THAI NR
  E-Magazine facebook
corner corner
August 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
   

2-8-2017
โครงการจับคู่ธุรกิจยางพาราเพื่อเร่งรัดการส่งออก
3-8-2017 ถึง 4-8-2017
สัมมนาระหว่างประเทศ ASEAN-India Forum 2017
4-8-2017
สัมมนาระหว่างประเทศ ASEAN-India Forum 2017
10-8-2017
สัมมนา “สร้างโอกาสต้องไม่พลาดการใช้สิทธิ FTA และการรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า”
10-8-2017
สัมมนาพิเศษ “จับทิศ พิชิตราคายางพารา โอกาสและความท้าทาย”

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon ส่งออกไปรัสเซียเติบโตทะลุ 100% - Export to Russia growth over 100%   

icon ศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของโปแลนด์ - Poland's Automotive Industry Potential   

icon หนังสือยื่นคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอ   

icon Media Release – Implementation of the Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) by Thailand, Indonesia and Malaysia   

icon Business Creation and Networking_Hungary   


Google

 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 20 เมษายน 2561 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %)  47.02 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  49.27 บาท/กิโลกรัม 

        เหลียวหลังแลหน้า

คณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ได้บริหารกิจการของสมาคมฯ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีแนวทางการบริหารงานสำคัญดังนี้ 1) บริหารสมาคมด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 3) ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศผู้ผลิตยางทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย 4) เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง รวมทั้งหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุรกิจยาง เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ยางได้รับประโยชน์ร่วมกัน 5) สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกและสมาคมฯ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยอย่างยั่งยืน 6) ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก และ7)ส่งเสริมสมาคมยางพาราไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของยางพาราไทยในตลาดโลก

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความรู้สึกยินดี เต็มใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามาบริหารองค์กรยางภาคเอกชนซึ่งมีความสำคัญในระดับชาติ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานสมาคมฯ และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนสมาคมฯ และการบริการสมาชิกอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการบริหารสมาคมฯ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกท่าน ส่งผลให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาคมฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมาย

ตลอดระยะเวลาการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเสนอความคิดเห็น และแนวทางต่างๆ รวมถึงผลักดันนโยบายสำคัญแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการยางพาราไทยคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา และคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ในส่วนความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลักของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพาราของ          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ Trade Environment ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ภารกิจสำคัญด้านมาตรฐานสินค้าคือการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะกรรมการวิชาการรายสาขาเรื่องยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ภารกิจสำคัญอีกประการด้านการวิจัยและพัฒนาคือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ

ภารกิจสำคัญอื่นๆ  คือการเข้าร่วมสัมมนา ประชุมวิชาการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายด้านอุตสาหกรรมยางพาราไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ข้อเสนอแนะและผลักดันนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านยางพาราที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเผยแพร่แก่สมาชิก  อย่างรวดเร็ว บทบาทสำคัญในระดับนานาชาติคือ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ(IRCo)  คณะกรรมการสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ(ITRC)  และสมาชิกสภาธุรกิจยางอาเซียน(ARBC) รวมทั้งการรับตำแหน่งประธาน และเลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ(IRA)  ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยนายสุเมธ สินเจริญกุล รองประธานบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ให้เกียรติรับตำแหน่งประธานสมาคมยางนานาชาติ และนายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย รับตำแหน่งเลขานุการบริหารสมาคมยางนานาชาติ 

