E-Magazine facebook
กิจกรรมสมาคมยางพาราไทย
 
   Activites
 
     
  Date 8  February  2014    
  webboard14th Meeting of the Economics & Statistics Committee

 Dr Pongsak Kerdvongbundit, TRA honorary president together with Mr Bundit Kerdvongbundit, TRA Secretary General, Dr Paitoon Wongsasuthikul, TRA Deputy Secretary General, Mr. Korakot Kittipol (TH...
 
  Date 15  January  2014    
  webboardพิธีส่งมอบงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ

สมาคมยางพาราไทย จัดพิธีส่งมอบงานกองเลขานุการสมาคมยางนานาชาติ ระหว่างตลาดโภคภัณฑ์ยางมาเลเซียและสมาคมยางพาราไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องนพเก้า โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาด้ว...
 
  Date 14  January  2014    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ

ประธานคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ กำหนดจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 4/2556 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 9.30-14.00 น. ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 ตึกศูนย์ปฏ...
 
  Date 13  December  2013    
  webboardร่วมต้อนรับคณะผู้แทนการค้ายางพาราจากประเทศจีนและมาเลเซีย และบรรยายสรุป

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคม และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้แท...
 
  Date 13  December  2013    
  webboardเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำภาคใต้ ปี 2556

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ นายสุจินต์ เอกวานนท์ เลขานุการสมาคม และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2556 ในวันศุกร์ท...
 
  Date 11  December  2013    
  webboardVietnam Rubber Association Annual Dinner 2013

Mr. Suvasitthi Dewan (THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.) together with Ms. Piyaporn Saelim, TRA manager and Mr. Prasit Petnoosed, TRA officer attended Vietnam Rubber Assoc...
 
  Date 11  December  2013    
  webboardประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคเรื่องสัญญาการค้าครั้งที่ 9

สภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC) จัดประชุม Technical Committee on Contract Matters of the ASEAN Rubber Business Council (ARBC) ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Lotus Mee...
 
  Date 3  December  2013    
  webboardดูงานและทัศนศึกษาภาคอีสาน

สมาคมยางพาราไทยจัดคณะศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2556 นำโดยนายสมบูรณ์ พฤกษานุศักดิ์ (แทนนายกสมาคมฯ นายไชยยศ สินเจริญกุล) บ...
 
  Date 7  November  2013    
  webboardประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 3/2556

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย ไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ไตรมาส 3/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 สำ...
 
  Date 7  November  2013    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 6/2556

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วย ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายกรกฎ กิตติคุณ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัด...
 
  Date 31  October  2013    
  webboardประชุมคณะทำงานพิจารณางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยยางพารา 1/2556

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ยางพารา และจัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารศ...
 
  Date 25  October  2013    
  webboardประชุมคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ครั้งที่ 1/2556

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วย นายเชษฐา มีมั่งคั่ง นายปอก้วน กิตติศรีไสว และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาร...
 
  Date 18  October  2013    
  webboardรอข้อมูลภาษาอังกฤษ - ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เชิญสมาคมยางพาราไทยร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเดินทางเข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายสรุปโครงการ Rubber City ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น...
 
  Date 14  October  2013    
  webboardกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมการใช้กลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 9....
 
  Date 9  October  2013    
  webboardThe 19th Assembly meeting of Asean Rubber Business Council

Mr. Supadetch Ongsakul, TRA Deputy Secretary General together with Ms. Piyaporn Saelim, TRA manager and Mr. Prasit Petnoosed, TRA officer attended Malaysian Rubber Exchange Annual Dinner 2013 on Octob...
 
  Date 9  October  2013    
  webboardประชุมสภาธุรกิจยางอาเซียนครั้งที่ 19

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจยางอาเซียนครั้งที่ 19 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2556  ณ...
 
  Date 1  October  2013    
  webboardAFET visited TRA members

The Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) visited TRA members in order to discuss the current rubber situation in conjunction with a dinner at Kia Ping Restaurant on September 19, 2013 at 6...
 
  Date 10  September  2013    
  webboardประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2556

นายชำนาญ นพคุณขจร อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายนัทธี ธัชมงคล นายวิชพล สินเจริญกุล นางสาวจุฑามาส กิตติคุณ และนางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2556 ในวันพฤห...
 
  Date 10  September  2013    
  webboardสถานการณ์แรงงานไทยปัจจุบันและอนาคต

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง "สถานการณ์แรงงานไทยปัจจุบันและอนาคต: ปัญหา อุปสรรค และโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย" จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร...
 
  Date 5  September  2013    
  webboardประชุมหารือเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์

สมาคมยางพาราไทย จัดประชุมหารือเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) จากปริมาณยางในสต๊อกซึ่งได้ตรวจนับภายในวันที่ 1 กันยายน 2556 ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องกัลปพฤ...
 
  Date 5  September  2013    
  webboardโตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา Productivity On Tour "โตอย่างมั่นใจ ไปด้วยกัน ไปได้ไกล กับผลิตผลที่ยั่งยืน" จ.สงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ...
 
  Date 4  September  2013    
  webboardการให้สัมภาษณ์ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจยางพารา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 10 คน เข้าพบผู้ประกอบการยางพาราเพื่อรับทราบข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ ยางพารา ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ...
 
  Date 2  September  2013    
  webboardงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางอินโดนีเซีย 2556

นายศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมฯ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงประจำปีสมาคมยางอินโดนีเซีย 2556 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงห...
 
  Date 2  September  2013    
  webboardIDC ครั้งที่ 8 และTCCM ครั้งที่ 12 โดยสภาธุรกิจยางอาเซียน

สภาธุรกิจยางอาเซียน (ARBC) จัดประชุมคณะกรรมการ Industry Discipline Committee ครั้งที่ 8 และประชุมคณะกรรมการ Technical Committee on Contract Matters ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ Rama...
 
  Date 21  August  2013    
  webboardWork Shop การชำระเงินเข้า สกย. ผ่านระบบ e-Cess

นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ่ม ผู้จัดการสมาคมยางพาราไทย พร้อมด้วย นายสุจินต์ เอกวานนท์ นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ และนายประสิทธิ์ เพชรหนูเสด เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "Work Shop การชำระเงินเข้า ...
 
     
 
     

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 

Home  | Member Coorperation | News | Activities | NR Price | NR Situation | NR Statistics | Web Links | Contact Us

 

The Thai Rubber Association 45, 47 Chotivithayakun 3 Rd., Hatyai Songkhla Thailand 90110
TEL. 074-429011-2 , 074-429311 FAX. 074-429312 E-MAIL: tra@csloxinfo.com

 

©Copyright 2007. All Rights Reserved. Developed by ME-FI dot com