THAI NR
  E-Magazine facebook
corner corner
April 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           
           

3-4-2017 ถึง 4-4-2017
ประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาศักยภาพและรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในเข
5-4-2017
สัมมนาหัวข้อ "Uplift CLMV Experience: เปิดประตู CLMV สู่โลกการค้าเสรีอาเซียน"
5-4-2017
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559
18-4-2017
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านธุรกิจ ครั้งที่ 201
25-4-2017
ประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2560

คลิกดูปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดสมาชิกสมาคมยางพาราไทย TRA Membership

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด
บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด
บริษัท ซิน หย่วน ด้า รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เซาท์-อีสต์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ตรังลาเท็คซ์ จำกัด
บริษัท ไต๋รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
บริษัท ทองไทย รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด 
บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
บริษัท ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร จำกัด
บริษัท ไทยเทครับเบอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแมค เอสทีอาร์ จำกัด
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแสงรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยารี รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยอีสเทิร์นรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด
บริษัท บี.ไรท์. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท พี.ซี. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
บริษัท แพนสตาร์ จำกัด
บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด 
บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
บริษัท ยางไทยเอเชีย จำกัด
บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
บริษัท รันนา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต ชุมพร จำกัด 
บริษัท ศรีเจริญรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาคย์ จำกัด 
สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วน แสงตวัน รับเบอร์
บริษัท อาร์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาร์ซีเอ็มเอ (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ.ที.เอส. รับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท แอล ที การยาง จำกัด

 
iconRubber Authority of Thailand (ROAT)
iconOffice of Replanting Aid Fund, Ministry of Agricultural and Cooperative (ORRAF/MOAC)
iconThai Industrial Standards Institute (TISI)
  • Ads


?????????
 
icon ส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร Authorized Economic Operator   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “มุ่งมั่นในคุณภาพของสินค้าระดับสากล ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   

icon มอก. S มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (Thai Industrial Standard S)   

icon เรื่องเล่าบรรณาธิการ – “Rubber Land อุทยานการเรียนรู้ยางพารา”   

icon EXPOBOR 2018   


Google

 
ประกาศราคากลางเปิดตลาด วันที่ 22 ตุลาคม 2561 # ยางแผ่นดิบคุณภาพดี (ความชื้นไม่เกิน 3 %) 40.43 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน)  42.72 บาท/กิโลกรัม |DAILY RUBBER PRICES on 22 OCTOBER 2018 (in US cents/kg) : TRA: STR20 134.36 RSS 3 144.17 | GAPKINDO: SIR20 133.87 | MRE: SMR20 132.95 | RTAS: TSR20 131.80 RSS 3 142.90 | VRA: SVR10 132.50 | ARDC: CSR10 N.A.

        ยางพาราเพื่อความยั่งยืน

ยางพาราเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญ และพืชป่าไม้เศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบตลอดวงจรชีวิตและห่วงโซ่อุตสาหกรรม อันได้แก่ ในรูปแบบพืชเกษตร พืชป่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิถีชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลกมีส่วนทำให้ความต้องการยางพาราเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ผลิตยางพาราจึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักและความสามารถในการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการปลูก การแปรรูป การลงทุน การวางแผน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และระบบการตรวจสอบ (Due Diligence) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในประเทศที่ไปลงทุน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาร่วมกัน และการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและความยั่งยืน

ยางพาราเพื่อความยั่งยืน เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ริเริ่มโดยหอการค้าเพื่อผู้นำเข้าและส่งออกโลหะ แร่ และสารเคมีจีน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างจีน อังกฤษ ด้านการลงทุนป่าไม้และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์และกรมป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรมการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร โดยมีหลักการสำคัญ คือการปฏิบัติตามกฎหมายและจารีตประเพณี เคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นและชาวพื้นเมืองในการให้ความยินยอมอย่าง สมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลเพียงพอคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ส่งเสริมการแข่งขันที่ยุติธรรม เท่าเทียม โปร่งใส และเปิดเผย คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศด้วยการเกษตรแบบบูรณาการและผสมผสาน พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการปลูกและแปรรูป เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการวางแผนต่างๆ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ

