริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
iconบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
iconบริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
iconบริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท แอล ที การยาง จำกัด
iconบริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
iconบริษัท ทีที อุตสาหกรรมยาง จำกัด
iconบริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
iconสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
iconบริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
iconองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
iconบริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด
iconบริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
iconห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
iconบริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด
iconบริษัท ศุภาคย์ จำกัด

 
iconRubber Research Institute of Thailand (RRIT)
iconRubber Estate Organisation
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
?????????
 
icon ผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของสหรัฐฯ-The impact of economic, trade and investment policy of the United States.   

icon รายงานสภาวะอุตสาหกรรมฯเดือน ธค 59 - Industry report December 2016   

icon บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “บทบาทและมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้”   

icon 4 คำถาม ข้อตกลง TPP กับประเทศไทย - Thailand Future Foundation: Policy Watch (4Q TPP)   


Ads

Google

 
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ## TRA ## สมาคมยางพาราไทย ## TRA ## คาดการณ์ราคายาง 30 มี.ค. 2560 ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวจากการอ่อนค่าของเงินเยนและราคาน้ำมันปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง เพราะภาคใต้เริ่มปิดกรีดแล้วในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามข่าวการระบายยางในสต็อกของภาครัฐยังเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาเชิงลบต่อราคายางได้ในระดับหนึ่ง 
29 มี.ค. 2560 
ยางแผ่นดิบ 
69.37
 
(
+ 1.84
)
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 71.51 
(
+ 1.69
)
 
#
 น้ำยางสด ณ โรงงาน 
65.00
 
(
- 1.50
)
 
 
#
 เศษยาง (100%) ณ โรงงาน 56.00
 
(+/-
 0.00
)
 
## TRA ## 

        เหลียวหลัง แลหน้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคม ฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีแนวทางการบริหารงานสำคัญดังนี้ 1)บริหารสมาคมด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ  3) ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย  4) เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง รวมทั้งหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจยาง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ยางได้รับประโยชน์ร่วมกัน 5) สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยอย่างยั่งยืน 6)ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก และ7)ส่งเสริมสมาคมยางพาราไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของยางพาราไทยในตลาดโลก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความรู้สึกยินดี เต็มใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาบริหารองค์กรยางภาคเอกชนซึ่งมีความสำคัญในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานสมาคมฯ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนสมาคมฯ และการบริการสมาชิกอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการบริหารสมาคมฯ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกท่าน ส่งผลให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย

ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเสนอความคิดเห็น และแนวทางต่างๆ รวมถึงผลักดันนโยบายสำคัญแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา และร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ภารกิจสำคัญด้านมาตรฐานสินค้าคือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการรายสาขาเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภารกิจสำคัญอีกประการด้านการวิจัยและพัฒนาคือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ

