THAI NR
  E-Magazine facebook
corner corner
August 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
 

3-8-2018
งานเลี้ยงและการแข่งขันกอล์ฟสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
14-8-2018 ถึง 17-8-2018
กิจกรรม “เปิดวิสัยทัศน์สร้างโอกาสการลงทุนสู่ภาคใต้ตอนล่าง”
28-8-2018
The 1st Global Natural Rubber Development (Guangzhou) Forum

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon ผลกระทบและโอกาสสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ จากนโยบายทางการค้าจีน – สหรัฐฯ   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “Your Trash Is My Treasure - Rubber Killer®”   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ “ฮัก” HUG Local ล้านนา สไตล์ HUG LOCAL MADE LATEX FOAM   

icon ตลาดผลิตภัณฑ์ยางในฮังการี-Rubber products market in Hungary   

icon ส่งออกไปรัสเซียเติบโตทะลุ 100% - Export to Russia growth over 100%   


Google

 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %)  43.69 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  46.01 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 20 JULY 2018 (in US cents/kg):   TRA: STR20 134.41| RSS3   149.94 GAPKINDO: SIR20   131.24 | MRE: SMR20   133.90 RTAS: TSR20 133.50 |RSS 3    146.80VRA: SVR10 135.00 | ARDC: CSR10 N.A.

        การพัฒนาช่องทางการสื่อสารสมาคมยางพาราไทย

สมาคมยางพาราไทยได้ก่อตั้งมากกว่า 67 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 60 บริษัท ดำเนินงานเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ  และภาคธุรกิจการค้ายาง มีหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล สมาคม ฯ มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร และองค์กรยางระหว่างประเทศ นอกจากนี้หน้าที่สำคัญอีกประการคือการบริการแก่สมาชิก ด้านข้อมูลข่าวสารด้านยางพารา ความรู้ด้านธุรกิจและเทคนิคที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยสมาคมจะจัดส่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยางรับทราบอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น วารสารรายเดือน จดหมายอิเลคทรอนิกส์ เวบไซต์สมาคมฯ(www.thainr.com)  เครือข่าย line และ Facebook โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการคือ 1.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมยางพาราไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 2.เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสมาคมยางพาราไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร รวมทั้งองค์กรยางระหว่างประเทศ และ 3.เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ที่อยู่ในวงการยางทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

จากการที่สมาคมฯ ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านวารสารและเวบไซต์ มากกว่า 20 ปี สมาคมฯ ได้มีการประเมินและปรับปรุงวารสารและเวบไซต์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบที่สวยงามและสร้างความสะดวกในการเยี่ยมชม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงการยาง โดยปัจจุบันสมาคมฯ ได้เพิ่มรายงานสถานการณ์ยางธรรมชาติประจำเดือนและราคายางรายวันของสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และกัมพูชาในเวบไซต์  เพื่อนำเสนอสถานการณ์ยางโดยภาพรวมจากแหล่งข่าวต่างๆ ที่น่าสนใจ และนำเสนอราคาอ้างอิงจากประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก นอกจากนี้สมาคมฯอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารอิเล็คทรอนิกส์(E-Magazine) เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารในการบริการสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ

สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทุกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นวารสาร เวบไซต์และ Facebook เพื่อสร้างประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิกและผู้สนใจ  โอกาสนี้สมาคมฯ ใคร่ขอรับความคิดเห็นจากท่านเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร  โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมายังสมาคมฯ ที่อีเมลล์ : tra@csloxinfo.com หรือโทรสาร 074-429312