แนวคิดและแนวปฏิบัติยางพาราเพื่อความยั่งยืน มีหลักการสำคัญคือการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน การเปิดเผยและความโปร่งใส มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการยางพาราบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน ผ่านระบบการตรวจสอบ (Due diligence) ซึ่งเป็นระบบการดำเนินงานที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตและห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางพารา  มีกลไกการระงับข้อพิพาทกับชุมชนท้องถิ่น การทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การติดตามและรายงานประสิทธิภาพ การประเมินและป้องกันก่อนการลงทุน ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางสังคม การปกป้องความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักการ การทำลายป่าเป็นศูนย์การปกป้องพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง และพื้นที่กักเก็บคาร์บอนสูง การปลูกแทนยางพาราเก่าตามหลักวนวัฒนา อันประกอบด้วยการปลูกพืชแซม พืชเหลื่อมฤดู และพืชหมุนเวียน การยึดหลักเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจเชิงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย

จากข้อมูลข้างต้น ประมวลได้ว่าแนวคิดและแนวปฏิบัติยางพาราเพื่อความยั่งยืน เป็นหลักการที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและนำหลักปฏิบัติดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ไปปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้อุตสาหกรรมยางพารามีความยั่งยืนตลอดไป
thainr สารจากนายกสมาคมฯ   กันยายน  2561     
  • �Ԩ������û�Ъ��
  • �Ԩ������û�Ъ��
    iconกิจกรรมประชุมทั้งหมด  
ประชุมบูรณการภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4 และประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ
icon 9  ตุลาคม  2561
นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต เลขาธิการสมาคมยางพาราไทย และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมบูรณการภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4 ของสมาคมกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ และประชุมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงเเรมเดอะริเวอร์รี่ จังหวัดเชียงราย..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า (TCCM) ครั้งที่ 23 และ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ (ESC) ครั้งที่ 21
icon 8  ตุลาคม  2561
นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า (TCCM) ครั้งที่ 23 ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) และประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ..
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2561
icon 3  ตุลาคม  2561
สมาคมยางพาราไทยกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมยางพาราไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561
icon 27  กันยายน  2561
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม เข้าร่วม..
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
icon 24  กันยายน  2561
ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 8.30-13.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ในการนี้นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วม..
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้า (TCCM) ครั้งที่ 23 และ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและสถิติ (ESC) ครั้งที่ 21
icon 8  ตุลาคม  2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมยางพาราไทย ครั้งที่ 9/2561
icon 3  ตุลาคม  2561
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2561
icon 27  กันยายน  2561
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ
icon 24  กันยายน  2561
    iconกิจกรรมพิเศษทั้งหมด  
งานเลี้ยงประจำปีตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) 2561
icon  5  ตุลาคม  2561
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มาเลเซีย (Malaysian Rubber Exchange: MRE) จัดงานเลี้ยงประจำปี (MRE Annual Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 - 22.00 (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรม อิสตาน่า กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย..
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon  14  กันยายน  2561
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย” Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั..
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon  3  สิงหาคม  2561
ด้วยสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) กำหนดจัดงานเลี้ยงประจำปี 2018 (Gapkindo Gala Dinner 2018) ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-22.00 น. ณ โรงแรม Grand Hyatt Hotel เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย..
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon  19  กรกฏาคม  2561
เมื่อวันพุธ ที่ 18กรกฎาคม เวลา 19.40น. นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา เหรัญญิกสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย และนายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ YBrs. Ir Dr. Mohd Shahreen Zainooreen Madros ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานส่งเสริมก..
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon  18  พฤษภาคม  2561
ด้วยศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก” โดยนายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมนั..
งาน "นวัตกรรมยางพาราไทย" Thailand Rubber Innovation Expo 2018 ครั้งที่ 1
icon 14  กันยายน  2561
งานเลี้ยงสมาคมยางอินโดนีเซีย (Gapkindo) ประจำปี 2018
icon 3  สิงหาคม  2561
งานเลี้ยง 4th IMT-GT & BIMP - EAGA Trade Fair 2018
icon 19  กรกฏาคม  2561
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมสมาคมยางพาราไทย
icon 18  พฤษภาคม  2561
 