ภารกิจสำคัญอื่น ๆ  คือการเข้าร่วมสัมมนา ประชุมวิชาการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านอุตสาหกรรมยางพาราไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ข้อเสนอแนะและผลักดันนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านยางพาราที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเผยแพร่แก่สมาชิก  อย่างรวดเร็ว  บทบาทสำคัญในระดับนานาชาติคือ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ(IRCo)  คณะกรรมการสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (ITRC) คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ(Committee of panel of Arbitration: PoA) และคณะกรรมการเพื่อการระงับข้อพิพาท(Committee for Dispute Resolution: CDR) ในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค และสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน(ARBC) รวมทั้งการรับตำแหน่งประธาน และเลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ(IRA)  ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยนายสุเมธ สินเจริญกุล รองประธานบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ให้เกียรติรับตำแหน่งประธานสมาคมยางนานาชาติ และนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย รับตำแหน่งเลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนายางของประเทศให้ก้าวหน้าตามแนวทางที่ได้วางไว้  โอกาสนี้ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคมฯ  จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   มีนาคม  2560     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 และ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
icon 28  มีนาคม  2560
  ด้วยสมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
ประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยางแห้ง”
icon 23  มีนาคม  2560
  ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยางแห้ง” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Venus ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จั..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ประจำปี 2560
icon 19  มีนาคม  2560
สมาคมยางนานาชาติกำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร ในวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม Pisces & Aquarius โรงแรมมารีนา แมนดาริน ประเทศสิงคโปร์..
ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 2/2560
icon 15  มีนาคม  2560
ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม GS1-3 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วม..
ประชุมระดมความคิดทางด้านงานวิจัยเพื่อหาโจทย์วิจัยสำหรับขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2561
icon 13  มีนาคม  2560
ด้วยสำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดจัดประชุมระดมความคิดทางด้านงานวิจัยเพื่อหาโจทย์วิจัยสำหรับขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี 2 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในการนี้นา..
ประชุมเรื่อง “การจัดการสวนป่ายางพาราที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไม้ยางพารา น้ำยางข้น และยางแห้ง”
icon 23  มีนาคม  2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางนานาชาติ ประจำปี 2560
icon 19  มีนาคม  2560
ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา ครั้งที่ 2/2560
icon 15  มีนาคม  2560
ประชุมระดมความคิดทางด้านงานวิจัยเพื่อหาโจทย์วิจัยสำหรับขอทุนวิจัยมุ่งเป้าด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2561
icon 13  มีนาคม  2560
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งาน China Rubber Conference and China Rubber Expo 2017 (CRC & CRE 2017)
icon  16  มีนาคม  2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Natural Rubber, Synthetic Rubber and Futures" ณ เมืองกว่างโจว สาธารณณัฐประชาชนจีน..
ประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร
icon  10  มีนาคม  2560
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom ชั้น 23 และเชิญชิมอาหารร่วมกัน ณ ห้อง Lotus Suite 15 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ..
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
icon  27  กุมภาพันธ์  2560
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฯพณฯหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยาง..
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ
icon  24  กุมภาพันธ์  2560
24 กุมภาพันธ์ 2560 - สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยม บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด โดยดร.ถาวร เรืองวรุณวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด พร้อมด้วยนายชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา ให้การต้อนรับคณะฯ ของสมาคมยางพาราไทย นำโดยนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย นายสุ..
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2560
icon  10  กุมภาพันธ์  2560
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี (RTAS Lunar New Year Dinner 2017) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย ดร.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต นายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย นายศุภเดช อ่องสกุล  ..
ประชุมคณะทำงานจัดงานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมชิมอาหาร
icon 10  มีนาคม  2560
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีน-ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
icon 27  กุมภาพันธ์  2560
สมาคมยางพาราไทยเข้าเยี่ยมสมาชิกฯ
icon 24  กุมภาพันธ์  2560
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2560
icon 10  กุมภาพันธ์  2560
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายเศษไม้ยางพารา ความชื้นไม่เกิน 35% จ. นนทบุรี เป้ย 0 2 28  มีนาคม  2560
webboard รับสมัครคนกรีดยางพารา จำนวนมาก ติดต่อ0878844367 จุไรรัตน์ 0 4 26  มีนาคม  2560
webboard ขายยางแผ่นรมควัน RSS3@ส่งได้ตามกำลังผลิตของโรงงาน เอ๊ะ 0 15 24  มีนาคม  2560
webboard ขายแบบทำหมอนยางพารา TANAWADEE 0 12 23  มีนาคม  2560
webboard ขายเครื่องเครปมือสอง โรงเครป 0 40 8  มีนาคม  2560
webboard ขายยางแผ่นรมควันเบอร์3 (RSS3)ส่งได้ตามออเดอร์ ธัญรัศมิ์ 0 30 7  มีนาคม  2560
webboard ขายยางพารา ส่งได้ 1,000ตันต่อวัน ราคามิตรภาพ เอ๊ะ 0 55 1  มีนาคม  2560
webboard ตัวแทนขายยางพารา ส่งได้ 1,000ตันต่อวัน ราคามิตรภาพ ผ่านมาตรฐาน ธัญรัศมิ์ 0 31 26  กุมภาพันธ์  2560
webboard ชุดผลิตหมอนยางพาราทั้งชุดพร้อมสอนวิธีการทำจนกว่าจะเป็น TANAWADEE 0 30 24  กุมภาพันธ์  2560
webboard ขายไม้ยางพาราหน้าสิบหน้าสิบห้าขึ้นไปจำนวนมาก อรชร คมกร้ 0 19 24  กุมภาพันธ์  2560
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ขายยางแผ่นรมควัน RSS3@ส่งได้ตามกำลังผลิตของโรงงาน เอ๊ะ 0 9 24  มีนาคม  2560
webboard ตืดต่อมาเลยไม่ใช่นายหน้า Ple 0 16 22  มีนาคม  2560
webboard ต้องการขายต้นยางของตัวเองค่ะไม่ใช่นายหน้า 0 6 22  มีนาคม  2560
webboard ต้องการฐานไม้หรือพาเลทไม้ สำหรับรองยางแท่ง จำนวนมากและด่วน ส่งตรงตามเวลาที่กำหนด เขต บึง แมว 0 16 15  มีนาคม  2560
webboard ขายต้นกล้ายางพารา(บั้ดดิ้ง) จังหวัดระยอง ธนัท พงษ์ศ 0 12 9  มีนาคม  2560
webboard อยากมีลูกค้ามารับซื้อยาง แท่ง STR 20 2 29 8  มีนาคม  2560
webboard ขายยางแผ่นรมควันเบอร์3 (RSS3)ส่งได้ตามออเดอร์ ธัญรัศมิ์ 3 32 7  มีนาคม  2560
webboard มีโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 กำลังการผลิต 4-5 ตัน ต่อชั่วโมง ที่บึงกาฬ ต้องการลูกค้าส่งต่างประเท 2 48 6  มีนาคม  2560
webboard รับซื้อเครื่องจักรเครฟทุกรุ่นทุกยี่ห้อ.ไม่จำกัด สมใจ 6 71 2  มีนาคม  2560
webboard ขายเครื่องรีดยางเครปยิปต้า 2เครื่อง 2 62 2  มีนาคม  2560
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Designed by ME-FI dot com