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนายางของประเทศให้ก้าวหน้าตามแนวทางที่ได้วางไว้ โอกาสนี้ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ใคร่ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง สำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาคมฯ  จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง
thainr สารจากนายกสมาคมฯ   มีนาคม  2561     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2561
icon 19  เมษายน  2561
สมาคมยางพาราไทย กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ ครั้งที่ 20
icon 7  เมษายน  2561
ด้วยสภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC)กำหนดจัดการ (20th Meeting of the Economics & Statistics Committee (ESC) of the ARBC) ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ Sihanouk Ville ประเทศกัมพูชา ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วม..
สัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2
icon 5  เมษายน  2561
โครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพารา กำหนดจัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคารเรียน 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ..
ประชุมคณะกรรมการ Trade Environment ครั้งที่ 3/2561
icon 30  มีนาคม  2561
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ Trade Environment ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 32 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคม เข้าร่วม..
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา
icon 29  มีนาคม  2561
กรมควบคุมมลพิษ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 กรมควบคุมมลพิษ ในการนี้ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ ครั้งที่ 20
icon 7  เมษายน  2561
สัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2
icon 5  เมษายน  2561
ประชุมคณะกรรมการ Trade Environment ครั้งที่ 3/2561
icon 30  มีนาคม  2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานยางพารา
icon 29  มีนาคม  2561
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
ประเพณีรดน้ำดำหัวไหว้ผู้ใหญ่ ปี 2561
icon  12  เมษายน  2561
ประเพณีรดน้ำดำหัวไหว้ผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีงานสงกรานต์หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองเนื่องในวันสำคัญ..
งานเลี้ยงสมาคมยางกัมพูชา ปี 2561
icon  8  เมษายน  2561
สมาคมยางกัมพูชาจัดงาน ARDC Rubber Dinner 2018 & GRC 2018 Industry night ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น. ณ Sokha Beach Resort, Sihanouk Ville ประเทศกัมพูชา ในการนี้นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยง..
อบรม"ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
icon  29  มีนาคม  2561
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กำหนดจัดอบรมบรรยายเรื่อง "ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา" โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร.ไชยยะ คงมณี จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณกีรติญา กรณ์ชนาชัย จากบริษัทเอเชีย โพลีคอม จำกัด จัดในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ..
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2561 (RTAS Centennial Celebration cum Lunar New Year Dinner 2018)
icon  2  มีนาคม  2561
สมาคมยางสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงประจำปี 2561 (RTAS Centennial Celebration cum Lunar New Year Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 - 23.00  น. ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ประเทศสิงคโปร์ ในการนี้นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย นายศุภเด..
พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่
icon  7  กุมภาพันธ์  2561
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กำหนดจัดพิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ อาคารแสดงสินค้าของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ชั้น 1 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคมฯ และนายภูดิท จันทวดี เข้าวร่วม..
งานเลี้ยงสมาคมยางกัมพูชา ปี 2561
icon 8  เมษายน  2561
อบรม"ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
icon 29  มีนาคม  2561
งานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางสิงคโปร์ 2561 (RTAS Centennial Celebration cum Lunar New Year Dinner 2018)
icon 2  มีนาคม  2561
พิธีเปิดสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาหลังใหม่
icon 7  กุมภาพันธ์  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard งานประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยน ADMIN 0 10 9  เมษายน  2561
webboard !เปิดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน ประชาสัมพั 0 18 4  เมษายน  2561
webboard วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย กับนโยบายการยางแห่งประเทศไทย เรื่องการควบคุมโควต้าส่งออกยางพารา เซราะกราว 0 26 30  มีนาคม  2561
webboard รับสมัครการแข่งขันโครงการRubber Idea Challenge สุชัญญา 0 29 12  มีนาคม  2561
webboard ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ADMIN 0 18 8  มีนาคม  2561
webboard ถ้าผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่จากหารแปรรูปน้ำยางพาราเพือใช้ในการศึกษาจะสามารถติดต่อใครที่จะสนับ ภรัณยู 0 14 27  กุมภาพันธ์  2561
webboard จะทำธุรกิจส่งออกยางพาราแผ่น ไปประเทศจีน จะต้องดำเนินการอย่างไร บ้างค่ะ ยังไม่เคยทำยางส่ วิจิตรา 2 39 22  กุมภาพันธ์  2561
webboard !เปิดอบรมเทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง ประชาสัมพั 0 18 22  กุมภาพันธ์  2561
webboard หลักสูตรอบรมเทคโนโลยียาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ADMIN 1 39 5  กุมภาพันธ์  2561
webboard !!! เปิดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยาง (ศูนย์วิจัยเทคโนโลียยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ประชาสัมพั 0 28 5  กุมภาพันธ์  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard ผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูชิ้นส่วนปยาง ตามแบบแม่พิมพ์ Thai Elastopart 1 31 21  กุมภาพันธ์  2561
webboard อยากได้เครืองรีดยางแครปมือสองครับ 1 68 9  กุมภาพันธ์  2561
webboard รับสมัครนักวิจัยเเละพัฒนายางด่วนมากกกก อมตะนคร ชลบุรี รับสมัครนั 2 35 6  กุมภาพันธ์  2561
webboard ผลิตและจำหน่ายจักรรีดยางทุกชนิ โชติการช่า 0 22 23  มกราคม  2561
webboard ผลิตและจำหน่ายจักรรีดยางทุกชนิ โชติการช่า 0 18 23  มกราคม  2561
webboard เครื่องจักรรีดยางแผ่นรมควัน ทุกชนิด โชติการช่า 1 18 23  มกราคม  2561
webboard รับซื้อต้นยางพารา เหมาสวน ระยอง จันทบุรี ธนษา 0 20 22  มกราคม  2561
webboard ขายลูกรีดยางสแค็ป ขนาด10",12",14",16" และ 18 นิ้ว โศภิษฐา 1 56 18  มกราคม  2561
webboard !เปิดอบรมพื้นฐานยาง (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ประชาสัมพั 0 26 15  มกราคม  2561
webboard รับซื้อ ตัด โค่น ต้นยางพารา ธนษา 0 27 9  มกราคม  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com