thai nr thai nr

  • �������
  • �������
  • �������
 
thai nr thai nr


Full Screen   Full Screen     
 

 ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard สอบถามเรื่องแปรรูปยางพาราครับ 0 23 1  ตุลาคม  2561
webboard ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางเปิดหลักสูตรอบรม“ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน”วันที่ 21พฤศจิ ประชาสัมพั 1 10 28  กันยายน  2561
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 10 24  กันยายน  2561
webboard TFEX Trader Day 2018 @หาดใหญ่ ADMIN 0 117 29  สิงหาคม  2561
webboard !เปิดอบรมหลักสูตร"การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" ประชาสัมพั 1 21 22  สิงหาคม  2561
webboard โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) ADMIN 0 9 20  สิงหาคม  2561
webboard แนะนำชี้เป้า เครื่องอัดยาง ถังอัดยาง เครื่องผสมแป้ง พาเลทเหล็ก ไม้ไผ่ มือสองราคาถูก คุณจา 0 26 10  สิงหาคม  2561
webboard Istanbul Rubber Industry Fair #10 ADMIN 0 35 10  กรกฏาคม  2561
webboard เปิดอบรมหลักสูตร"เทคโนโลยีการติดของยาง" ประชาสัมพั 0 35 9  กรกฏาคม  2561
webboard งาน Thailand Tech Show 2018 ภายใต้แนวคิด "เสริมแกร่งธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม" ADMIN 0 34 25  มิถุนายน  2561
           
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูกระทู้ทั้งหมด
หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ชม วันที่
webboard เปิดประมูลยางก้อนถ้วย กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้อย โพธิส 0 5 25  กันยายน  2561
webboard รับจ้างรีดยางเครปวันละ 100 ตัน เกษตรฮับ 0 18 16  กันยายน  2561
webboard ขาย NR Compound A นิล 0 11 15  กันยายน  2561
webboard ขายเครื่องรีดยางเครป ขนาดลูกกลิ้ง 14 นิ้ว มือสอง ยอด 0 26 11  กันยายน  2561
webboard รับคนกรีดยาง จ.ชุมพร 084-8480667 BIG 0 7 11  กันยายน  2561
webboard ขายจักรรีดยางรมควันมือสอง sun 1 30 9  กันยายน  2561
webboard รับซื้อต้นยางพาราเหมาสวน ชมพู่ 0952507822 0 46 23  มิถุนายน  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยาง จ.ราชบุรี ชัย 1 37 6  มิถุนายน  2561
webboard ขายไม้ยางพารา 33 ไร่ ปลูก 30 ปี จ.สุราษ โทร 088 5446908 คุณอีต 0 27 30  พฤษภาคม  2561
webboard รับสมัครคนกรีดยางพาราจำนวนมาก STEP 0 35 26  พฤษภาคม  2561
           

 

กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความคิดเห็น
      1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
      2. ทุกความคาดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
      3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

การเข้าร่วมในกิจกรรมของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ หรือการร่วมแสดงความเห็นในกระทู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม การควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เพราะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความต่างๆ เข้ามาได้โดยอิสระขึ้นอยู่กับสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ร่วมกิจกรรมว่าจะมีมากน้อยเพียงไร ดังนั้นทางทีมงานสมาคมยางพาราไทย จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในข้อความทุกข้อความที่ส่งเข้ามา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านที่ร่วมกิจกรรมด้วยดี และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องกระทู้ที่เข้าข่ายผิดกฎ กติกา มารยาทดังกล่าว หากพบก็โปรดแจ้งได้ภายในแต่ละกระทู้ได้ในทันที โดยทีมงานสมาคมยางพาราไทยจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
top

หน้าหลัก  | รายชื่อสมาชิก  | ข่าวสาร | กิจกรรม | ราคายาง | สถานการณ์ยางพารา | สถิติยางพารา | คุยกันเรื่องยาง | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | ติดต่อสอบถาม

สมาคมยางพาราไทย  45, 47 ถนนโชติวิทยะกุล 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์  074-429011-2 , 074-429311     โทรสาร  074-429312     E-mail:  tra@csloxinfo.com
©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com