thainr สารจากนายกสมาคมฯ   มิถุนายน  2561     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก
icon 23  กรกฏาคม  2561
ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่โครงการ โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น และจัดประชาพิจารณ์ หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก” ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5303 ..
ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ครั้งที่ 3-2/2561
icon 20  กรกฏาคม  2561
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ครั้งที่ 3-2/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-15.30 น. ณ ประชุม 351 ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  ในกา..
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำมาตรฐานการจัดการสวนป่า FSC ของประเทศไทย
icon 11  กรกฏาคม  2561
ด้วย Forest Stewardship Council  (FSC) กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำมาตรฐานการจัดการสวนป่า FSC ของประเทศไทย ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14:00 - 15:30 น. ณ ห้องประชุม นนทรี 3 KU Home ในการนี้นายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ กรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย และคุณสารัตถ..
ประชุมระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู)
icon 6  กรกฏาคม  2561
ด้วยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ในการนี้ นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมย..
พิธีเปิดงาน NSTDA Investors' Day 2018
icon 6  กรกฏาคม  2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เมื่อเวลา 9.00 น. นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน NSTDA Investors' Day 2018 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” โดย ดร.ณรงค์ ..
ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครพ ครั้งที่ 3-2/2561
icon 20  กรกฏาคม  2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำมาตรฐานการจัดการสวนป่า FSC ของประเทศไทย
icon 11  กรกฏาคม  2561
ประชุมระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและโอกาสทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู)
icon 6  กรกฏาคม  2561
พิธีเปิดงาน NSTDA Investors' Day 2018
icon 6  กรกฏาคม  2561
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon  19  กรกฏาคม  2561
เมื่อวันพุธ ที่ 18กรกฎาคม เวลา 19.40น. นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา เหรัญญิกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ YBrs. Ir Dr. Mohd Shahreen Zainooreen Madros ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่งเสริมก..
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon  18  พฤษภาคม  2561
ด้วยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก” โดยนายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมนั..
บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon  15  พฤษภาคม  2561
Mr. Sochiro Onishi ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดอีกจำนวน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร..
การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018
icon  11  พฤษภาคม  2561
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018 ณ สนาม Bangkok Golf Club จ.ปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก..
TRA Annual Dinner 2018
icon  11  พฤษภาคม  2561
ด้วยสมาคมยางพาราไทย ได้กำหนดจัดงานเลี้ยง TRA Annual Dinner 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักธุรกิจยางจากทั่วโลก..
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 18  พฤษภาคม  2561
บริษัท โตโยต้า แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 15  พฤษภาคม  2561
การแข่งขันกอล์ฟ TRA Golf Tournament 2018
icon 11  พฤษภาคม  2561
TRA Annual Dinner 2018
icon 11  พฤษภาคม  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
    iconข่าวยางพาราทั้งหมด
icon "4th IMT - GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018"  new 18  กรกฏาคม  2561
icon เปิดฉากแล้ว! “ติดปีกธุรกิจยางด้วยนวัตกรรม” ที่ ธพว.หนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก  new 18  กรกฏาคม  2561
icon กยท. จัดงานครบรอบวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 4 “สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า” ชู นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย   16  กรกฏาคม  2561
icon ชาวสวนยางอุบลฯ จี้จังหวัดเร่งใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ดึงราคายางให้สูงขึ้น   16  กรกฏาคม  2561
icon กยท.เป็นพยานระหว่าง IRPC และแบรนด์ เอราวัณ ลงนามสัญญาซื้อขายหมอนยางพารา เปิดล็อตแรกกว่า 2 ล้านบาท   12  กรกฏาคม  2561
 
thai nr thai nr


Full Screen   Full Screen     
 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard Istanbul Rubber Industry Fair #10 ADMIN 0 14 10  กรกฏาคม  2561
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีการติดของยาง" ประชาสัมพั 0 5 9  กรกฏาคม  2561
webboard งาน Thailand Tech Show 2018 ภายใต้แนวคิด "เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม" ADMIN 0 14 25  มิถุนายน  2561
webboard งานสัมมนาฯ “ก้าวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของไทย”- Inter Plas Thailand 2018 BITEC ADMIN 0 15 13  มิถุนายน  2561
webboard !เปิดอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าเศษยาง 20 มิถุนายน 2561 ประชาสัมพั 4 42 4  มิถุนายน  2561
webboard ไทยแลนด์รับเบอร์พาวิเลียน ณ งานแสดงสินค้าด้านยาง "แอฟริการับเบอร์ เอกโป แอนด์ ซัมมิท 2018" รับเบอร์ เ 0 40 3  พฤษภาคม  2561
webboard งานประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยน ADMIN 0 20 9  เมษายน  2561
webboard !เปิดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน ประชาสัมพั 2 62 4  เมษายน  2561
webboard วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย กับนโยบายการยางแห่งประเทศไทย เรื่องการควบคุมโควต้าส่งออกยางพารา เซราะกราว 0 52 30  มีนาคม  2561
webboard รับสมัครการแข่งขันโครงการRubber Idea Challenge สุชัญญา 0 51 12  มีนาคม  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard รับซื้อต้นยางพาราเหมาสวน ชมพู่ 0952507822 0 15 23  มิถุนายน  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยาง จ.ราชบุรี ชัย 1 18 6  มิถุนายน  2561
webboard ขายไม้ยางพารา 33 ไร่ ปลูก 30 ปี จ.สุราษ โทร 088 5446908 คุณอีต 0 14 30  พฤษภาคม  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยางพาราจำนวนมาก STEP 0 19 26  พฤษภาคม  2561
webboard เครื่องรีดยางเครฟ120,000 ไชยา 0 60 11  พฤษภาคม  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยางพารา จ.ระยอง ติดต่อ 081 9402663 Chum 0 16 11  พฤษภาคม  2561
webboard ผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูชิ้นส่วนปยาง ตามแบบแม่พิมพ์ Thai Elastopart 1 59 21  กุมภาพันธ์  2561
webboard อยากได้เครืองรีดยางแครปมือสองครับ 1 127 9  กุมภาพันธ์  2561
webboard รับสมัครนักวิจัยเเละพัฒนายางด่วนมากกกก อมตะนคร ชลบุรี รับสมัครนั 2 59 6  กุมภาพันธ์  2561
webboard ผลิตและจำหน่ายจักรรีดยางทุกชนิ โชติการช่า 0 28 23  มกราคม  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com